Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva v rámci programu Mobility Visit na rok 2024

Výzva SAV: Mobility Visit na rok 2023. Zdroj: https://www.sav.sk

Slovenská akadémia vied zverejnila 25. októbra 2023 výzvu v rámci programu Mobility Visit na rok 2024. Koniec výzvy je 30. novembra 2023. Program je určený na podporu krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami. Jeho cieľom je vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Zástupca organizácie SAV podáva prihlášku elektronicky cez intranet  (intranetové práva, Calls of the Department of International Cooperation, zvolí si príslušný formulár Visit, rok podania 2023 a vyplní). Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, kliknúť na intranetové práva, štandardné práva,  vybrať mobilitnú výzvu Visit a vyplniť online prihlášku.

Návrh musí po zadaní a odoslaní schváliť riaditeľ/riaditeľka ústavu SAV. Schválený návrh sa automaticky postúpi Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 30. novembra 2023.

K žiadosti je potrebné doložiť CV pozývaného hosťa. V prípade, že žiadosť podáva štatutárny zástupca, schvaľuje ju elektronicky jeho zástupca.

V žiadosti je potrebné uviesť:

• CV pozývaného hosťa,

• predpokladaný termín návštevy,

• predpokladaný termín celoakademickej prednášky,

• predbežný rozpočet na cestu a ubytovanie,

• v krátkosti zadefinovaný prínos pre SAV, príp. širšie publikum.

Komisia SAV pre zahraničné styky potom na svojom zasadnutí v decembri 2023 všetky zaslané žiadosti posúdi a zostaví poradie, v akom navrhuje žiadosti podporiť.

Výsledky budú známe do konca decembra 2023. OMS oboznámi všetkých žiadateľov o výsledku.

Suma podpory je do výšky nákladov, max. do výšky 2 000 EUR na hosťa.

Finančné pravidlá programu Mobility Visit

Podrobné informácie PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV, dolna@up.upsav.sk

INSTRUCTIONS-FOR-ONLINE-SUBMISSION-2023-1-1

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 27. 10. 2023, autor: rpa