Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Základná štúdia k realizácií misií v Rakúsku

Základná štúdia rakúskych vedecko – výskumných inštitútov AIT & Joanneum Research“ poskytuje prehľad výskumu orientovaného na Program Horizont Európa – Misie EÚ v Rakúsku a ukazuje ďalšie možnosti rozvoja.

Základnú štúdiu realizoval rakúsky „AIT Austrian Institute of Technology“ (Center for Innovation Systems & Policy) spolu s „Joanneum Research“ (Policies) na základe poverenia „Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu“ (BMBWF), „Spolkového ministerstva pre ochranu klímy“ (BMK) a „Spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, regióny a cestovný ruch“ (BML).

Zdroj: climate-service-center.de

Odborníci z celej Európy definovali päť misií výskumu v EÚ a v nasledujúcich rokoch by sa mal podľa nich formovať celoeurópsky výskum. Európske úsilie smeruje k nájdeniu spoločných riešení niektorých najväčších výziev súčasnej doby, ako sú klimatické zmeny, znečistená voda a pôda a boj proti rakovine.  

Päť misií výskumu v EÚ

  • 1. Misia RAKOVINA: Defeat Cancer – Misia možná
  • 2. Misia KLÍMA:    Odolná Európa čeliť klimatickým zmenám
  • 3. Misia OCEÁN:   Misia Hviezdica: Obnova morí a vodných zdrojov do roku 2030
  • 4. Misia MESTÁ:   100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030
  • 5. Misia PÔDA:     Zdravá pôda pre zdravý život  

Zdroj: ait.ac.at

Východiská pre výskum v rámci misií EÚ v Rakúsku

Štúdia „AIT & Joanneum Research“ pre participujúce rakúske ministerstvá skúmala východiskovú pozíciu a potenciál rakúskeho prostredia (RTI) s ohľadom na výskum orientovaný na misie EÚ. Okrem toho bola vypracovaná prvá rakúska mapa kompetencií a zdrojov pre ďalší rozvoj misií.

Jednotlivé údaje, ako súčasť základnej štúdie, boli zozbierané  v rozhovoroch, online prieskumoch a z výsledkov financovaných národných projektov a z projektov H2020, ako aj z publikácií uverejnených na „Web of Science.“

Podľa vyjadrenia projektovej manažérky Andrei Kasztler z „AIT Center for Innovation Systems & Policy“:

„Údaje pokrývajú tematické oblasti a poskytujú pohľad na strategickú orientáciu, modely špecializácie a štruktúry spolupráce, alebo potreby relevantných aktérov výskumu v rámci jednotlivých misií, ako aj konkrétne v rámci piatich misií EÚ.“

Výsledky ukazujú, že v oblasti verejného výskumu má Rakúsko styčné body pre zodpovedajúce umiestnenie na európskej úrovni vo všetkých piatich misiách. Nadpriemerné umiestnenie bolo dosiahnuté už v H2020 a to v misijných oblastiach „Mestá, Klíma, Rakovina a Pôda.“ Prieskumy zároveň ukazujú, že environmentálne orientované misie majú relatívne veľký synergický potenciál a témy súvisiace s misiou, sa často riešili interdisciplinárne aj transdisciplinárne.

Pozoruhodná je tiež skutočnosť, že oblasti misií a jednotlivé súvisiace témy, oslovujú aktérov vo výskumnom prostredí od základného až po aplikačne orientovaný výskum významne odlišnými spôsobmi. V zásade možno predpokladať, že vo všetkých misijných oblastiach, ktoré sa v Rakúsku seriózne presadzujú, existuje potenciál pre expanziu aktívne zapojených inštitúcií a vedcov, čo by bolo spojené s vyššou potrebou verejných financií (národných aj európskych). Aj keď sa prieskum zameral na oblasť verejného výskumu, ukazuje sa, že súkromní, alebo nevýskumne aktívni aktéri zohrávajú v niektorých misiách hlavnú úlohu pri implementácii programov a musia byť podľa toho do procesu vedome zapojení. Vývoj prebieha ruka v ruke aj s vnímaním dlhodobého a integratívneho myslenia, ako aj s nevyhnutnou potrebou ďalšieho rozvoja medzitematických a medzisektorových riešení. 

Štúdia poukazuje na naliehavú potrebu lepšej koordinácie medzi vedou a spoločnosťou a podporu mladých ľudí vo všetkých oblastiach misie. Okrem výskumu v misiách by preto malo mať vysokú prioritu aj vzdelávanie pre rozvoj mladých ľudí.

Diagram prezentovaný v štúdii poskytuje počiatočný prehľad a mal by sa neustále zdokonaľovať, keďže činnosti v Rakúsku a na úrovni sa naďalej rozvíjajú. Na základe toho budú potrebné nové prieskumy v rámci ďalšieho rozvoja misií EÚ v Rakúsku.

Zdroje: ait.ac.at, era.gv.at, kompetenzlandkarte.at; zverejnené: 25.04.2023; vypracovala: Dr. Blanka Hermanová