Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zelená dohoda: udržateľné výrobky sa stanú normou a posilní sa nezávislosť Európy v oblasti zdrojov

No alternative text description for this image
Nový balík návrhov Európskej zelenej dohody. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia 30. marca 2022 predložila balík návrhov Európskej zelenej dohody, vďaka ktorým sa udržateľné výrobky stanú v EÚ normou, podporia sa obehové obchodné modely a posilní sa postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie. Komisia v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo navrhuje nové pravidlá, aby takmer všetok fyzický tovar na trhu EÚ bol viac šetrný k životnému prostrediu, obehovejší a energeticky účinnejší počas celého svojho životného cyklu, a to od fázy návrhu cez každodenné používanie, zmenu účelu až po koniec životnosti.

Komisia takisto predkložila novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť životnosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov, riešiť otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov a zabezpečiť, aby sa pri ich výrobe v plnej miere dodržiavali sociálne práva.

Cieľom tretieho návrhu je posilniť vnútorný trh so stavebnými výrobkami a zabezpečiť, aby bol zavedený regulačný rámec vhodný na to, aby sa plnili naše ciele v oblasti udržateľnosti a klímy aj pokiaľ ide o zastavané prostredie.

Balík nakoniec obsahuje návrh nových pravidiel na posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie, vďaka ktorým budú spotrebitelia lepšie informovaní o environmentálnej udržateľnosti výrobkov a lepšie chránení pred environmentálne klamlivou reklamou.

Komisia návrhmi predkladá nástroje slúžiace na prechod na skutočne obehové hospodárstvo v EÚ: zbavené závislosti od energie a zdrojov, odolnejšie voči vonkajším otrasom a rešpektujúce prírodu a zdravie ľudí. Návrhy vychádzajú z úspechu existujúcich pravidiel EÚ v oblasti ekodizajnu, vďaka ktorým sa dosiahlo pozoruhodné zníženie spotreby energie v EÚ a významné úspory pre spotrebiteľov. Len v roku 2021 spotrebitelia vďaka existujúcim požiadavkám na ekodizajn ušetrili 120-miliárd EUR. Pravidlami sa takisto dosiahlo 10 % zníženie ročnej spotreby energie v prípade výrobkov, na ktoré sa tieto požiadavky vzťahujú. Do roku 2030 sa môže vďaka novému rámcu ušetriť primárna energia v objeme 132-miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá zhruba 150-miliardám kubických metrov zemného plynu, čo je takmer ekvivalent dovozu ruského plynu do EÚ.

Zabezpečiť, aby boli udržateľné výrobky normou

návrhu nariadenia o ekodizajne udržateľných výrobkov sa rieši dizajn výrobkov, ktorý určuje až 80 % vplyvu výrobku na životné prostredie počas jeho životného cyklu. Stanovujú sa v ňom nové požiadavky, aby sa dosiahla vyššia životnosť a spoľahlivosť výrobkov, aby sa dali lepšie znovu použiť, aktualizovať, opraviť, ľahšie udržiavať, renovovať a recyklovať a aby efektívnejšie využívali energiu a zdroje.Okrem toho sa požiadavkami na informácie týkajúce sa konkrétnych výrobkov zabezpečí, aby spotrebitelia poznali vplyv svojich nákupov na životné prostredie. Všetky regulované výrobky budú vybavené digitálnym pasom výrobku. Uľahčí sa tým oprava alebo recyklácia výrobkov, ako aj sledovanie látok vzbudzujúcich obavy v celom dodávateľskom reťazci. Takisto možno zaviesť aj označovanie. Návrh obsahuje aj opatrenia na ukončenie likvidácie nepredaného spotrebného tovaru, ako aj na rozšírenie rozsahu zeleného verejného obstarávania a poskytnutie stimulov pre udržateľné výrobky.

Týmto návrhom sa existujúci rámec pre ekodizajn rozširuje dvojako: po prvé, aby zahŕňal čo najširšiu škálu výrobkov, a po druhé, aby sa zväčšil rozsah uplatniteľnosti požiadaviek, ktoré majú výrobky spĺňať. Stanovením kritérií nielen, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, ale aj obehovosť a celkové zníženie environmentálnej a klimatickej stopy výrobkov, sa dosiahne väčšia energetická nezávislosť a nezávislosť na zdrojoch a zníži sa znečistenie. Posilní sa tým jednotný trh, zabráni rozdielnym právnym predpisom v každom členskom štáte a vytvoria sa hospodárske príležitosti na inovácie a tvorbu pracovných miest, najmä v oblasti repasovania, údržby, recyklácie a opráv. V návrhu sa stanoví rámec a postup, prostredníctvom ktorého Komisia v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami postupne stanoví požiadavky pre každý výrobok alebo každú skupinu výrobkov.

