Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

VolkswagenStiftung: Nová stratégia podpory výskumu 2021

new beginnings: The Volkswagen Foundation's new funding strategy |  VolkswagenStiftung

„Nadácia VolkswagenStiftung“ zverejnila v marci 2021 novú stratégiu podpory výskumu pod názvom: „VolkswagenStiftung- new founding strategy“.

Ako dôvod novej stratégie „Nadácia VolkswagenStiftung“ uvádza, že v procese hodnotenia a sebareflexie dochádza od roku 2021 v podpore výskumu k nevyhnutným zmenám financovania. „Nadácia VolkswagenStiftung“ sa vo svojej stratégii financovania výskumu bude riadiť štyrmi kľúčovými pojmami:

1. Impulzy   

Nadácia VolkswagenStiftung pokračuje vo svojich iniciatívach, reaguje na cielené impulzy zo všetkých vedných odborov a výskumných oblastí. Hľadá a propaguje nové výskumné prístupy, ako aj prototypy vylepšenia štruktúr a procesov v systéme vedy. Cieľom nadácie je hrať priekopnícku úlohu a pripravovať pôdu pre inovatívne pilotné projekty a iniciovať následné širšie financovanie od iných aktérov.

2. Ochota riskovať 

Nadácia VolkswagenStiftung podporuje výskumných pracovníkov, ktorých nápady sú originálne a znáša aj s tým spojené veľké riziko. V prípade, že sú ich zámery ďalekosiahle a ich projekty majú vedecké základy a potenciál, nadácia podporuje aj rozvoj štrukturálnych podmienok výskumu a výučby, ako aj ich spoločenský rozvoj. Nadácia VolkswagenStiftung vytvára priestor pre experimentovanie aj pre budúcich špičkových vedcov a vedkyne.

3. Internacionalita    

Nadácia VolkswagenStiftung otvára nové cesty a pomáha prekonávať hranice medzi disciplínami a jednotlivými oblasťami výskumu, medzi krajinami a rôznymi kultúrami, medzi vedou a spoločnosťou. Nadnárodné, interdisciplinárne a transdisciplinárne projekty sú kľúčovými oblasťami finančných aktivít Nadácie VolkswagenStiftung. Aby nadácia dosiahla svoje ciele snaží sa realizovať aktivity,  koncentrovať svoje sily a tiež spolupracovať s partnermi z celého sveta. 

4. Štrukturalita    

Nadácia VolkswagenStiftung pracuje na svojich finančných aktivitách aj nad rámec individuálneho prípadu. Prispieva k zmenám znalostného základu a štrukturálneho rámca. Systematicky tiež ovplyvňuje zamýšľaný stimulačný účinok na financovanie projektov a tvorbu finančných nástrojov. Delí sa o vedomosti z propagačných aktivít s referenčnými skupinami v rámci a aj mimo vedy. 

Všetky tieto pojmy charakterizujú jednak vlastný, existenčný základ „Nadácie VolkswagenStiftung“, ale vyjadrujú aj nevyhnutnosť pochopenia zásadných kritérií kvality, ako orientačných referenčných bodov pri posudzovaní a výbere financovania projektov výskumu. Snahou „Nadácie VolkswagenStiftung“ je prehĺbiť efekt jej konania, ešte systematickejšie analyzovať výskumné prostredie a pomáhať formovať vedeckú komunitu tak, aby sa dosiahol trvalo udržateľný rozvoj.

Viac informácií

The Volkswagen Foundation’s new funding strategy

Zdroj: https://www.volkswagenstiftung.de, zverejnené: 25.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa