Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe a Pražský inovačný inštitút podpísali memorandum o spolupráci

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (VŠCHT) a Pražský inovačný inštitút (PII) uzavreli memorandum o vzájomnej spolupráci. Tá sa bude týkať prehlbovanie princípov cirkulárna ekonomiky, najmä recyklácie vody a ochrany životného prostredia, ďalej oblasti vzdelávania a inovatívnych riešení. Obe inštitúcie chcú preto využívať najnovšie vedecké poznatky a svojimi spoločnými aktivitami tak prispievať k podpore výskumu, vývoja, inovácií a biznisu na území hlavného mesta Prahy.

Ako uviedol rektor VŠCHT Pavel Matějka: „Osobne je mi veľmi blízke motto PII – Inovácia nie je technológia, inovácia je spôsob myslenia – a práve nové myšlienky sa rodia vo vysokoškolskom prostredí. Ako technicky zameraná škola sídliaca v Prahe chceme aj tu zužitkovať naše znalosti, odbornosť a výskumnú kreativitu obzvlášť v témach cirkulárna ekonomiky, ďalšej podpory zlepšovanie životného prostredia aj inovatívnych cieľov v koncepcii Smart Prague do roku 2030. Vítame, že PII vníma súčasnú fragmentáciu inovačného prostredia mesta a že jeho cieľom je výrazne posilniť spoluprácu verejného, ​​akademického a súkromného sektora.“

Stanovené ciele sleduje aj projekt Prague Smart Accelerator, ktorý je kľúčovým projektom Pražského inovačného inštitútu.

Ako dodal riaditeľ PII Bohumil Kartous: „Som rád, že sme s pánom rektorom podpísali memorandum o spolupráci medzi VŠCHT a Pražským inovačným inštitútom. Vzhľadom k najlepšiemu výskumu v oblasti recyklácie vody, ktorý na VŠCHT prebieha, sa ponúka spolupráca najmä v oblasti cirkulárna ekonomiky, pre ktorej využitie v rámci Klimatického plánu hlavného mesta Prahy v súčasnosti Pražský inovačný inštitút pripravuje stratégiu. Z komunikácie s pánom rektorom vyplynuli aj ďalšie nápady, ako spoločne podporiť inovácie v mestskom rozvoji alebo vzdelávania, a kolegovia už na nich začali pracovať.“

VŠCHT a Pražský inovačný inštitút chcú rozvíjať spoluprácu najmä v tých projektoch, ktoré sa cielene venujú aplikovanému výskumu. Chcú podporovať také platformy, ktoré pomáhajú k vzniku a rozvoju podnikania začínajúcich spin-off aj startupových firiem a ktoré podporujú vznik inovatívnych aktivít v inkubátoroch a akcelerátory. Zároveň tak budú napĺňať ciele Inovačnej stratégie, ktoré si Česko vytýčilo do roku 2030, Koncepcie Smart Prague do roku 2030 a tiež Regionálnej inovačnej stratégie (RIS3).

Pražský inovačný inštitút (PII) založilo v januári 2020 hlavné mesto Praha. Táto verejne prospešná organizácia sa zameriava na podporu rozvoja vzdelávania, mesta a životného prostredia. Chce sa stať tiež spojnicou medzi svetom biznisu a verejnou aj akademickou sférou. Od júla 2020 inovačný inštitút riadi odborník v oblasti rozvoja vzdelávania Bohumil Kartous.

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (VŠCHT) je prirodzeným centrom špičkového štúdia a výskumu v oblastiach technickej chémie, chemickej a biochemickej technológie, materiálového a chemického inžinierstva, potravinárstva, životného prostredia a ekonomiky. Univerzita dlhodobo patrí v relevantných medzinárodných rebríčkoch medzi štyri percentá najlepších svetových univerzít, tradične tiež intenzívne spolupracuje s priemyselnou a komerčnou sférou. Úspešne prevádzkuje Technopark Kralupy, Univerzitné centrum v Litvínove a výskumné centrum CirkTech.

Zdroj: https://www.prazskyinovacniinstitut.cz, zverejnené: 14. 7. 2021, autor: rpa