Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zákon o príspevkoch z fondov EÚ by mal zefektívniť kontrolu obstarávaní pri čerpaní eurozdrojov

Nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ. Zdroj: https://europskenoviny.sk

Zefektívniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania pri čerpaní zdrojov Európskej únie je jedným z hlavných zámerov nového zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie. Kontrolu eurofondových zákaziek podľa zákona, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, bude na rozdiel od súčasnosti vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie podľa jednotných pravidiel.

Ako uviedla Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: „Súčasný systém kontroly verejného obstarávania pri čerpaní prostriedkov z eurofondov bol mimoriadne náročný. Dochádza k zásadným zmenám výkonu kontroly verejného obstarávania, to patrilo doteraz k najproblematickejším oblastiam v tomto programovom období. Kontrolu verejného obstarávania vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, každý z týchto orgánov mal trochu iné pravidlá, čo prinášalo chaos a zbytočné chyby.”

Zákon o eurofondoch upravuje riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy v novom programovom období eurofondov 2021 až 2027. Dôvodom sú zmeny viacerých pravidiel implementácie európskych fondov, zahŕňajúce nové nariadenia s účinnosťou od 1. júla 2021. Určuje tiež postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy a úlohy vlády pri využívaní príspevkov Európskej únie, ako aj jednotlivých subjektov zapojených do implementácie. Zákon upravuje aj základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci a zároveň obsahuje pravidlá pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku. Zároveň zabezpečuje vysporiadanie finančných vzťahov v prípade, ak je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, upravený je aj konflikt záujmov pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ.

Ako priblížila Remišová: „Základným zjednodušením v nových eurofondoch je nový Program Slovensko, ktorý nahradí fragmentovanú súčasnú štruktúru a zníži počet orgánov, ktoré sa podieľajú na riadení eurofondov, až o dve tretiny.” Podľa nových pravidiel sa výrazne zníži objem vyžadovanej dokumentácie od žiadateľov a prijímateľov. Ako ďalej dodala Remišová s tým, že nový zákon túto byrokraciu okreše na minimum: „Zruší sa napríklad hlásenie o začatí realizácie projektu, zjednoduší sa vykazovanie nákladov. Za takmer dve desaťročia sa v SR rozmohol taký zlozvyk, že jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány od žiadateľov vyžadovali množstvo tlačív, potvrdení vysoko nad rámec toho, čo od nás vyžaduje legislatíva Európskej únie.”

Zákon nadobudne účinnosť 1. mája 2022, s výnimkou časti o kontrole verejného obstarávania pri využívaní prostriedkov EÚ, tá bude účinná od 1. júla 2022.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 6. 4. 2022, autor: rpa