Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vstup EARTO pre komunikáciu EK o misiách Horizont Európa

EARTO (European Association of Research and Technology) je plne odhodlaná ďalej podporovať vypracovanie a implementáciu toho, čo je potrebné uznať za jednu z hlavných európskych iniciatív budúcnosti: program Horizont Európa. Členovia EARTO veľmi oceňujú snahy inštitúcií EÚ o ďalší rozvoj programu Horizont Európa, riešenie nových problémov a zvyšovanie schopnosti programu flexibilne reagovať na nové výzvy, zvlášť „cieľovo orientovaný prístup/misie“. Ako vstup do budúceho oznámenia EK o misiách Horizont Európa, EARTO týmto predkladá svoj názor na dané témy.

Výskumné a technologické organizácie (Research and Technology Organisations – RTOs) majú historické skúsenosti z práce na riešení spoločenských problémov a misií. Sú pripravené podporovať novú inovačnú politiku zameranú na misie EÚ. Takýto prístup k tvorbe politiky VaI znamená stanovenie vopred definovaných cieľov, ktoré sa zaoberajú globálnymi výzvami, so špecifickými cieľmi a očakávaným vplyvom, a snahou o dosiahnutie týchto cieľov v stanovenom časovom rámci. Je potrebné diferencovanejšie a komplexnejšie rozhodnutie na rôzne politické prístupy zamerané na orientáciu na misie a transformačné zmeny vo vede, technike, ekonomike a spoločnosti. Využívanie zásady doplnkovosti medzi rôznymi oblasťami politiky, nástrojmi a oblasťami a rozvíjaním integrovaného prístupu k politike na tento účel zostáva hlavnou výzvou na miestnej, medziregionálnej, národnej a európskej úrovni. RTO preukázali, že môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu ako sprostredkovatelia alebo dokonca vedúci aktéri v oblasti riadenia transformácie systému mobilizáciou inovácií na strane ponuky aj dopytu sprostredkovaním medzi lokálnou, medziregionálnou, národnou a európskou úrovňou.

V tejto súvislosti členovia EARTO vyzývajú najmä európske inštitúcie, aby naďalej zriaďovali misie EÚ s cieľom:

1. Zaistiť riadny rozpočet programu Horizont Európa a jeho 2. piliera, z ktorého bude pochádzať budúce financovanie misií EÚ. EARTO opakovane požiadala so svojimi priemyselnými partnermi o rozpočet vo výške najmenej 120 miliárd EUR (v cenách roku 2018), ktorý nasmeruje minimálne 60 % tohto rozpočtu do 2. piliera Horizont Európa.

2. Zriadiť misie programu Horizont Európa ako ambiciózny spoločný program pre verejnosť a súkromných aktérov a občanov, ktorí spoločne využívajú odborné znalosti v rôznych oblastiach a sektoroch prinášajúc konkrétne zmeny spoločnosti so skutočným dopadom. Okrem iného si to vyžaduje výraznejšie zapojenie RTO do ich riadenia, navrhovania a vykonávania.

3. Zriadiť misie Horizont Európa ako integrované programy v rámci pilierov a zoskupení a vytvárať synergie s politikami na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni, podpora jasných programových väzieb s regionálnymi stratégiami inteligentnej špecializácie a zabezpečenie jasnej synergie so štrukturálnymi fondmi EÚ.

4. Spojenie angažovanosti občanov a zapojenie zainteresovaných strán je rozhodujúce pre misie. Obe záväzky môžu ísť ruka v ruke a nemali by sa uskutočňovať ako dve samostatné akcie. Ako kľúčové zainteresované strany v oblasti VVaI môžu RTO zohrávať kľúčovú úlohu v novom spôsobe komunikácie budúcich misií EÚ, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom spolupráce, spolu-vytvárania a kolektívnej inteligencie. Je potrebný slovný opis konkrétnymi cieľmi, ktorý by inšpiroval a motivoval občanov a zainteresované strany, aby kolektívne prispievali k misiám EÚ.

5. Poskytovať vhodné štruktúry spravovania a riadenia pre vykonávanie týchto misií. Realizácia misií si vyžaduje silné riadiace kapacity tak na európskej, ako aj národnej úrovni.

