Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva inovačného fondu Sitra

Inovačný fond Sitra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie, s cieľom zhromaždiť skúsenosti a poznatky týkajúce sa zdieľania dát. Výzva určená podnikom a iným organizáciám skúma fungovanie a praktické obchodné prínosy modelu európskej siete Gaia-X so zameraním na zdieľanie dát. Prvé kolo výzvy sa uzatvára 30. septembra 2022.

Zdroj: sitra.fi

Európska komisia vo svojej dátovej stratégii odhaduježe hodnota európskeho dátového hospodárstva sa do roku 2025 zvýši na 829 miliárd EUR. To je možné len vďaka zdieľaniu dát naprieč organizačnými a národnými hranicami. Vyžaduje si to infraštruktúru, ktorá umožní spoľahlivé zdieľanie dát medzi rôznymi stranami a podporí interoperabilitu rôznych riešení. Potrebné sú tiež spoločné pravidlá, normy a ich inteligentná regulácia. Predovšetkým však musí existovať vzájomná dôvera medzi tými, ktorí dáta zdieľajú a používajú, ako aj dôvera vo vybrané riešenia. Práve to je zámerom tejto výzvy.

Informácie o výzve

Výzva je určená pre spoločnosti, ktoré chcú pilotne zdieľať dáta na základe európskeho modelu Gaia-X. Cieľom je tiež zistiť, ako môžu rôzne riešenia zdieľania dát spolupracovať a ako môže zdieľanie dát vytvoriť novú hodnotu a podnikanie. Viac informácií o modeli Gaia-X a o tom, ako na jeho základe vytvoriť kompatibilné riešenia, nájdete v publikácii Gaia-X Trust Framework.

Gaia-X je celoeurópsky projektktorého cieľom je vytvoriť modely pre dôveryhodné a interoperabilné zdieľanie dát v celej Európe. Je v súlade s cieľmi európskej stratégie pre dáta a tiež s novými právnymi predpismi EÚ o dátach. Predstavuje zastúpenie rôznych strán pri budovaní európskeho dátového priestoru. Sitra je koordinátorom fínskej siete Gaia-X.

Zámerom projektu Gaia-X je definovať pravidlá pre správu digitálnej identity, vytváranie dôvery a výmenu dát, ako aj vybudovať európsku cloudovú architektúru, ktorá bude v súlade s týmito pravidlami.

Výzva Sitry na financovanie ponúka konzorciám viacerých žiadateľov príležitosť experimentovať a učiť sa zdieľať dáta a zároveň vytvárať hodnoty v súlade so zásadami spravodlivého dátového hospodárstva. Viac informácií o zásadách zdieľania dát, ktoré sú základom práce Gaia-X, nájdete na internetovej stránke medzinárodného združenia Gaia-X.

Cieľom je tiež posilniť kapacity podnikov, aby sa mohli podieľať na budovaní európskych dátových priestorov a získavať súvisiace medzinárodné finančné prostriedky. Sitra zverejní poznatky získané z projektov, ktoré budú voľne dostupné.

Pokyny na podávanie žiadostí

Prihlášku podajte vyplnením formulára žiadosti a priložením voľne formulovaného plánu projektu (max. 2 strany), rozpočtu pilotného projektu a vyhlásenia o pomoci de minimis.

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie je priebežná a otvorená od 1. septembra 2022 do 29. septembra 2023. Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie zahŕňa niekoľko kôl.

  • Žiadosti, v rámci prvého kola, musí Sitra dostať najneskôr do 30. septembra 2022 (do 16.00 h SELČ).
  • Žiadosti do druhého kola musia byť podané najneskôr do 31. marca 2023 (do 16.00 h SELČ).
  • Prihlášky do tretieho kola treba podať najneskôr do 29. septembra 2023 (do 16.00 h SELČ).

Otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie v prvom kole je potrebné zaslať spoločnosti Sitra e-mailom na adresu gaiax@sitra.fi do 16. septembra 2022. Odpovede na otázky budú zverejnené na webovej stránke Sitra 23. septembra 2022.

Spoločnosť Sitra usporiadala 5. septembra 2022 informačné stretnutie k výzve na predkladanie žiadostí o financovanie. Dostupný je aj záznam stretnutia. Informačné stretnutie sa bude konať aj 11. októbra 2022, 6. marca 2023 a 5. septembra 2023. Na podujatie 11. októbra 2022 sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto odkazu.

Kto sa môže uchádzať o grant?

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie je otvorená pre konzorciá spoločností a iné strany, ktoré chcú zdieľať dáta medzi viacerými spoločnosťami a majú prípady použitia, keď zdieľanie dát podporuje ich podnikanie alebo im prináša obchodné výhody.

