Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vplyv klímy a analýza rizík pre Nemecko 2021

Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland 2021 (Kurzfassung) |  Umweltbundesamt

V kontexte „Stratégie Nemeckej Spolkovej vlády pre prispôsobenie sa zmene klímy“ (DAS) sa „Analýza vplyvu klimatických zmien a ich rizík“ (KWRA 2021) použila na preskúmanie a vyhodnotenie budúcich rizík v spojitosti s ďalším rozvojom Nemecka.                                                                                                      

Táto štúdia, ktorá sa bude na žiadosť Nemeckej Spolkovej vlády (Bundesregierung 2015) realizovať každých šesť rokov, je najkomplexnejšou analýzou klimatických vplyvov a rizík v Nemecku. Počas trojročnej prípravy štúdie sa zvážili všetky dôležité aspekty a témy ovplyvňujúce zmenu klímy v Nemecku.                     

Analyzovali sa všetky bezprostredné riziká a možnosti riešenia týchto rizík prostredníctvom adaptácie. Do prípravy štúdie bolo úzko zapojených 25  vyšších spolkových  orgánov a inštitúcií zo siete úradov „Klimawandel und Anpassung“Odborné znalosti týchto orgánov a know-how mnohých ďalších analýz odborníkov v Nemecku boli začlenené do štúdie.                                                                  

„Ústredným cieľom (KWRA 2021) bolo vytvoriť zásadný základ pre ďalší rozvoj zmien v Nemecku, najmä pre vývoj ďalších adaptačných plánov Nemeckej Spolkovej vlády“.

Aby sa dosiahol tento cieľ, (KWRA 2021)bola navrhnutá ako systematický proces preverovania a určovania priorít s postupnými krokmi hodnotenia. V rámci (KWRA 2021) bolo hodnotených 13 zastrešujúcich oblastí činnosti a 102 individuálnych klimatických vplyvov s ohľadom na úroveň klimatického rizika pre súčasnosť, polovicu storočia a koniec storočia. Stredobodom štúdie, pokiaľ ide o klimatické riziká bez adaptácie, ako aj pokiaľ ide o adaptačnú kapacitu, bola polovica storočia.

V štúdii bolo potrebné zmapovať všetky neistoty a tiež vymedziť  reálne rozsahy s ohľadom na vyhlásenia o budúcnosti. Zvažovali sa dve varianty: „pesimistický výhľad“ s výraznými zmenami a „optimistický výhľad “ s porovnateľne slabšími zmenami. Do úvahy sa primárne brali vplyvy zmeny klímy, ale aj aspekty sociálno-ekonomických zmien. Štúdia identifikovala možnosti adaptácie pre 29 najväčších klimatických rizík a potom vyhodnotenie pre obdobie v polovici storočia, aby sa určilo, do akej miery sa môžu znížiť budúce klimatické riziká. Zohľadnili sa aj možnosti podpory z troch prierezových oblastí územného plánovania, civilnej ochrany a financií. (KWRA 2021) poskytuje na spolkovej úrovni prehľad oblastí činnosti a klimatických vplyvov, s ktorými sú spojené obzvlášť vysoké klimatické riziká, nízke adaptačné kapacity a naliehavá potreba konať. V celkovom hodnotení štúdia (KWRA 2021)  umožnila načrtnúť veľmi komplexný a podrobný obraz budúcej situácie v Nemecku,  možných rizík a výziev zmeny klímy, východísk na  ich zvládnutie, ale aj predvídateľných limitov prispôsobenia sa zmene klímy.

Hlavnými realizátormi cieľov štúdie (KWRA 2021) sú Spolkové ministerstvá, ktoré v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny pre adaptáciu (IMA-A) ďalej rozvíjajú nemeckú adaptačnú politiku. Ďalšími cieľovými skupinami sú Spolkové orgány, Spolkové krajiny a vyššie územné celky. Výsledky a ďalej rozvinutá metodika  načrtnutá v štúdiu (KWRA 2021) môžu ďalším aktérom z podnikania a občianskej spoločnosti poskytnúť informácie pre vlastné plánovanie adaptácie a budú slúžiť ako vzor pre podrobnejšie analýzy vplyvov na klímu a rizík. Štúdia „CLIMATE CHANGE- Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland“ je zameraná aj na vedu, ktorá môže stavať na odporúčaných potrebách výskumu. Táto analýza navyše poskytuje širokej verejnosti informácie o všeobecnej zraniteľnosti Nemecka voči klimatickým zmenám.

Viac informácií:

Publikácia: „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021“ (KWRA 2021)

Zdroj: https://www.umweltbundesamt.de, zverejnené: 13. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová