Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vysoké školy rušia neperspektívne študijné programy

Proces zavádzania nových štandardov na vysokých školách. Zdroj: https://saavs.sk

Upratovanie v ponuke vzdelávania na vysokých školách pokračuje. Väčšina slovenských vysokých škôl zaviedla vlastné vnútorné systémy zabezpečovania kvality a teraz vytrieďujú neperspektívne študijné programy. Vysokoškoláci nižších ročníkov by sa mali zaujímať, či ich študijný program bude na jeseň pokračovať.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo vydala pred dvoma rokmi akreditačné štandardy, s ktorými sa majú vysoké školy zosúladiť do 1. septembra 2022. To znamená, že s novými požiadavkami musia zosúladiť aj všetky študijné programy.

Ako uviedol Robert Redhammer, predseda výkonného rady agentúry: „Pre študentov je to dobrá správa, keďže už od septembra by mali školy poskytovať vzdelávanie v súlade s európskymi predstavami.“ Akreditačné štandardy vydané našou agentúrou totiž sledujú Európske štandardy a usmernenia pre zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania – ESG. Ďalej upresnil: „ESG predstavuje tie najlepšie skúsenosti so strážením kvality vysokoškolského vzdelávania, čo v Európe máme.“

Prakticky to študentom má priniesť väčšiu transparentnosť, viacej informácií o programe, cieľoch vzdelávania, o kvalifikácií, ktorú absolvovaním programu získajú, vyššiu flexibilitu štúdia, väčší vplyv študentov a praxe na obsah a pod.

Ako uviedol Redhammer: „Aj keď agentúra začne preverovať plnenie požiadaviek kvality na vysokých školách až koncom kalendárneho roka, a preto školy môžu mať určité nedostatky, už samotné zavedenie systematického zabezpečovania kvality na vysokej škole, prináša pozitívnu pridanú hodnotu.“

Dvojročnú lehotu na zosúladenie dostali školy najmä preto, aby stihli utlmiť tie študijné programy, ktoré nebudú zosúlaďovať, ale ešte na nich študenti študujú. Predpokladá sa preto, že od nového akademického roka budú školy poskytovať už len zosúladené študijné programy.

Celá réžia je v kompetencii vysokých škôl. Väčšina vysokých škôl vzala zodpovednosť do vlastných rúk a preveruje úroveň svojich študijných programov. Môže ich upraviť alebo zrušiť.

Ak vysoká škola nevie študijný program zosúladiť s novými požiadavkami akreditačných štandardov, alebo je o neho malý záujem, alebo nemá financie na jeho poskytovanie, či ho jednoducho považuje za neperspektívny, tak takýto študijný program škola zruší. Predpokladáme, že na drvivej väčšine študijných programov, ktoré budú školy utlmovať ku koncu tohto školského roka študenti stihnú doštudovať.

Napriek tomu sa ale môže stať, že sa to na niektorých školách úplne nepodarí. Ak prídu o akreditáciu a študenti nebudú môcť doštudovať študijný program, na ktorý sa zapísali, potom im vysoká škola musí ponúknuť možnosť doštudovať na inom podobnom študijnom programe, alebo sprostredkovať rovnaký (podobný) študijný program na inej vysokej škole.

Ako upozornil Redhammer: „V každom prípade odporúčame študentom nižších ročníkov zaujímať sa o to, či vysoká škola počíta s pokračovaním ich študijného programu aj po 1. septembri 2022.“

Uchádzači o štúdium – maturanti – by nemali byť dotknutí, nakoľko všetky študijné programy už teraz ponúkané vysokými školami majú vyhovovať novým akreditačným požiadavkám.

Dva roky trvajúci proces zavádzania nových štandardov na vysokých školách prináša ovocie. Zmeny sa už teraz prejavili v číslach. Z viac ako 6 600 študijných programov, ktoré boli na Slovensku evidované v registri ministerstva školstva k 1. 9. 2020 je dnes registrovaných približne 5 700. K začiatku nového školského roka sa podľa predpokladov SAAVŠ toto číslo ešte zníži o približne 1000. Celkovo to bude pokles o jednu tretinu za približne dva roky.

Zdroj: https://saavs.sk, zverejnené: 12. 5. 2022, autor: rpa