Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Záverečná hodnotiaca správa AIT a KU Leuven – Evaluation FWF Special Research Programmes

ERA Portál Slovensko

Záverečnú správu pripravili Rakúsky technologický inštitút (AIT) a Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) pre hodnotenie programu Špeciálne výskumné programy (SFB) Rakúskeho vedeckého fondu (FWF). Hodnotenie sa uskutočnilo v období od januára 2019 do februára 2020 a kriticky hodnotí program SFB na základe zazmluvnených projektov v období rokov 2004 – 2018. Cieľom tohto hodnotenia je posúdiť výstupy, výsledky a dopady programu SFB v porovnaní s jeho stanovenými cieľmi a poskytnúť odporúčania pre budúcu implementáciu programu. Očakáva sa, že program SFB splní tieto tri ciele:

  • Podporovať špičkový výskum v Rakúsku vytváraním dlhodobých, všeobecne multidisciplinárnych / interdisciplinárnych a (podľa medzinárodných štandardov) mimoriadne produktívnych výskumných sietí (SFB), ktoré by mali dosahovať „kritické množstvo“
  • Rozšíriť ľudské zdroje vo vede a výskume a zlepšiť rodovo vyváženú orientáciu výskumu a vzdelávania
  • Dosiahnuť širšie účinky na rakúske vedecké a výskumné prostredie podporou univerzít a iných výskumných inštitúcií pri autonómnom vytváraní oblastí zamerania v ich výskumných profiloch a zvyšovaním povedomia verejnosti o špičkovom výskume podporou vedeckej komunikácie, prenosu znalostí a vhodných stratégií šírenia.

Na základe týchto cieľov zadanie a štúdia určili päť dimenzií hodnotenia podľa všeobecných cieľov programu. Prvé tri sa priamo týkajú konkrétnych cieľov SFB a očakávaných dopadov programu, zatiaľ čo štvrtá dimenzia sa týka primeranosti procesov FWF pre výber, riadenia a podpore SFB počas celého jej životného cyklu a piata dimenzia sa týka korešpondencie Programu SFB podľa cieľov FWF a rakúskeho systému pre výskum a inovácie:

  • Podpora špičkového výskumu v Rakúsku
  • Posilnenie ľudských zdrojov vo vede a výskume a zlepšenie vyváženého zastúpenia mužov a žien
  • Dosiahnutie širšieho vplyvu na rakúsky systém vedy a výskumu
  • Účinnosť a efektívnosť implementácie programu

Súlad programu SFB s hlavnými cieľmi

Na riešenie dimenzií hodnotenia načrtnutých vyššie bol vybraný návrh hodnotenia založený na teórii a analýze príspevkov zmiešaným spôsobom. Dôkazy boli zozbierané prostredníctvom prehľadu literatúry, analýzy portfólia, bibliometrickej analýzy, kontrolných skupín (samostatné projekty FWF a zamietnuté projekty SFB), kontrafaktuálnej analýzy, rozsiahleho programu interview (individuálnych a interview s cieľovými skupinami) a dvoch online prieskumov.

Zhrnutie správy predstavuje kľúčové zistenia a závery týkajúce sa piatich dimenzií hodnotenia s príslušnými odporúčaniami pre budúcu orientáciu a implementáciu programu SFB, ktoré sú zakotvené v zodpovedajúcich častiach.

Viac informácií

FWF_SFB_Evaluation_Final Report

Zdroj: https://www.ait.ac.at, zverejnené: 29.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa