HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

19 výskumných projektov COST na posilnenie sietí v Európe a mimo nej

Aktualita

19 výskumných projektov COST vo Švajčiarsku. Zdroj: https://www.snf.ch

Mäkké zručnosti v mobilite študentov, interakcie medzi lesmi a pôdnymi mikrobiómami v teplejšom svete a pokroky v spracovaní prirodzeného jazyka: Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) financuje nové výskumné projekty COST sumou 6-miliónov CHF.

Bližší pohľad na medzinárodnú študentskú mobilitu (ISM): Lamia Ben Hamida (Univerzita aplikovaných vied a umení Západné Švajčiarsko, HES-SO) skúma vzťah medzi zručnosťami získanými v rámci ISM, zamestnateľnosťou a osobnou spokojnosťou a odhodlaním. Pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sa snaží zhodnotiť prínosy skúseností ISM v priebehu času.

Ide o jeden z 19 výskumných projektov, ktoré v súčasnosti financuje SNSF v kontexte európskeho programu COST, ktorý podporuje vytváranie sietí vedecko-technických výskumných aktivít v Európe a mimo nej. Jeho cieľom je umožniť inovatívny vedecký pokrok, ktorý uľahčuje nové koncepty a produkty.

SNSF vyhodnotila 34 projektov od výskumníkov zo Švajčiarska v rámci svojej výzvy na rok 2023 na výskumné projekty COST spojené s akciami COST. Schválila 19 z nich, pričom celkovo vyčlenila 6-miliónov CHF.

Široká škála tém

Financované projekty sa budú realizovať počas nasledujúcich štyroch rokov. Pokrývajú široké spektrum disciplín od ekológie cez bunkovú biológiu cez stavebné inžinierstvo až po aplikovanú lingvistiku.

Vo Švajčiarskom federálnom inštitúte pre výskum lesov, snehu a krajiny (WSL) Barbara Moser testuje, ako na seba vzájomne pôsobia rôzne faktory globálnych zmien, pôdne podmienky a biotické lesné spoločenstvá. Jej primárnym cieľom je posúdiť súhru medzi pôvodnými a nepôvodnými stromami a ich nadzemnými a podzemnými mikrobiómami v súčasných a budúcich klimatických podmienkach. To poskytne dôležité informácie o faktoroch ovplyvňujúcich rast rastlín. Konkrétnejšie bude informovať tvorcov politík o dôsledkoch záchrany drevín na odolnosť lesov.

Lena A. Jäger (Univerzita v Zürichu) skúma oblasť spracovania prirodzeného jazyka, konkrétnejšie veľkých jazykových modelov (LLM), ako je ChatGPT. Bude skúmať, ako sa lingvistické správanie LLM líši od správania ľudí a či kognitívne signály môžu riadiť správanie LLM. To poskytne rozhodujúce ukazovatele pre budúci výskum na decentralizáciu modelového vzdelávania a umožní spoločnosti primerane sa vyrovnať s obmedzeniami jazykových modelov.

Medzinárodné siete

COST je otvorený pre všetky disciplíny. Spája výskumníkov z celej Európy, aby mohli spoločne rozvíjať svoje nápady v medzinárodných sieťach nazývaných „Akcie“. Akcie COST nefinancujú samotný výskum, ale podporujú vytváranie sietí vo forme stretnutí, krátkodobých vedeckých výmen, školení a aktivít zameraných na šírenie informácií. Akcia COST pozostáva v priemere z výskumných skupín z 28 rôznych krajín.

Výskumníci so sídlom vo Švajčiarsku sa môžu zúčastniť akcií COST. SNSF každoročne organizuje výzvu na výskumné projekty COST vo Švajčiarsku spojenú s nedávno schválenými akciami COST. Vedci so sídlom vo Švajčiarsku, ktorí sa aktívne zúčastňujú na akcii COST, môžu požiadať o financovanie výskumného projektu COST trvajúceho až štyri roky s rozpočtom do 100 000 CHF ročne.

Viac informácií:

19 new COST research projects

List of COST Actions

SNSF COST webpage

COST website

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 15. 1. 2024, autor: rpa