Financovanie misií EÚ

Kľúčovou otázkou je financovanie budúcich misií EÚ: ich deklarované ambície by mali byť v súlade s budúcim rozpočtom. Financovanie misií sa dnes plánuje z 2. piliera programu Horizont Európa. Na tento 2. pilier by sa preto mal naplánovať riadny rozpočet, aby sa naň mohol vyčleniť dostatok finančných prostriedkov misie vedľa už existujúcich nástrojov. Ak financovanie 2. piliera nie je dostatočne vysoké, nový nástroj EÚ misie skutočne zvýši tlak na:

  • Financovanie 2. piliera, ktorý zahŕňa zlúčené spoločenské výzvy a činnosti kľúčových technológií (KET- Key Enabling Technologies) v rámci programu Horizont 2020 vrátane všetkých budúcich partnerstiev EÚ40+,
  • Výkonnosť pri dosahovaní mnohých doteraz stanovených cieľov pre všetky zoskupenia v rámci 2. piliera Horizont Európa,
  • Prepojenie aktivít tohto piliera s novými ekologickými a digitalizačnými cieľmi stanovenými novou európskou zelenou dohodou (Europen Green Deal), nový balík obnovy EÚ a nové priemyselné a digitálne politiky EÚ,
  • Nižšia úroveň pripravenosti technológií (Technology Readiness Levels – TRL) aplikovaného výskumu spolupráce: efekt, ktorý sme už videli v súčasnom programe Horizont 2020. EARTO preto vyzýva inštitúcie EÚ, aby nasmerovali minimálne 60 % rozpočtu Horizont Európa do 2. piliera, jediného piliera pre skutočne kolaboratívny výskum, aby sa na to nevyvíjal príliš veľký tlak na činnosti tohto piliera počas nasledujúcich 7 rokov.

Správa misií EÚ

Poradenstvo pre tvorcov politiky a predvídanie technologických postupov pri zavádzaní priemyselných a národných stratégií je súčasťou verejných misií RTO. Preto RTO určite zohrávajú úlohu v budúcej misii EÚ ako ústrední aktéri v inovačných systémoch. RTO sa ukážu ako nevyhnutné pre správne fungovanie misií Horizont Európa, a preto by sa mali zapojiť do ich riadenia. Členovia EARTO sú veľmi aktívni v rôznych inovačných politikách zameraných na misie na národnej, medziregionálnej a miestnej úrovni. Skúsenosti RTO budú preto kľúčové pre ďalšie vymedzenie a implementáciu budúcich misií EÚ. EARTO požaduje väčšiu otvorenosť voči priamemu zapojeniu RTO do misií EÚ.

V súčasnosti rady EÚ pre misie pripravujú svoje návrhy pre EK týkajúce sa päť misií definovaných v nariadení Horizont Európa. Čoskoro budú musieť byť tieto návrhy transformované na nové a stále štruktúry riadenia. Činnosť vykonaná Výborom OECD pre vedecko-technickú politiku (Committee for Scientific and Technological Policy – CSTP) so svojím novým projektom zameraným na ďalšie poskytovanie pochopenia inovačných politík zameraných na misie, ktoré by sa mohli ďalej použiť na definovanie budúceho riadenia a implementácie misií EÚ.

Súčasné skúsenosti boli získané prvými výbormi a zhromaždeniami misií EÚ analyzované s cieľom zaviesť zlepšené riadenie misií EÚ pri ich začatí: zhromaždenia sa doteraz nepoužívali a odbornosť RTO bola nedostatočne využitá. Zapojenie RTO by sa malo zlepšiť pri budúcom riadení misií EÚ. V súlade s tým, v nadchádzajúcom oznámení EK o misiách EÚ by sa malo stanoviť vyvážené zapojenie rôznych zúčastnených strán na riadení budúcich misií EÚ, s osobitným odkazom na RTO, ktoré preukázali, že sú kľúčovými aktérmi v európskom ekosystéme výskumu a inovácií. Spravovanie by okrem iného malo byť nastavené tak, aby umožnilo RTO poskytovať náležitú politickú podporu (napr. monitorovanie situácie, predvídanie, zabezpečenie strategického a politického procesu atď.) výborom misií EÚ, ktoré majú predvídať a nielen reagovať na spoločenské zmeny a technologický vývoj, ako aj na zvyšovanie dosahu misií a tým aj na ich legitimitu založenú na širšej spoločenskej podpore.

Implementácia misií EÚ

Na to, aby boli misie EÚ úspešné, je potrebné implementovať pákový efekt a zosúladiť ho s ostatnými programami a politikami EÚ, ako aj prepojenie s národným a regionálnym úsilím. Misie Horizont Európa musia byť stanovené ako ambiciózne spoločné programy medzi verejnými a súkromnými aktérmi a občanmi a musia byť združené odborné znalosti vo všetkých oblastiach a sektoroch s cieľom spoločne priniesť konkrétne zmeny spoločnosti so skutočným účinkom.

Misie EÚ by sa preto mali zriadiť ako:

Integrované programy naprieč piliermi Horizont Európa: misie EÚ sú zatiaľ hlavne ako súčasť 2. piliera programu Horizont Európa, zatiaľ čo by mali ísť naprieč všetkými piliermi pokrývajúcimi celý cyklus vedy a inovácií. Tento úzky rozsah pôsobnosti obmedzí rýchlosť a účinky, ktoré by mohli mať na investície do VaI.

