Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zverejnenie výsledkov slovenských 15-ročných žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2022

Výsledky OECD PISA 2022. Zdroj: https://www.oecd.org

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejnilo 5. decembra 2023 výsledky na Slovensku už v poradí siedmeho cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2022. Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov na všetkých druhoch škôl sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola matematická gramotnosť.

Minister školstva Tomáš Drucker predstavil výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 a označil ich za tragické. V rizikovej skupine sa v oblasti čitateľskej gramotnosti ocitlo vyše 35 % žiakov, ktorí nedisponujú základnými čitateľskými zručnosťami. Ešte väčší prepad zaznamenali v matematickej gramotnosti.

VÝZNAMNÉ ZISTENIA PISA 2022

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie (PISA 2018), kedy sa slovenskí žiaci v matematike zaradili svojím výkonom do priemeru krajín OECD, v aktuálnom cykle merania (PISA 2022) sa skóre 15-ročných žiakov na Slovensku svojimi hodnotami pohybuje pod priemerom krajín OECD. Podobný výsledok môžeme konštatovať aj v ostatných dvoch sledovaných oblastiach. V čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcich cykloch, pod priemerom krajín OECD. Je dôležité pripomenúť, že cyklus PISA 2022 sa realizoval počas pandémie COVID-19, čo do značnej miery ovplyvnilo zber údajov nielen na Slovensku, ale platí to pre všetky krajiny, ktoré sa na meraní PISA 2022 zúčastnili.

Rovnako ako v predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2022 bol zaznamenaný výrazný percentuálny podiel slovenských 15-ročných žiakov v tzv. rizikovej skupine (teda žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností a vedomostí v danej oblasti), a to vo všetkých troch sledovaných oblastiach. V porovnaní s výsledkami posledného zverejneného cyklu PISA 2018 sa percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine v PISA 2022 u slovenských žiakov zvýšil – v matematike o 8,2 percentuálnych bodov, v čítaní o 4 percentuálne body a v prírodných vedách o 1,4 percentuálneho bodu. V prípade matematickej a čitateľskej gramotnosti je rozdiel štatisticky významný. V prípade prírodných vied bol percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine porovnateľný s rokom 2018. Percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí dosiahli najvyšší výkon, je v matematickej gramotnosti na úrovni 7,3 %. V porovnaní s rokom 2018 (podiel slovenských žiakov s výkonom na najvyššej úrovni bol 10,7 %) ide o signifikantne nižšiu hodnotu. V ostatných dvoch oblastiach – čitateľská a prírodovedná gramotnosť – taktiež došlo k zmenám v počte žiakov dosahujúcich najvyššiu úroveň gramotnosti. Percentuálny podiel žiakov sa v oblasti čitateľskej gramotnosti znížil zo 4,6 % v roku 2018 na 3,4 % v roku 2022 (rozdiel je signifikantný) a v oblasti prírodovednej gramotnosti sa zvýšil z 3,7 % v roku 2018 na 4,3 % v roku 2022 (rozdiel nie je signifikantný, teda je na rovnakej úrovni ako v roku 2018).

Graf: Výkon žiakov SR v matematike, čítaní a prírodných vedách. Zdroj: https://www.postoj.sk

VÝSLEDKY V MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI

Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 464 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 472 bodov. Výsledok SR v tejto oblasti je pod úrovňou priemeru krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny Taliansko, Vietnam, Nórsko, Malta, Spojené štáty americké, Chorvátsko, Izrael a Island. Z krajín OECD dosiahlo významne nižší výkon ako SR šesť krajín – Turecko, Grécko, Čile, Mexiko, Kostarika, Kolumbia. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie realizovanom v roku 2018 bolo v tejto oblasti v PISA 2022 zaznamenané významne nižšie priemerné skóre slovenských žiakov, a to až o 22 bodov. V porovnaní s rokom 2012, kedy bola matematická gramotnosť, podobne ako v cykle 2022, hlavnou sledovanou oblasťou, dosiahli 15-roční žiaci na Slovensku signifikantne nižší výkon – zo 482 bodov v roku 2012 na 464 bodov v roku 2022. 

