Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výročná správa o výskume a technológiách Austria 2023 (FTB)

Správa o výskume a technológiách v Rakúsku 2023. Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at

Správa o výskume a technológiách „Forschung und Technologiebericht Austria 2023“ (FTB) zobrazuje stav spolkového financovania výskumu, technológií a inovácií (FTI) v Rakúsku.

Iniciátorom výročnej správy sú Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie vedu a výskum (BMBWF) po dohode so Spolkovým ministerstvom pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK) a Spolkovým ministerstvom práce a hospodárstva (BMAW). Správa charakterizuje komplexnú zmenu, ktorá nastala v Rakúsku na rôznych úrovniach. Rakúsko, ako aj iné európske štáty, prešlo viacerými krízami, ktoré nielen menia inovačné správanie  vedeckých aktérov a spoločnosti, ale prinášajú aj zmenené rámcové podmienky. „Twin Transition“ je prítomná vo všetkých sférach života. Výročná správa „Forschung und Technologiebericht Austria 2023“ (FTB) sa zameriava na zelenú transformáciu vo výskume a podnikaní.

Správa prezentuje aktuálny vývoj výskumnej politiky, ktorý sa zaoberá stavom implementácie „Stratégie RTI 2030“ a výskumne relevantných čiastkových stratégií, ako aj najnovšieho vývoja v univerzitnom sektore. Na základe najnovších údajov z medzinárodných rebríčkov a z komplexného prieskumu financovania a implementácie výskumu a experimentálneho vývoja (R&D) prezentuje aj globálny odhad na rok 2023, ako aj analýzu rakúskej národnej a medzinárodnej výkonnosti (RTI).

Veľké spoločenské výzvy, najmä v oblastiach ochrany klímy a využívania prírodných zdrojov, ukazujú význam a dôležitosť základného a aplikačne orientovaného výskumu pri prekonávaní kríz. Investície do vedy a výskumu sú základnou požiadavkou pre inovačnú schopnosť krajiny a pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Okrem financovania výskumu s otvorenou témou, ktoré je obzvlášť dôležité pre základný výskum a podnikateľský výskum, sa využíva aj nová generácia politických opatrení. Hlavnými črtami sú rozšírené chápanie inovácií a formulovanie konkrétnych cieľov pre transformáciu s cieľom spojiť úsilie rôznych sociálnych aktérov. To presahuje aj technologické zmeny a zahŕňa zmeny regulačných rámcov, trhov a každodenných praktík.

ponúka svoju podporu aj prostredníctvom nástroja na rozvoj a odolnosť, ktorý je kľúčovým prvkom „NextGenerationEU“. Podporia sa dôležité projekty v oblasti výskumu a infraštruktúry. Transformačná a na misie orientovaná inovačná politika posilňuje zameranie a smerovanie politiky (RTI). Je to spôsob ako zvýšiť okamžitú efektivitu výskumných a vývojových projektov. Cieľom je mobilizovať zdroje, aktérov a inštitúcie so zameraním stimulovať inovácie, týkajúce sa konkrétnej spoločenskej výzvy, pre ktorú nemožno nájsť a implementovať včasné riešenie bez spoločného, koordinovaného úsilia.

Podľa odhadov „Statistics Austria“ sa v roku 2023 opäť očakáva výrazný nárast celkových výdavkov na výskum a vývoj o približne 8 % na celkových 15,5-miliardy EUR. To znamená, že výdavky na výskum a vývoj by mali dosiahnuť 3,22 % nominálneho hrubého domáceho produktu (HDP). Tento pozitívny vývoj možno pripísať predovšetkým zvýšeniu výdavkov Rakúskej Spolkovej vlády na výskum a vývoj o 6,6 % v porovnaní s rokom 2022. Odhaduje sa, že verejný sektor vynaloží v roku 2023 celkovo 5,1-miliardy EUR, čo je približne 33 % financovania výskumu a vývoja. Očakáva sa, že rakúske spoločnosti budú v roku 2023 financovať približne polovicu (7,8-miliardy EUR) výdavkov na výskum a vývoj v Rakúsku.

Rakúske „Spolkové ministerstvo financií“ (BMF) odhaduje prémiu za výskum na rok 2023 na približne 1,1-miliardy EUR a prideľuje ju na výdavky spoločností na výskum a vývoj. Navyše, podľa prognózy 17 % (cca 2,6-miliardy EUR) v roku 2023, ktoré budú financované zo zahraničia, tvoria najmä zahraničné spoločnosti, ktorých dcérske spoločnosti vykonávajú výskum a vývoj v Rakúsku.

Potešiteľný je, po krízovom poklese v roku 2020, stúpajúci trend výdavkov na výskum a vývoj v podnikovom sektore, ktorý opäť silnie. Miera výskumu a vývoja je medzinárodne etablovaný vstupný ukazovateľ na zobrazenie výkonnosti krajiny. Z medzinárodného hľadiska je rakúska kvóta na výskum a vývoj v roku 2021 na treťom mieste v EÚ za Švédskom a Belgickom a na siedmom mieste v celosvetovom porovnaní. Rakúsko je spolu so Švédskom, Belgickom a Nemeckom jednou zo štyroch krajín, ktoré spĺňajú európsky cieľ kvóty na výskum 3 %.                         

Nevyhnutnou súčasťou tejto správy je aj monitoring, v  poradí už jedenástich ústredných inštitúcií financujúcich výskum a výskum, ktorý sa má každoročne monitorovať v správe o výskume a technológiách, v súlade so zákonom o financovaní výskumu. Táto kapitola, ktorá bola ďalej rozpracovaná, umožňuje celkový systémový pohľad na jednotlivé výskumné zariadenia so všetkými ich odlišnosťami a porovnaním s predchádzajúcim rokom.

Po prvýkrát je do monitoringu zaradené aj nové kompetenčné centrum „GeoSphere Austria“ (Spolkový ústav pre geológiu, geofyziku, klimatológiu a meteorológiu), ako jedenáste centrálne pracovisko (RTI), v súlade so zákonom o financovaní výskumu. Celkovo možno vidieť, že väčšina inštitúcií rastie. Účasť na rámcových programoch sa v roku 2022 výrazne zvýšila vo všetkých výskumných inštitúciách. „RTIPact“ je významný integračný prvok v rakúskom prostredí (RTI), ktorý vytvára stabilný a spoľahlivý rámec pre aktérov (RTI).

Viac informácií:

FTB 2023 (deutsch)

Factsheet zum FTB 2023 (deutsch)

FTB 2023 (englisch)

Factsheet zum FTB 2023 (englisch)

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at, zverejnené: 4. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa