Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva v Nemecku (ERA-MIN 2021) v rámci „Stratégie FONA“

BMBF-Strategie: Forschung für Nachhaltigkeit

V rámci „Stratégie pre výskum udržateľného rozvoja“ (FONA) bola v Spolkovom vestníku v Nemecku dňa 9.2.2021 zverejnená výzva na financovanie nadnárodných projektov na tému „Obehové hospodárstvo a efektívne využívanie zdrojov“ – dizajnové koncepcie a technológie pre uzatvorené cykly (ERA-MIN 2021)“.

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) je zapojené do programov „ERA-Net ERA-MIN3“: „Programy výskumu a inovácie surovín pre trvalo udržateľný rozvoj a obehové hospodárstvo“ s cieľom koordinovať výskumné a vývojové aktivity v zapojených partnerských krajinách v efektívnom využívaní zdrojov v oblasti udržateľných dodávok surovín a obehového hospodárstva. Do programov „ERA-MIN3“ je zapojených 26 financujúcich organizácií zo 16 členských štátov a jedného pridruženého štátu EÚ, ako aj štyroch mimoeurópskych štátov. V rámci programu „ERA-Net“ bola zverejnená výzva o financovaní ERA MIN Cofund Call 2021 – Suroviny pre udržateľný rozvoj a cirkulárne hospodárstvo

Realizácia aktivít nadnárodného financovania je zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce medzi podnikmi a vedou s cieľom zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť Európy, ako miesta výskumu a vývoja.

Výzva o financovaní „ERA MIN Cofund Call 2021“ je v poradí 7. výzvou, ako súčasť programu ERA-NET „ERA-MIN3“ a jeho predchodcov. Informácie o ukončených a prebiehajúcich projektoch z predchádzajúcich výziev od roku 2013 sú uvedené na webovej stránke.

V rámci súčasnej výzvy o financovaní ERA-NET je účasť na spoločných výskumných projektoch otvorená obchodným spoločnostiam, univerzitám, neuniverzitným výskumným inštitúciám, komunálnym, štátnym a federálnym inštitúciám, ako aj združeniam a iným spoločenským organizáciám v týchto krajinách alebo regiónoch:

 • Bulharsko
 • Čile (za predpokladu potvrdenia účasti)
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Flámsko (Belgicko)
 • Francúzsko
 • Írsko
 • Taliansko (za predpokladu potvrdenia účasti)
 • Navarra (Španielsko)
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Québec (Kanada)
 • Rumunsko
 • Švédsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Južná Afrika
 • Česko
 • Turecko
 • Valónsko (Belgicko)

Finančné agentúry ostatných krajín a regiónov zverejňujú porovnateľné výzvy, ktoré sú prispôsobené príslušným národným alebo regionálnym zákonom. Pre túto finančnú výzvu ERA-NET navrhli zúčastnené finančné organizácie spoločný text tendra v anglickom jazyku. Tento text spoločnej výzvy, ako aj ďalšie formuláre sú rozhodujúce pre predkladanie návrhov projektov, externé hodnotenie a výber spoločných projektov. Je možné stiahnuť ich z oficiálnej webovej stránky „ERA MIN Cofund Call 2021. Na financovanie subprojektov v zúčastnených krajinách, alebo regiónoch sa vzťahujú príslušné národné /regionálne pokyny. V tejto súvislosti sa dôrazne odporúča, aby žiadatelia pred predložením námetu, alebo žiadosti o projekt, kontaktovali agentúru poverenú riadením projektu.

Viac informácií:

Research for Sustainability (FONA) strategy

FONA  – Stratégia výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj Nemecka   

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 24.2.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa