Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje druhú výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. 

Agentúra prostredníctvom tejto výzvy oslovuje prednostne posudzovateľov z radov zamestnávateľov, odborníkov z praxe, odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania, odborníkov zo zahraničia, vysokoškolských učiteľov vo vybraných študijných odboroch a študentov.

Žiadame záujemcov, ktorí spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov, aby zaslali prihlášku prostredníctvom online formulára najneskôr do 30. júna 2020. Prihlášky na zápis do zoznamu posudzovateľov budú overené a vyhodnotené a o zápise definitívne rozhodne výkonná rada agentúry.

Všetkým záujemcom bude následne zaslané vyrozumenie. Na zápis do zoznamu posudzovateľov nie je právny nárok. 

Požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov (druhá výzva)

Do zoznamu posudzovateľov v rámci tejto výzvy je možné zaradiť osobu, ktorá spĺňa aspoň jednu z uvedených minimálnych požiadaviek:

a) posudzovatelia z radov zamestnávateľov, odborníkov z praxe, odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania:

  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov v riadení právnickej osoby v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobným vysokým školám.

b) odborníci zo zahraničia:

  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii profesora alebo docenta alebo v inej obdobnej funkcii na vysokej škole v zahraničí, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii výskumného pracovníka vo výskumnej inštitúcii v zahraničí, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobným vysokým školám, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov v oblasti umenia a jej umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.

c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v SR prednostne v študijných odboroch architektúra a urbanizmus, biológia, biotechnológie, doprava, drevárstvo, farmácia, filológia, filozofia, fyzika, geodézia a kartografia, historické vedy, chemické inžinierstvo a technológie, lesníctvo, logopédia a liečebná pedagogika, matematika, obrana a vojenstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, politické vedy, potravinárstvo, právo, priestorové plánovanie, psychológia, sociológia a sociálna antropológia, stavebníctvo, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, umenie, vedy o športe, vedy o umení a kultúre, vedy o Zemi, veterinárske lekárstvo, všeobecné lekárstvo, zdravotnícke vedy, získavanie a spracovanie zemských zdrojov alebo zubné lekárstvo:

  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a titul docent alebo profesor a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii docenta alebo profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov ako samostatný vedecký pracovník alebo vedúci vedecký pracovník vo výskumnej inštitúcii so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
  • má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobila počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov v oblasti umenia a jej umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.

d) študenti vysokých škôl.

Otázky k tejto výzve možno zaslať emailom na info@saavs.sk.

Zdroj: https://saavs.sk, zverejnené: 17.6.2020, autor: rpa