Komisia spolu s týmto návrhom prijala aj pracovný plán v oblasti ekodizajnu a energetického označovania na roky 2022 – 2024 s cieľom zahrnúť nové energeticky významné výrobky, aktualizovať a zvýšiť úroveň ambícií, pokiaľ ide o už regulované výrobky, ako prechodné opatrenie, dokým nové nariadenie nadobudne účinnosť. Zaoberá sa najmä spotrebnou elektronikou (smartfóny, tablety, solárne panely), ktorá je najrýchlejšie rastúcim tokom odpadu.

Na podporu zavádzania udržateľných výrobkov na trh EÚ sa dnes predkladajú aj cielené odvetvové iniciatívy. Stratégia EÚ v oblasti udržateľných a obehových textilných výrobkov a revízia nariadenia o stavebných výrobkoch sa zamerajú na dve prioritné skupiny výrobkov s významným vplyvom.

Udržateľné a obehové textilné výrobky

Európska spotreba textilných výrobkov má štvrtý najväčší vplyv na životné prostredie a zmenu klímy po potravinách, bývaní a mobilite. Je takisto na treťom mieste s najvyššou spotrebou vody a využívania pôdy a piatom mieste, pokiaľ ide o využívanie primárnych surovín.

stratégii EÚ v oblasti udržateľných a obehových textilných výrobkov sa stanovuje vízia a konkrétne opatrenia, aby sa do roku 2030 zabezpečilo, že textilné výrobky uvádzané na trh EÚ majú dlhú životnosť a sú recyklovateľné, sú vyrobené s čo najväčším obsahom recyklovaných vlákien, neobsahujú nebezpečné látky a sú vyrábané pri rešpektovaní sociálnych práv a životného prostredia. Spotrebitelia budú mať väčší úžitok z vysokokvalitných textilných výrobkov, pričom rýchla móda by mala vyjsť z módy a ekonomicky ziskové služby opätovného použitia a opravy by mali byť široko dostupné. V konkurencieschopnom, odolnom a inovatívnom odvetví textilných výrobkov musia výrobcovia prevziať zodpovednosť za svoje výrobky v celom hodnotovom reťazci, a to aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Takto bude obehový ekosystém textilných výrobkov prosperovať a disponovať dostatočnými kapacitami na inovatívnu vláknovú recykláciu, pričom sa bude musieť obmedziť spaľovanie a skládkovanie textilných výrobkov na minimum.

Súčasťou osobitných opatrení budú požiadavky na ekodizajn textilných výrobkov, zrozumiteľnejšie informácie, digitálny pas výrobku a povinný systém EÚ týkajúci sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Takisto sa počíta s opatreniami na riešenie neúmyselného uvoľňovania mikroplastov z textilných výrobkov, zabezpečenie presnosti zelených vyhlásení a posilnenie obehových obchodných modelov vrátane služieb opätovného použitia a opráv. V záujme riešenia otázky rýchlej módy sa v stratégii takisto vyzývajú spoločnosti, aby znížili počet kolekcií za rok, prevzali zodpovednosť a konali s cieľom minimalizovať svoju uhlíkovú a environmentálnu stopu, ako aj členské štáty, aby prijali priaznivé daňové opatrenia pre odvetvie opätovného použitia a opráv. Komisia bude túto zmenu podporovať aj aktivitami zameranými na zvyšovanie informovanosti.

Cieľom stratégie je aj poskytovať podporu ekosystému textilných výrobkov a sprevádzať ho počas celej jeho transformácie. Komisia preto dnes začína spoluvytvárať spôsob transformácie ekosystému textilných výrobkov. Ide o základný nástroj spolupráce, ktorý pomôže ekosystému zotaviť sa z negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19, ktoré v posledných dvoch rokoch ovplyvňovali spoločnosti pri ich každodennom podnikaní. V záujme ich dlhodobého prežitia sa ním posilní aj ich schopnosť odolávať tvrdej celosvetovej konkurencii, ako aj budúcim otrasom. Všetci aktéri sa vyzývajú, aby sa aktívne zapájali do procesu spoločnej tvorby prostredníctvom svojich záväzkov týkajúcich sa obehovosti a obehových obchodných modelov, opatrení na posilnenie udržateľnej konkurencieschopnosti, digitalizácie a odolnosti, ako aj identifikácie konkrétnych investícií potrebných na dvojakú transformáciu.

