Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva Erasmus+ na rok 2023 otvorená: 4,2 miliardy eur na podporu mobility a spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

No alternative text description for this image
Výzva Erasmus+ 2023. Zdroj: SAAIC

Európska komisia uverejnila 23. novembra 2022 výzvu na predkladanie návrhov na rok 2023 v rámci programu Erasmus+. Program Erasmus+ s ročným rozpočtom vo výške 4,2-miliardy EUR zintenzívňuje podporu začleňovania, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ i na medzinárodnej úrovni.

Jednou z hlavných častí programu Erasmus+ je mobilita. Preto bude budúci rok naďalej podporovať pobyty žiakov, vysokoškolských študentov i účastníkov odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávajúcich sa dospelých, mladých ľudí v programoch neformálneho vzdelávania, pedagógov a iných zamestnancov a zaručí im tak európsku skúsenosť pri vzdelávaní a odbornej príprave. Od roku 2023 bude program zahŕňať nové opatrenie na podporu športových trénerov: umožní im účasť na projektoch mobility, čo rozšíri možnosti cezhraničnej spolupráce a učenia sa priamo aj na miestne športové organizácie a ich zamestnancov.

Program Erasmus+ sa osvedčí vo výzvach, ktoré v roku 2023 očakávame, pretože bude poskytovať zmysluplnú podporu aj učiacim sa a vzdelávaciemu personálu na úteku pred vojnou na Ukrajine. Úsilie zameria na väčšiu inkluzívnosť a bude sa opierať o odkaz iniciatívy Európsky rok mládeže.

Podpora z programu Erasmus+ je určená na činnosti, ktoré prispievajú k jeho prioritám v oblasti škôl, vyššieho vzdelávania a vzdelávanie dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj mládeže a športu. Každý verejný či súkromný orgán pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí požiadať o financovanie. Pomoc pritom poskytujú národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Celý program Erasmus+ je sústredený na štyri kľúčové priority, medzi ktoré patrí aj začleňovanie a rozmanitosť. Stredobodom tejto priority sú organizácie a osoby s nedostatkom príležitostí. Program teda naďalej podporuje mechanizmy začleňovania účastníkov a mobilizuje osobitné zdroje na odstraňovanie prekážok ich účasti.

Takisto v roku 2023 v nadväznosti na Európsky rok mládeže program bude naďalej zabezpečovať, aby sa v Európskej únii i za jej hranicami venovala pozornosť názorom a záujmom mladých ľudí. Na to zvýši počet aktivít pre mladých ľudí financovaných z jeho zdrojov. Program nielen podnecuje projekty zamerané na podporu zelenej transformácie vo všetkých sektoroch vzdelávania, ale takisto podporuje úsilie o uhlíkovú neutralitu, keďže podporuje udržateľné spôsoby dopravy a environmentálne zodpovedné správanie.

Okrem toho bude aj naďalej podporovať rozmer „mládež“ v existujúcich iniciatívach a politikách. Zároveň budú projekty a činnosti v rámci výzvy Erasmus+ v roku 2023 podporovať záväzok EÚ voči zlepšovaniu zručnosti a rekvalifikácii, čím zabezpečia cenný príspevok k návrhu vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností.

Súvislosti

Program Erasmus+ bol vytvorený pred 35 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13-miliónov ľudí. V období 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2- miliardy EUR, ktoré dopĺňa ďalších 2,2-miliardy EUR z externých nástrojov EÚ. Plánuje podporiť ešte viac účastníkov a projektov v Európe i za jej hranicami.

Európska komisia v nadväznosti na prijatie pracovného programu na rok 2023 uverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2023.

Viac informácií:

Výzva 2023 pre program Erasmus+

Ročný pracovný program na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov Erasmus+ na rok 2023

Sprievodca programom Erasmus+ na rok 2023

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Zdroj: https://ec.europa.eu; SAAIC, zverejnené: 24. 11. 2022, autor: rpa