HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Analýza SOVVA: Slovensko v európskom výskumnom priestore

Aktualita

Publikovaná analýza SOVVA Slovensko v európskom výskumnom priestore I. – Analýza účasti SR v 7. rámcovom programe EÚ  prináša zhodnotenie slovenskej účasti v 7. RP na základe účasti SR v žiadostiach a participácie SR v schválených projektoch a ich výstupoch. Na základe týchto údajov sa dokument snaží zodpovedať na otázky či:

(1) slovenská veda disponovala v rokoch 2007-2013 ekonomickým, ľudským a technickým potenciálom účasti v 7. RP a

(2) aké boli hlavné faktory a bariéry účasti Slovenska v 7. RP.

Pri hodnotení podaných žiadostí boli z pohľadu absolútnych čísel najaktívnejšie veľké európske krajiny ako Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko, kde každá táto krajiny žiadala viac ako 25-mld. EUR a zaznamenala viac ako 50 000 účastí. Slovensko žiadalo 724-mil. EUR a dosiahlo 2 715 účastí.

Čo sa týka prepočtu žiadaného príspevku a počtu účastí na počet výskumníkov krajiny boli najaktívnejší vedci na Cypre, kde v priemere na jedného výskumníka požadovali príspevok EK takmer 850 000 EUR. Cyprus sa pritom aj v iných ukazovateľoch javí byť veľmi úspešnou krajinou. Na druhej strane najmenej aktívne krajiny boli Litva (37 963,20 EUR), Česká republika (38 240 EUR) a Slovensko (42 805 EUR). V počte celkových účastí na 1 000 výskumníkov sme boli piaty od konca so 160 účasťami. Medzi počtom výskumníkov v FTE a počtom účastí v 7. RP existuje veľmi silná korelácia. Slovensko nedosiahlo takú aktivitu, aká by sa dala na základe počtu výskumníkov predpokladať, a to ani v porovnaní s krajinami EÚ27 a ani s krajinami EÚ12. V prípade, ak by sme porovnávali iba krajiny EÚ12, tak by naša participácia v konzorciách musela byť na úrovni viac ako 4 000 účastí.

Dôležitým poznatkom z analýzy je fakt, že existuje silná korelácia medzi národnými výdavkami na výskum a vývoj a úspešnosťou v 7. RP (vyjadrenou získanými finančnými prostriedkami). Čím viac teda štát investoval do výskumu a vývoja na národnej úrovni, tým viac získal z rámcového programu. Z porovnania medzi krajinami EÚ vyplýva, že na základe výšky podpory slovenského výskumu sme mali získať financie v projektoch na úrovni viac ako 100-mil. EUR. Financovanie slovenského výskumu je kľúčovou otázkou posledných rokov.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Slovensko v európskom výskumnom priestore I. – Analýza účasti SR v 7. rámcovom programe EÚ

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png

Zdroj: SOVVA, zverejnené: 15.1.2021, autor: rp