Žiadateľské konzorciá môžu zahŕňať samotné spoločnosti alebo spoločnosti koordinátorov ekosystémov a/alebo výskumné inštitúcie. Konzorciá musia vždy zahŕňať spoločnosti, ktoré využívajú a zdieľajú dáta vo svojom podnikaní, a minimálne jednu fínsku spoločnosť. 

Žiadateľské konzorcium zodpovedá za správnosť informácií poskytnutých spoločnosti Sitra a za to, že neporušujú práva tretích strán. Podrobnejšie pokyny nájdete v priložených dodatočných informáciách k výzve na predkladanie žiadostí o financovanie spoločného využívania dát (PDF).

Výška finančných prostriedkov

Sitra môže pokryť až 70 % nákladov a výdavkov, ktoré vznikli pri vývoji funkčného prototypu, experimentu alebo konceptu. Maximálna výška finančných prostriedkov je 50 000 EUR alebo 150 000 EUR na jedno žiadateľské konzorcium v závislosti od možností zdieľania dát spoločností v konzorciu, ktoré sa zúčastňujú na pilotnom projekte, a od cieľov pilotného projektu. Suma sa rozdelí medzi členov žiadateľského konzorcia. 

Na zhromažďovanie skúseností a získaných poznatkov je vyhradených celkovo približne 1 000 000 EUR. Cieľom je maximálne 15 pilotných projektov. 

Výzva je otvorená pre konzorciá, ktoré sú v oblasti zdieľania dát pokročilé, ako aj pre konzorciá, ktoré sú v oblasti zdieľania dát nové.

Očakáva sa, že výzvy na predkladanie pilotných projektov sa zúčastnia konzorciá žiadateľov s minimálne dvoma a maximálne siedmimi členmi.

Čo sa očakáva od pilotných projektov

  • Účastníci: Hľadajú sa účastníci s potenciálom a ochotou viesť nové alebo existujúce riešenia, či služby založené na zdieľaní dát.
  • Cieľ: Pilotný projekt by sa mal zamerať na vytváranie podnikateľskej hodnoty prostredníctvom zdieľania dát, a to buď v rámci existujúcich ekosystémov alebo odvetví, medzi rôznymi ekosystémami, odvetviami, alebo cez geografické hranice. 
  • Zdieľanie dát: Cieľom je identifikovať a získať obchodné výhody, ktoré umožňujú zdieľanie dát. Tieto dosiahnuté prínosy by sa mali dať rozšíriť na iné ekosystémy, odvetvia alebo regióny. 
  • Interoperabilita: Pilotný projekt by mal podľa možnosti dodržiavať zásady a referenčné architektúry, ktoré podporujú model Gaia-X.
  • Skúsenosti: V rámci pilotného projektu sa budú zhromažďovať poznatky a skúsenosti od zainteresovaných strán zapojených v rôznych úlohách.

Hodnotenie a schvaľovanie žiadostí

Sitra vyhodnotí a vyberie pilotné projekty, ktoré budú následne financované. Na podporu hodnotenia žiadostí môže tiež využiť externých odborníkov.

Po ukončení výberového procesu sa uzavrú zmluvy o financovaní, v ktorých sa špecifikuje pilotný projekt. Sitra vykoná celkové hodnotenie o udelení finančnej podpory projektu na základe projektového plánu, kritérií žiadosti a predloženého rozpočtu.

Poskytnutie finančných prostriedkov si vyžaduje, aby všetci členovia konzorcia žiadateľov podpísali so Sitrou dohodu o financovaní. Pri poskytovaní finančných prostriedkov spoločnosť Sitra dodržiava nariadenia EÚ o štátnej pomoci.

Podrobnejšie kritériá výberu nájdete v prílohe (PDF).

Harmonogram

Pilotné projekty by mali byť ukončené do 6 až 9 mesiacov od podpísania dohody (najneskôr do 30. apríla 2024).

Výsledky

Výsledky pilotného projektu budú oznámené spoločnosti Sitra. Sitra a fínska sieť Gaia-X využijú výsledky vo svojej vlastnej práci a komunikácii.

Sitra zverejní názvy organizácií, ktoré realizujú schválené pilotné projekty, a ich kontaktné údaje, ako aj stručný opis projektov, ktoré sa majú uskutočniť, a po skončení projektu aj opis výsledkov projektu. Podmienky financovania budú podrobnejšie špecifikovať zverejnenie výsledkov a licencií na ich použitie.

Ďalšie informácie

Pred vyplnením formulára žiadosti odporúčame pozorne si prečítať ďalšie informácie v podmienkach (PDF).

Finland’s Gaia-X strategy

A fair data economy is built upon collaboration (Sitra Studies 191, 2021)

The fair data economy maturity model guides companies to use data sustainably

Zdroj: https://www.sitra.fi/, zverejnené: 6.9.2022, autor: onz