Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzvy za integritu výskumu

Logo Berlin University Alliance

Berlin University Alliance (BUA) organizuje 24. novembra 2021 od 9:00 do 16:30 prvé medzinárodné sympózium v ​​oblasti integrity a kvality výskumu na tému: „Rozmanitosť a univerzalizmus, dôkazy a reflexia“.

„Berlin University Alliance“ (BUA) je združením troch berlínskych univerzít Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin a Charité – Universitätsmedizin Berlin pre spoločnú organizáciu vedy v Berlíne. Štyria partneri sa spojili, aby rozvinuli Berlín, ako miesto pre vedu na spoločnú výskumnú oblasť, ktorá patrí medzi najlepšie na svete.

Ťažiskom spolupráce je spoločný výskum hlavných spoločenských výziev, posilňovanie výmeny so spoločnosťou, podpora mladých talentov, otázky kvality a hodnoty výskumu a zastrešujúce projekty v oblasti výskumnej infraštruktúry, výučby, diverzity, rovnakých príležitostí a internacionalizácie.“                                                                                                                                              

„Berlínska aliancia univerzít (BUA)“ je financovaná Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum (BMBF) a „Spolkovou krajinou Berlín“, ako súčasť „Spolkovej vládnej stratégie excelentnosti“.

Konferencia – hybridné on-line podujatie – sa bude  zaoberať otázkami národnej a medzinárodnej diskusie o kvalite vo vede. Diskutovať sa bude najmä o napätí medzi disciplinárnou, geografickou a geopolitickou rozmanitosťou verzus požiadavkou univerzálnosti.  Táto oblasť napätia zahŕňa aj otázku zlučiteľnosti jednoznačných vedeckých dôkazov s reflexiou a hodnovernosťou.

Podujatie spája aktérov z oblasti výskumu, politiky, financovania výskumu a manažmentu vedy na jednej strane s cieľom prispieť k diferencovanému chápaniu komplexného predmetu kvality výskumu a na druhej strane s cieľom  diskutovať o existujúcich postupoch a potenciálnom vývoji s medzinárodným z hľadiska ich účinnosti a udržateľnosti.

Štyri tematické bloky budú prezentovať rôzne dimenzie:                                      

  • Diversity as an Engine for ‘Good Science’ 

Otázka dôležitosti diverzity pre výskum a vedu sa bude diskutovať v hybridnom formáte „World Café“ s následnou diskusiou. Cieľom je zahrnúť mnoho rôznych názorov, zvážiť rôzne aspekty témy, ako je rodová rovnosť,  alebo interdisciplinárnosť a vyvinúť rôzne stratégie na zvládnutie nedostatku rozmanitosti vo vede.

  • Science Literacy – Taking ‘Good Science’ in and out of Academia”

Ako je možné vedu komunikovať tak, aby ľudia vo vede, aj mimo nej, boli rovnako oprávnení rozlišovať medzi „dobrou vedou“ a „falošnými správami“alebo „ex -post-pravdami“?                                                                           

Posledné mesiace a najmä pandémia COVID-19 ukázali, že postupy vedeckej práce nie sú vždy pochopiteľné, najmä pre verejnosť, a môžu vzbudzovať pochybnosti o vedeckých výsledkoch, ak nie o „vede“ ako celku.                                                                                                                                                           

Zasadnutie otvorí hlavný prejav Dava J. Newmana (MIT Media Lab), po ktorom bude nasledovať diskusia za okrúhlym stolom.

  • Objectivity, Transparency, Validity – Establishing Assessment Criteria for ‘Good Science’”

Vhodné hodnotiace kritériá pre „dobrú vedu“ a „pluralita výskumných tradícií“ sú evidentné v diskusii o všeobecne platných normách pre spoľahlivé dôkazy na rozdiel od rôznorodosti výskumných kultúr, vzájomnej kritiky a učenia sa z nich.                                                                                                               

Kritika klasických hodnotiacich kritérií, akými sú publikácie a financovanie treťou stranou, sa v posledných rokoch zvýšila. Skutočnosť, že tieto ukazovatele nezohľadňujú napríklad otvorenosť a transparentnosť vo výskume či podporu mladých vedcov, umocňuje otázku, čo možno objektívne považovať za „dobrú vedu“ a ako ju hodnotiť.                 

Túto sekciu otvorí hlavný prejav Lorraine Dastonovej (Inštitút Maxa Plancka pre históriu vedy/ University of Chicago), po ktorom bude nasledovať diskusia za okrúhlym stolom.

  • Einstein Foundation Award for Promoting Quality in Research – Kategória Early Career Researchers Award

Štyria finalisti odprezentujú svoje projekty na zlepšenie kvality výskumu. Najlepší nápad vyberie porota a „Einstein Foundation“ ho podporí sumou 100 000 EUR. Týmto novým ocenením by „Einstein Foundation“ chcela oceniť výskumníkov a inštitúcie zo všetkých oblastí vedy a zo všetkých častí sveta, ktorí sa zaviazali k vyššej kvalite výskumu. Ceny sa udeľujú v troch kategóriách a sú dotované celkovou sumou 500 000 EUR.

„Sympózium je vynikajúcou príležitosťou spojiť širokú škálu aktérov, ktorí sa zaoberajú kvalitou výskumu a integritou výskumu, a diskutovať o status quo na medzinárodnej úrovni.“  

Prepojenie obsahu sympózia s odovzdávaním Ceny „Einstein Foundation“ za podporu kvality vo výskume ukazujú, aká dôležitá je téma a ako dobre sú členovia berlínskej vedeckej lokality zosieťovaní,“ skonštatoval prof. Dr. Ulrich Dirnagl, hovorca „Steering Committee Advancing Research Quality and Value“ a riaditeľ oddelenia experimentálnej neurológie univerzitnej medicíny „Charité“ v Berlíne.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť na sympóziu prostredníctvom live -streamu.

Program

Registrácia

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Kontakt: core@berlin-university-alliance.de

Viac informácií:

Herausforderungen für die Integrität der Forschung

Zdroj: https://www.berlin-university-alliance.de, zverejnené: 16. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa