HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Čerpanie eurozdrojov sa po zohľadnení zmien legislatívy EÚ priblížilo k úrovni 60 %

Aktualita

Čerpanie eurozdrojov v programovom období 2014 – 2020. Zdroj: https://europskenoviny.sk

V programovom období 2014 až 2020 boli po zohľadnení zmien legislatívy Európskej únie ku koncu júla 2022 schválené európske prostriedky v objeme 8,69-mld. EUR. Predstavuje to čerpanie na úrovni 59,94 % z celkového záväzku 10 operačných programov 14,5-mld. EUR (bez Programu rozvoja vidieka). Ako vyplýva z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva financií SR, bez zohľadnenia legislatívnych zmien objem schválených eurozdrojov ku koncu júla 2022 dosiahol 7,9-mld. EUR s podielom čerpania 54,51 %.

EÚ umožnila všetkým členským štátom využiť 100-percentné financovanie, teda preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov zo svojho rozpočtu, najskôr v siedmom účtovnom roku, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, a následne aj v ôsmom účtovnom roku, od 1. júla 2021 – 30. júna 2022). Ako uviedol rezort financií: „Uvedené neznamená navýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, dočasné 100-percentné preplatenie sa vzťahuje na úroveň Európska komisia – členský štát a nie na úroveň členský štát – prijímateľ.“

Slovensko má podľa pravidla N+3 v tomto roku vyčerpať z európskych zdrojov takmer 1,77-mld. EUR. Podľa stavu výdavkov k 31. júlu 2022, po zohľadnení zmien legislatívy EÚ, je pre splnenie tohto záväzku potrebné predložiť Európskej komisii ešte výdavky v minimálnej výške 200,51-mil. EUR. „Tento míľnik pre rok 2022 je k 31. júlu 2022 splnený pre 6 operačných programov,“ priblížilo ministerstvo financií s tým, že sú to programy Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Program Interreg V-A Slovensko – Česko a Program spolupráce Interact III.

Operačný program Kvalita životného prostredia má pre splnenie podmienok čerpania eurozdrojov do konca tohto roka deklarovať výdavky v objeme vyše 193-mil. EUR, Program Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 4,6-mil. EUR, Operačný program Rybné hospodárstvo takmer 2-mil. EUR a Integrovaný regionálny operačný program skoro 530 000 EUR. Pre vyčerpanie zvyšných prostriedkov EÚ v rokoch 2023 a 2024 treba deklarovať ešte výdavky v objeme vyše 6-mld. EUR.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 10. 8. 2022, autor: rpa