HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19 spojený s dlhodobými problémami duševného zdravia

Aktualita

The link between severe COVID-19 and long-term mental health problems
Výskum COVID-19. Zdroj: https://www.healtheuropa.eu

Nová štúdia publikovaná v odbornom časopise The Lancet Public Health naznačuje, že závažné ochorenie COVID-19 súvisí so zvýšeným rizikom dlhodobých nepriaznivých účinkov na duševné zdravie.

Zistenia naznačujú, že celkovo u nehospitalizovaných pacientov s infekciou SARS-CoV-2 bolo pravdepodobnejšie, že pociťujú symptómy depresie až 16 mesiacov po diagnóze, v porovnaní s tými, ktorí sa nikdy neinfikovali.

Pacienti, ktorí boli pripútaní na lôžko sedem alebo viac dní, mali vyššiu mieru depresie a úzkosti v porovnaní s ľuďmi, ktorým bol diagnostikovaný COVID-19, no nikdy neboli pripútaní na lôžko.

Analýza zistila, že symptómy depresie a úzkosti väčšinou ustúpili do dvoch mesiacov u nehospitalizovaných pacientov s COVID-19. Avšak pacienti, ktorí boli pripútaní na lôžko sedem alebo viac dní, zostali vystavení zvýšenému riziku depresie a úzkosti počas 16-mesačného obdobia štúdie.

Väčšina doterajších štúdií skúmala nepriaznivé vplyvy na duševné zdravie len šesť mesiacov po diagnóze COVID-19 a o dlhodobých vplyvoch na duševné zdravie po tomto období sa vie len málo, najmä u nehospitalizovaných pacientov s rôznym stupňom závažnosti ochorenia.

Analýza vychádzala z údajov siedmich kohort z Dánska, Estónska, Islandu, Nórska, Švédska a Spojeného kráľovstva a zahŕňala 247 249 ľudí.

Celkovo mali účastníci prieskumu s diagnózou COVID-19 vyššiu prevalenciu depresie a horšiu kvalitu spánku v porovnaní s jednotlivcami, ktorí neboli nikdy diagnostikovaní (20,2 % oproti 11,3 % malo príznaky depresie a 29,4 % oproti 23,8 % malo zlú kvalitu spánku, čo zodpovedá 18 % a 13 % zvýšeniu prevalencie v uvedenom poradí po úprave o ďalšie faktory vrátane, ale nie výlučne, veku, pohlavia, vzdelania, indexu telesnej hmotnosti a predchádzajúcej psychiatrickej diagnózy.

Autorka štúdie Unnur Anna Valdimarsdóttir, profesorka na Islandskej univerzite, uviedla: „Náš výskum patrí medzi prvé, ktoré skúmajú symptómy duševného zdravia po vážnom ochorení COVID-19 u bežnej populácie do 16 mesiacov po diagnostikovaní. Naznačuje to, že účinky na duševné zdravie nie sú rovnaké pre všetkých pacientov s COVID-19 a že čas strávený pripútaním na lôžko je kľúčovým faktorom pri určovaní závažnosti vplyvov na duševné zdravie.”

Viac informácií:

Acute COVID-19 severity and mental health morbidity trajectories in patient populations of six nations: an observational study

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.thelancet.com, zverejnené: 18. 3. 2022, autor: rpa