Graf: Priemerné dosiahnuté skóre SR a krajín OECD v matematickej gramotnosti v jednotlivých cykloch
štúdie PISA. Zdroj: https://www2.nucem.sk

V oblasti matematickej gramotnosti je percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí sa svojím výkonom zaradili do rizikovej skupiny, na úrovni 33,3 %, čo je v porovnaní s percentuálnym podielom žiakov rovnakého veku v rizikovej skupine v rámci krajín OECD o 2,2 percentuálneho bodu menej. V tomto prípade nejde o významný rozdiel, táto hodnota teda zodpovedá priemernej hodnote krajín OECD.

Ak však berieme do úvahy percentuálny podiel slovenských žiakov v rámci jednotlivých druhov škôl, je na mieste konštatovanie, že v porovnaní s predchádzajúcim cyklom PISA z roku 2018 došlo vo všetkých druhoch škôl k nárastu percentuálneho podielu žiakov v rizikovej skupine. Najvyšší rozdiel je viditeľný u žiakov študujúcich v nematuritných učebných odboroch, kde rozdiel predstavuje až 13,7 percentuálnych bodov (z pôvodných 63,4 % v roku 2018 na 77,1 % v roku 2022), pomerne vysoký rozdiel je pozorovateľný aj v prípade žiakov základných škôl – rozdiel 8,6 percentuálneho bodu (z pôvodných 34,6 % v roku 2018 na 43,2 % v roku 2022) a žiakov maturitných študijných odborov na stredných odborných školách – rozdiel 7,1 percentuálnych bodov (z pôvodných 17,5 % v roku 2018 na 24,6 % v roku 2022). Vo všetkých troch prípadoch ide o štatisticky významný rozdiel. Zo získaných údajov je viditeľný aj menší nárast počtu žiakov v rizikovej skupine na gymnáziách, pričom rozdiel (4-GYM – 1,4 p. b.; 8-GYM – 2,3 p. b.) v oboch prípadoch nie je štatisticky významný, čo znamená, že v tomto prípade je podiel žiakov, ktorí sa zaradili do rizikovej skupiny, porovnateľný s rokom 2018.

Vo všetkých druhoch škôl, ktoré boli súčasťou vzorky škôl pre meranie PISA 2022, bolo zaznamenané zníženie podielu žiakov v top skupine. K signifikantnému poklesu percentuálneho podielu žiakov v top skupine však došlo iba na základných školách (rozdiel 2,3 p. b.). Najvýraznejší pokles je možné vidieť u 8-ročných gymnázií – až o 7,1 percentuálnych bodov (z 35,1 % v roku 2018 na 28 % v roku 2022) a u 4-ročných gymnázií – rozdiel oproti roku 2018 predstavuje 3,7 percentuálnych bodov (z 28 % v roku 2018 na 24,3 % v roku 2022), v ostatných druhoch škôl nedošlo až k takému výraznému poklesu (SOŠ maturitné odbory – rozdiel 2,8 p. b., SOŠ nematuritné odbory – rozdiel 0,1 p. b.). Vo všetkých týchto prípadoch nejde o štatisticky významný rozdiel.  

Ak výsledok Slovenska porovnávame s priemerom krajín OECD, môžeme skonštatovať, že percentuálny podiel našich žiakov v top skupine je významne nižší ako v priemere krajín OECD (o 1,4 percentuálneho bodu).

VÝSLEDKY V ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 447 bodov, priemer krajín OECD bol 476 bodov. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2022 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile, Malta a Srbsko. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie priemerné výsledky v porovnaní so SR žiaci z Grécka, Islandu, Mexika, Kostariky a Kolumbie. V porovnaní s rokom 2018, kedy bola čitateľská gramotnosť zároveň hlavnou sledovanou oblasťou, sa priemerný výkon našich žiakov v uvedenej oblasti znížil o 11 bodov, čo je štatisticky významný rozdiel.

