Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vyšiel špeciálny podcast SAV o hodnotení ústavov SAV

Vedecký podcast SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

SAV si pravidelne „nastavuje zrkadlá“, aby zistila, ako si jej pracoviská počínajú v európskom výskumnom priestore. Realizuje nezávislé hodnotenie a jeho najnovšie výsledky predstavili hodnotitelia začiatkom februára 2023. O tom, kto hodnotil ústavy a centrá SAV, aké parametre sa sledovali, aký je význam pravidelného hodnotenia a aké ďalšie výsledky akadémia dosiahla, hovorila v špeciálnom Vedeckom podcaste SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., splnomocnenkyňa Predsedníctva SAV pre pravidelné hodnotenie ústavov SAV. Reláciu moderoval Peter Boháč.

„Slovenská akadémia vied sa musí podľa zákona o SAV hodnotiť,“ odôvodňuje tento proces M. Omastová. „V minulosti sa hodnotila rôzne, väčšinou odborníkmi z okolitých krajín. Pred zhruba desiatimi rokmi Predsedníctvo SAV rozhodlo, že ústavy akadémie bude hodnotiť nezávislý panel zahraničných expertov, ktorí budú mať k dispozícii všetky dáta – nielen počet publikácií, ale aj finančné možnosti,“ vysvetľuje hodnotenie SAV M. Omastová a vracia sa k prvému takémuto hodnotiacemu panelu, ktorý sa zameral na roky 2011 – 2015. O tom, ako tento systém správne nastaviť, sa vedenie akadémie radilo s okolitými krajinami (V4), no aj v Bruseli a ďalších krajinách. Napokon si vytipovalo Marju Makarowovú, profesorku z Fínska, kde mali systém hodnotenia veľmi dobre rozbehnutý. „Profesorka Makarow potom viedla prvý panel hodnotenia. Navrhla vedúcich troch panelov – podľa našich oddelení vied, ktorí si našli ďalších odborníkov podľa zamerania ústavov,“ objasňuje proces výberu hodnotiteľov M. Omastová a popísala aj spôsob výberu pri  druhom hodnotení, ako aj spôsob hodnotenia. Zdôraznila, že Predsedníctvo SAV do spôsobu výberu odborníkov vôbec nezasahovalo.

„Procesu hodnotenia sa na začiatku venuje akreditačná komisia, ktorá s odborníkmi navrhuje dotazník,“ popisuje M. Omastová a dodáva, že predsedníctvo v poslednom kroku dotazníka všetko schvaľuje. „Ústredná knižnica tiež pripravila ešte dva dodatky – jeden sa dotýkal všetkých vedeckých výstupov ústavov a druhý obsahoval všetky citácie,“ pridáva. Ďalej v podcaste konkretizuje indikátory hodnotenia (kvalita a hodnota výskumu, spoločenský význam, stratégia a rozvojový potenciál). V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením sa zmenilo aj „známkovanie“, celkovo ich bolo teraz sedem (A, A/B, B…, D). Ako objasnila M. Omastová: „Okrem zverejnenia výsledkov, kde sa zhodnotili spomínané tri kategórie, dostali ústavy aj odporúčania, v čom sa zlepšiť, aby napredovali. Hodnotitelia dali odporúčania aj pre samotnú SAV, ako aj pre ministerstvo, novinkou boli odporúčania pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov a odporúčania pre transfer technológií.“

V súvislosti s hodnotením SAV sa zamyslela aj nad úrovňou slovenskej vedy a silnými či slabými stránkami SAV. Podľa nej sa úroveň výskumu zlepšila, no vždy sa nájde v každom ústave niečo, čomu sa treba viac venovať a zlepšiť. Uviedla tiež, kde sú najväčšie rezervy a nedostatky SAV súvisiace hlavne so strategickým a rozvojovým potenciálom. Dotkla sa aj problému riadenia/manažmentu ústavov a spolupráce so zahraničnými hodnotiteľmi. M. Omastová okomentovala aj ďalší z výsledkov hodnotenia, ktorým bol malý počet publikovaných materiálov v špičkových publikáciách. Ako uviedla M. Omastová: „Máme potenciál aj odvahu, aby sa táto situácia v krátkom čase zmenila.“ Konkretizovala tiež množstvo odporúčaní pre mladých vedcov a doktorandov. Vyzdvihla, že hodnotitelia ocenili podporu mladých vedeckým pracovníkom zo strany SAV. Podľa M. Omastovej samotným doktorandom pomohla aj priama diskusia s hodnotiteľmi a závery, ktoré z nej vzišli. Podčiarkla tiež, že hodnotitelia ocenili, ako sa výrazne zvýšila podpora mladých vedeckých pracovníkov v SAV. Zmienila sa tiež o ďalšom z odporúčaní, ktorým je zlučovanie menších ústavov do centier najmä v 3. oddelení vied a priblížila ďalšie možné kroky SAV.

Splnomocnenkyňa Predsedníctva SAV pre hodnotenie potom prešla aj ku konkrétnym výsledkom: v kategórii A, ktorá znamená špičku a lídra medzinárodného výskumu, mala SAV jeden ústav, v kategórii A/B, čo znamená ústav minimálne na kvalitnej európskej úrovni bolo šesť ústavov. Ako zdôraznila M. Omastová: „V každom našom oddelení vied, vedeckej oblasti, sme mali takto veľmi dobre hodnotený ústav, čo nás príjemne prekvapilo.“ V porovnaní s minulým hodnotením nebol ani jeden ústav na najnižšej úrovni (D). Výsledný materiál z hodnotenia spolu s odporúčaniami bude publikovaný na webe SAV.

Hovorila aj o hodnotení, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR, pripomenula pritom, že toto hodnotenie bolo zamerané len na jeden parameter – vedecké výstupy. Dúfa však, že systém hodnotenia v SAV bude do budúcna aj pre vedenie rezortu v niečom inšpiratívne.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Máriou Omastovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Viac informácií:

ŠPECIÁLNY podcast SAV: O hodnotení SAV s Máriou Omastovou

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 24. 2. 2023, autor: rpa