Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vývoj Viacročného plánu EOSC (MAR) je vnímaný ako hnacia sila pre rozvoj Pracovného programu Horizont Európa

Súčasná fáza implementácie EOSC (2021-2030) prebieha v rámci Európskeho spoluprogramového partnerstva EOSC. Strategický program pre výskum a inovácie (SRIA), ktorý je vytvorený EOSC asociáciou (EOSC-A) a Európskou komisiou, vymedzuje všeobecný rámec pre budúce výskumné, vývojové a inovačné činnosti v súvislosti s EOSC. Viacročný plán pre EOSC (MAR) tvorí neoddeliteľnú súčasť SRIA a je do SRIA začlenený ako 8. kapitola. Pracovné programy a priority programu Horizont Európa sa definujú na základe vstupných informácií zo SRIA, a najmä z MAR.

Začiatkom roka 2022 členovia EOSC asociácie (EOSC-A), Pracovné skupiny EOSC-A a širšia EOSC komunita poskytli svoje príspevky na vymedzenie MAR na obdobie rokov 2023 – 2024. Začlenenie MAR na roky 2023 – 2024 do SRIA je naplánované na štvrtý kvartál roku 2022. Po ratifikácii Valným zhromaždením EOSC-A a Radou partnerstva pre spoluprogramové partnerstvo EOSC, vznikne aktualizovaný dokument SRIA 1.1.

Európska komisia čerpá zo SRIA do návrhu ďalšej verzie pracovného programu Horizont Európa, pokiaľ ide o „Cieľ umožňujúci funkčný, otvorený a spravodlivý ekosystém EOSC“ (INFRAEOSC) v rámci kapitoly Výskumné infraštruktúry. Cieľom INFRAEOSC je pokračovať v rozvoji EOSC súdržnejším a štruktúrovanejším spôsobom, aby sa stal plne funkčným ekosystémom umožňujúcim celý životný cyklus výskumných dát.

MAR2324
Zdroj: eosc.eu

Navrhovaná verzia kapitoly Výskumné infraštruktúry z Pracovného programu Horizont Európa 2023-2024, bola použitá ako krížový odkaz pre MAR 2023-2024 s časťou INFRAEOSC, ktorá je súčasťou návrhu Pracovného programu 2023-2024. Možno poukázať na skutočnosť, že všetkých 6 bodov v rámci výzvy HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01 a všetkých päť bodov spadajúcich pod nadchádzajúcu výzvu HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01, sa dotýkajú prioritných aktivít, ktoré boli definované na európskej úrovni v rámci MAR 2023-2024. Týka sa to všetkých troch hlavných cieľov SRIA:

  • Cieľ 1: Otvorená veda ako nová norma
  • Cieľ 2: Definícia a vývoj noriem a nástrojov
  • Cieľ 3: Vytvorenie federatívnej a udržateľnej infraštruktúry

Návrh kapitoly o Výskumných infraštruktúrach ukazuje, že spoločná práca členov EOSC-A, pracovných skupín EOSC-A a širšej komunity EOSC na definovaní priorít pre ďalšiu fázu v MAR 2023 – 2024 sa vyplatila. V nasledujúcich rokoch prinesie komunite EOSC veľké možnosti, ako spoločne prispieť k ďalšiemu rozvoju a posilneniu Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Zdroj: https://eosc.eu/, zverejnené: 9.11.2022, autor: onz