Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zverejnenie dokumentu Rozsah hodnotenia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027

Logo Interreg Slovakia - Austria, European Regional Development Fund
Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027. Zdroj: https://www.sk-at.eu/sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje verejnosti, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-at.eu/sk/https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“.

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia písomne na adresu: MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava.

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://www.sk-at.eu, zverejnené: 21. 2. 2022, autor: rpa