Graf: Priemerné dosiahnuté skóre SR a krajín OECD v čitateľskej gramotnosti v jednotlivých cykloch štúdie
PISA. Zdroj: https://www2.nucem.sk

V rizikovej skupine sa v PISA 2022 nachádza 35,4 % slovenských žiakov, čo je signifikantne viac, ako bolo zaznamenané v roku 2018 (31,4 %). Títo žiaci nedisponujú ani základnými čitateľskými zručnosťami, ktorých nadobudnutie je nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie. Najviac žiakov, ktorí boli na základe svojho výsledku zaradení do rizikovej skupiny, navštevuje nematuritné (učebné) odbory stredných odborných škôl (75 %) a základné školy (47,1 %). Vo všetkých druhoch škôl došlo v porovnaní s rokom 2018štatisticky nevýznamnému nárastu zastúpenia žiakov v rizikovej skupine. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v rámci nematuritných odborov stredných odborných škôl (z pôvodných 65,4 % v roku 2018 na 75 % v roku 2022). Zaujímavým zistením je navýšenie podielu 15-ročných žiakov v rizikovej skupine pre oblasť čitateľskej gramotnosti v 8-ročných gymnáziách, kde evidujeme rozdiel 4,4 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2018 (z pôvodných 2,9 % v roku 2018 na 7,3 % v roku 2022). Zo štatistického hľadiska však nejde o signifikantnú zmenu. Aj napriek tomu, že zo štatistického hľadiska nejde o významný rozdiel, relatívne vysoký podiel 15-ročných žiakov, študentov gymnázií, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností a vedomostí v ktorejkoľvek zo sledovaných oblastí, je mimoriadne znepokojivý. V ostatných druhoch škôl došlo v porovnaní s rokom 2018 tiež k miernemu, nevýznamnému nárastu percentuálneho podielu žiakov v rizikovej skupine (ZŠ – rozdiel 2,5 p. b., 4-GYM – rozdiel 1,8 p. b., SOŠ maturitné odbory – 2,3 p. b.).

Ak výsledok Slovenska porovnávame s priemerom krajín OECD,môžeme skonštatovať, že percentuálny podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je významne vyšší ako v priemere krajín OECD (rozdiel predstavuje 9,1 percentuálnych bodov).

Percentuálny podiel slovenských žiakov v top skupine (v dvoch najvyšších vedomostných úrovniach) sa oproti cyklu PISA 2018 znížil zo 4,6 % v roku 2018 na 3,4 % v roku 2022, pričom rozdiel je štatisticky významný. Keď sa sústredíme na zaradenie žiakov do top skupiny v rámci jednotlivých druhov škôl, môžeme konštatovať, že takmer vo všetkých druhoch škôl (okrem SOŠ maturitné odbory a SOŠ nematuritné odbory), ktoré boli súčasťou vzorky v meraní PISA 2022, došlo k štatisticky nevýznamnému poklesu percentuálneho podielu 15-ročných žiakov, ktorí preukázali v čitateľskej gramotnosti nadobudnutie najvyššej úrovne vedomostí a zručností. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný v 8-ročných gymnáziách, kde došlo k poklesu o 5,5 percentuálnych bodov (z 19,6 % v roku 2018 na 14,1 % v roku 2022) a v 4-ročných gymnáziách, kde sa percentuálny podiel znížil o 3,4 percentuálnych bodov (zo 14,7 % v roku 2018 na 11,3 % v roku 2022). V ostatných druhoch škôl nebol zaznamenaný rozdiel v percentuálnom zastúpení žiakov v top skupine v porovnaní s rokom 2018 (ZŠ – rozdiel 0,4 p. b., SOŠ maturitné odbory – 0,3 p. b., SOŠ nematuritné odbory – 0 p. b.).

Ak výsledok Slovenska porovnávame s priemerom krajín OECD, môžeme skonštatovať, že percentuálny podiel našich žiakov v top skupine je významne nižší ako v priemere krajín OECD (o 3,8 percentuálnych bodov).

VÝSLEDKY V PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI

Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 462 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 485 bodov. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Malta a Izrael. Z krajín OECD dosiahlo významne nižší výkon ako SR šesť krajín – Island, Čile, Grécko, Kolumbia, Kostarika a Mexiko. V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 2 body nižší oproti výsledku dosiahnutému v roku 2018, čo nepredstavuje významný rozdiel. Ak porovnávame s rokom 2015, kedy bola prírodovedná gramotnosť hlavnou sledovanou oblasťou, výsledok našich žiakov bol v roku 2022 v priemere o 1 bod vyšší, čo taktiež nie je významný rozdiel. Výsledok 15-ročných žiakov na Slovensku je teda v oblasti prírodovednej gramotnosti porovnateľnýpredchádzajúcimi cyklami (2015, 2018). V štúdiách PISA sú od roku 2006 výkony žiakov SR v prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.

