Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Analýza prieskumu o národných príspevkoch do EOSC 2022

ERA Aktualita

Oblasti
  • EOSC

Každoročný prieskum o národných príspevkoch do EOSC, ktorý vedie Riadiaci výbor EOSC (EOSC-SB), monitoruje politiky, postupy a vplyvy súvisiace s EOSC a otvorenou vedou na národnej a inštitucionálnej úrovni v Európe.

Prieskum za rok 2022 prebiehal od 19. januára 2023 do 9. júna 2023 a zozbieral odpovede z 32 krajín. Tieto sú k dispozícií v online paneli Observatória EOSC. Aktuálne tu bola zverejnená finálna verzia analýzy prieskumu údajov za rok 2022.

Zdroj: eoscobservatory.eosc-portal.eu

Oblasti monitorovania

Monitorovanie úsilia na vnútroštátnej úrovni jednotlivých krajín je pre EOSC-SB mimoriadne zaujímavé. Na základe získaných skúseností s pilotným prieskumom v roku 2021 bol vypracovaný nový prieskum, ktorý sa začal v decembri 2022.

Prieskum o národných príspevkoch do EOSC 2022 bol realizovaný online v rámci Observatória EOSC a prebiehal od 19. januára 2023 do 9. júna 2023. Na prieskum odpovedalo a svoje dáta poskytlo 32 krajín.

Celkovo bolo položených 102 otázok, pričom väčšina z nich bola zoskupená.

Oblasť monitorovania sa týka ôsmych okruhov (uvedené nižšie) a jedného okruhu všeobecných otázok.

Zdroj:https://zenZdodo.org/records/10215971

Postavenie Slovenska v prieskume

Postavenie Slovenska v prieskume sa v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ a pridruženými krajinami značne líši s ohľadom na jednotlivé sledované okruhy v prieskume.

Oblasť publikácií

Z hľadiska percentuálneho podieľu zverejňovania publikácií formou otvoreného prístupu sa Slovensko v prieskumu zaradilo nad celkovým priemerom. V roku 2021 sa podľa prieskumu na Slovensku zverejnilo 64% publikácií formou otvoreného prístupu. Tento údaj zaradil Slovensko v poradí na 15. mieste spomedzi 32 krajín (pozri graf nižšie).

Zdroj: Analysis of Survey on National Contributions to EOSC 2022, s.11, 2024; https://zenodo.org/records/10215971

Slovensko sa tiež zaradilo medzi 22 krajín, ktoré majú stanové národné politiky ohľadom publikovania formou otvoreného prístupu. Metodické odporúčanie a model politiky otvorenej vedy je dostupný na webových stránkach Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a CVTI SR.

V rámci Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 sú o.i. zadefinované možnosti financovania publikovania formou otvoreného prístupu. Ako možno vidieť na obrázku nižšie, Slovensko sa tak zaraďuje medzi niekoľko krajín, ktoré majú tieto princípy zadefinované.

Zdroj: Analysis of Survey on National Contributions to EOSC 2022, s.18, 2024; https://zenodo.org/records/10215971

Oblasť dát

Za rok 2022 nemalo Slovensko národnú politiku ohľadom dátového manažmentu a politiky o FAIR dátach. Z 32 krajín túto politiku má 14 (dátový manažment) resp. 16 (politika o FAIR dátach) z nich.

V oblasti politiky o otvorených dátach sa Slovensko zaraďuje medzi 17 krajín, ktoré majú tieto politiky nastavené.


Oblasť softvéru

V prieskume bola tiež položená otázka „Má vaša krajina národnú politiku v oblasti softvéru s otvoreným zdrojovým kódom?“ Takáto politika existuje okrem Slovenska len v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Španielsko).

V sledovanej oblasti služieb Slovensko v roku 2022 nemalo vypracovanú národnú politiku na poskytovanie služieb prostredníctvom EOSC.


Oblasť infraštruktúry

V oblasti infraštruktúry nebola vypracovaná politika na zapájanie repozitárov do EOSC.

Slovensko sa však zaradilo medzi 9 krajín, ktoré majú národnú stratégiu na spravovanie dát.


Oblasť zručností a vzdelávania

V tejto oblasti má Slovensko vytvorenú systematickú stratégiu na vzdelávanie a budovanie zručností v oblasti otvorenej vedy.

Kontaktná kancelária pre otvorený prístup pôsobiaca na CVTI SR pravidelne organizuje kurzy zamerané na rozvoj zručností a kompetencií v oblasti otvorenej vedy vrátane publikovania s otvoreným prístupom, ako aj infraštruktúry, správy dát, tvorby politík a propagácie otvorenej vedy.


Oblasť zapájania občanov

V tejto oblasti figuruje Slovensko medzi desiatimi krajinami, ktoré sa aktívne usilujú o zapájanie občanov. Slovensko má zadefinovanú občiansku vedu v Národnej stratégii o otvorenej vede ako jednu zo svojich strategických oblastí.

Analýza prieskumu o národnom prínose do EOSC 2022

Pozrite si porovnanie medzi krajinami a postavenie Slovenska v jednotlivých oblastiach monitorovania TU.

Zdroj: eoscobservatory.eosc-portal.eu; zverejnené: 8.2.2024; autor: onz