Stavebné výrobky zajtrajška

Ekosystém stavebníctva predstavuje takmer 10 % pridanej hodnoty EÚ a zamestnáva približne 25-miliónov ľudí vo viac ako 5-miliónoch podnikov. Odvetvie stavebných výrobkov v EÚ tvorí 430 000 spoločností s obratom 800-miliárd EUR. Predovšetkým ide o malé a stredné podniky. Sú kľúčovým hospodárskym a sociálnym prínosom pre miestne spoločenstvá v európskych regiónoch a mestách.

Budovy sú zodpovedné za približne 50 % ťažby zdrojov a ich spotreby a za viac ako 30 % celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ ročne. Okrem toho sú zodpovedné za 40 % spotreby energie v EÚ a 36 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou.

Revíziou nariadenia o stavebných výrobkoch sa posilnia a zmodernizujú pravidlá platné od roku 2011. Vytvorí sa ňou harmonizovaný rámec na posudzovanie a oznamovanie environmentálnych a klimatických vlastností stavebných výrobkov. Novými požiadavkami na výrobky sa zabezpečí, aby navrhovanie a výroba stavebných výrobkov vychádzali z najnovších technologických postupov v záujme zvýšenia ich životnosti, zlepšenia opraviteľnosti, recyklovateľnosti a ľahšej repasovateľnosti.

Takisto sa ňou uľahčí činnosť normalizačných orgánov, pokiaľ ide o vytváranie spoločných európskych noriem. Spolu s posilnenými kapacitami v oblasti dohľadu nad trhom a jasnejšími pravidlami pre hospodárske subjekty v celom dodávateľskom reťazci pomôže odstrániť prekážky voľného pohybu vnútorného trhu. Revidovaným nariadením sa napokon ponúknu digitálne riešenia na zníženie administratívnej záťaže, najmä pre MSP, a to vrátane databázy stavebných výrobkov a digitálneho pasu výrobkov.

Členovia kolégia sa v tejto súvislosti vyjadrili takto:

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Je načase skoncovať s modelom „zobrať, vyrobiť, pokaziť a vyhodiť“, ktorý je pre našu planétu, naše zdravie a naše hospodárstvo taký škodlivý. Dnešnými návrhmi sa zabezpečí, aby sa v Európe predávali len najudržateľnejšie výrobky. Spotrebiteľom umožňujú šetriť energiu, opravovať a nie nahrádzať pokazené výrobky a prijímať inteligentné environmentálne rozhodnutia pri nákupe nových výrobkov. Takto vraciame rovnováhu do nášho vzťahu s prírodou a znižujeme našu zraniteľnosť voči narušeniam globálnych dodávateľských reťazcov.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Európski spotrebitelia oprávnene očakávajú ekologickejšie výrobky s dlhšou životnosťou. Väčšia udržateľnosť a efektívnejšie využívanie zdrojov znamená aj väčšiu odolnosť, keď kríza naruší naše priemyselné dodávateľské reťazce. Využitím potenciálu jednotného trhu, čo najlepším využitím digitálnych nástrojov a zlepšením trhového dohľadu maximalizujeme príležitosti pre podniky aj spotrebiteľov. Efektívnejším využívaním zdrojov a energie najmä v stavebníctve a textilnom priemysle sa vytvoria vysokokvalifikované pracovné miesta v celej Európe.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Našimi návrhmi v oblasti obehového hospodárstva sa začína éra, v ktorej budú výrobky navrhnuté tak, aby z nich mali úžitok všetci, limity našej planéty boli rešpektované a životné prostredie chránené. Predĺžením životnosti telefónov, ktoré používame, oblečenia, ktoré nosíme, a mnohých ďalších výrobkov ušetríme európskym spotrebiteľom peniaze. A na konci svojej životnosti nebudú výrobky zdrojom znečistenia, ale nových materiálov pre hospodárstvo, čím sa zníži závislosť európskych podnikov od dovozu.“

Viac informácií:

Questions and Answers on Sustainable products initiative

Factsheet on Sustainable products initiative

Questions and Answers on Textiles Strategy

Factsheet on Textiles Strategy

Questions and Answers on Construction materials

Factsheet on Construction materials

Press release on Empowering consumers

Factsheet on Empowering consumers

Chapeau communication on making sustainable products the norm

Proposal for a Regulation on Ecodesign for Sustainable Products

Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-2024

EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

Survey on the Transition Pathway for the textile ecosystem

Scenarios towards co-creation of a transition pathway for a more resilient, sustainable and digital textiles ecosystem

Sustainable Textiles Strategy website

Proposal on the revision of the Construction Product Regulation

Circular economy: sustainable footwear stockshots

Circular economy: sustainable furniture stockshots

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 31. 3. 2022, autor: rpa