Graf: Priemerné dosiahnuté skóre SR a krajín OECD v prírodovednej gramotnosti v jednotlivých cykloch
štúdie PISA. Zdroj: https://www2.nucem.sk

V roku 2022 sa svojím výsledkom do rizikovej skupiny zaradilo 30,6 % slovenských žiakov, čo je hodnota porovnateľná s rokom 2018 (percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine v roku 2018 bol 29,2 %). Podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 6,1 percentuálnych bodov vyšší ako v priemere krajín OECD, čo predstavuje štatisticky významný rozdiel.

Čo sa týka jednotlivých druhov slovenských škôl, ktoré boli do merania PISA 2022 zaradené, je možné konštatovať, že najvyšší percentuálny podiel žiakov, ktorých zručnosti a vedomosti z oblasti prírodných vied nie sú ani na základnej úrovni, navštevuje SOŠ nematuritné odbory – až 72,2 % a ZŠ – až 40,8 %. Vysoký podiel žiakov, ktorí sa zaradili do rizikovej skupiny, je viditeľný aj v SOŠ maturitné odbory – 21,2 %. V porovnaní s rokom 2018 sa podiel žiakov v rizikovej skupine zvýšil na dvoch druhoch škôl – SOŠ nematuritné odbory (navýšenie o 6,3 p. b.) a 8-GYM (navýšenie o 2,1 p. b.). V ostatných druhoch škôl došlo k zníženiu podielu žiakov v rizikovej skupine, vo všetkých prípadoch však ide o zmeny, ktoré nie sú štatisticky významné (ZŠ – 0,8 p. b., 4-GYM – 0,1 p. b., SOŠ (maturita) – 0,7 p. b.).

Rozdiely v porovnaní s rokom 2018 je možné pozorovať aj v rámci top skupiny. Takmer vo všetkých druhoch škôl došlo k zvýšeniu percentuálneho podielu žiakov v top skupine, pričom ani jeden z rozdielov nie je štatisticky významný – ZŠ zvýšenie o 0,1 p. b., 8-GYM – zvýšenie o 2,2 p. b., 4-GYM – zvýšenie o 4,9 p. b., SOŠ (maturitné) – zvýšenie o 0,2 p. b., SOŠ (nematuritné) – 0 p. b.

Pre porovnanie uvádzame aj percentuálny podiel 15-ročných žiakov v top skupine v rámci Slovenska (4,3 %) a  v priemere krajín OECD (7,5 %). Podiel slovenských žiakov v top skupine je o 3,2 percentuálnych bodov nižší, ako je priemer krajín OECD. Rozdiel je štatisticky významný.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDII OECD PISA 2022

Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Uskutočňuje sa od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika sa prvýkrát zúčastnila v štúdii PISA v roku 2003, už ako členská krajina OECD. Hlavnou sledovanou oblasťou ostatného cyklu PISA 2022 bola matematická gramotnosť. V cykle štúdie PISA uskutočneného v roku 2022 bola krajinám poskytnutá možnosť testovania aj ďalších oblastí, a to finančnej gramotnosti a oblasti tvorivého myslenia. Slovenská republika sa zapojila iba do testovania oblasti tvorivého myslenia. Testovanie sa vo väčšine zúčastnených krajín, vrátane Slovenska, realizovalo výhradne elektronickou formou (offline), teda žiaci vypracovávali dvojhodinový test na počítači. Po ukončení testu žiaci ešte vyplnili žiacky dotazník a riaditelia zapojených škôl vypĺňali školský dotazník. Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 81 krajín (37 krajín OECD a 44 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených viac ako 610 000 žiakov sveta. Na hlavnom meraní štúdie PISA 2022, ktoré uskutočnil NIVaM v období od 25. apríla do 13. mája 2022, sa zúčastnilo 292 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo bolo na Slovensku otestovaných cca 5 800 15-ročných žiakov.

Viac informácií o štúdii OECD PISA 2022, Správu PISA 2022 Slovensko, podrobnejšie analýzy a trendy, infografiky PISA nájdete na webovom sídle NIVaM.

Viac informácií:

Správa o realizácii medzinárodnej štúdie PISA 2022 a prvé výsledky za SR

PISA 2022 results

Zdroj: TASR; https://www.minedu.sk; https://www2.nucem.sk; https://www.oecd.org; https://www.postoj.sk, zverejnené: 7. 12. 2023, autor: rpa