Prepojenie rôznych politických nástrojov Horizont Európa a politiky EÚ spolu v súdržnom a integrálnom súbore. Napríklad niektoré z plánovaných partnerstiev EÚ 40+ budú nápomocné pre budúce misie EÚ, a IPCEI (Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu), ktoré majú rovnako tematické prekrývania s misiami. Partnerstvá EÚ okrem iného podporia misie pri plnení ich očakávaného vplyvu na VaI.

Vytváranie synergií definovaním jasných väzieb s ostatnými politikami EÚ, ako je napríklad Európska zelená dohoda, obnovená ERA, nový digitálny program EÚ a priemyselná politika EÚ založená na priemyselných ekosystémoch a kľúčových priemyselných hodnotových reťazcoch, kohéznej politike EÚ a ďalších sektorových politikách (doprava, zdravotníctvo atď.). Na tento účel je potrebné zabezpečiť súdržnosť politík, ktoré sú povinné. Kľúčová je spolupráca, potrebné sú synergie medzi rôznymi programami a ich mainstreamová udržateľnosť sa stane nevyhnutnosťou vo všetkých politikách EÚ.

Inšpirovať a mobilizovať širokú škálu aktérov k spoločnému cieľu. Toto bude podporovať úsilie účasti RTO na implementácii misií EÚ. RTO sú prirodzenými integrátormi pôsobiacimi na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktorí vybudovali dôveryhodné vzťahy so širokou škálou rôznych zainteresovaných strán, a majú bohaté skúsenosti s dialógom a prepojením medzidisciplinárnych spojení na viacerých úrovniach. RTO majú skvelé pochopenie regulačných a inštitucionálnych obmedzení v odvetvových politikách a sú dobre prepojené s priemyslom. RTO skutočne zohrávajú veľmi dôležitú úlohu ako sprostredkovatelia alebo vedúci aktéri v oblasti pilotných transformácií systémov mobilizáciou na strane ponukovej aj dopytovej dimenzie inovácií, integrovanie perspektív spoločnosti / občanov a sprostredkovanie medzi regionálnou, národnou a európskou úrovňou. RTO majú pri prechode dlhoročné skúsenosti s riadením, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie inovačných politík zameraných na misie. RTO by sa mohli vyvinúť na systémových sprostredkovateľov na riadenie systémových transformácií zameraných na misie maximalizovaním spill-over efektov misií EÚ.

• Integrovať rôzne úrovne rozhodovania v EÚ s cieľom koordinovať činnosti zamerané na plnenie cieľov misií EÚ. V tejto súvislosti by misie EÚ mohli byť novým spôsobom práce, budovania ďalších väzieb medzi regionálnymi, národnými a európskymi stratégiami podporovaním smerovania a zámeru investícií do výskumu a inovácií. Misie EÚ budú definované na úrovni EÚ, ale nebudú úspešné, ak budú implementované iba na úrovni EÚ. Zapojenie RTO do spravovania EÚ, návrhu a vykonávania európskych misií zabezpečí spojenie príslušných národných a regionálnych iniciatív. Vďaka prispôsobenému transparentnému monitorovaciemu systému sa môže podporiť rozhodovací proces, ktorý zvyšuje zodpovednosť nového prístupu, ktorý následne rozširuje spoločenskú podporu.

Prepojenie angažovanosti občanov a zainteresovaných strán sa stáva kľúčovým
pre misie. So slovným opisom, vrátane konkrétnych cieľov, občanov a zúčastnených strán sa môžu inšpirovať a motivovať, aby kolektívne prispievali k misiám EÚ. V skutočnosti ako kľúčové zainteresované strany v oblasti VVaI môžu RTO zohrávať kľúčovú úlohu pri novom spôsobe komunikácie o budúcich misiách EÚ, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom spolupráce, spolužitia a kolektívneho spravodajstva. Napríklad RTO by mohli uľahčiť a posilniť spoluprácu s miestnymi vládami a malými a strednými podnikmi v popredí inteligentných miest na rozmiestnenie sietí (komunikácie, doprava a energetika) na vývoj riešení na zabezpečenie spoločenských potrieb . Ďalší príklad, RTO sa používajú na správu živých laboratórií IKT zhromažďujúcich priamu spätnú väzbu od občanov o vývoji IKT a zapojenie občanov ako „testovacích  užívateľov“ nových technológií. RTO tiež spoločne vyvinuli digitálne platformy pre účasť občanov (napr. Decidim), ktoré už používajú rôzne regionálne a miestne samosprávy.

EARTO Paper: Setting-up a European Strategy for Technology Infrastructures

Zdroj: https://www.earto.eu, zverejnené: 29.6.2020, autor: rpa