Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Viditeľnosť UPJŠ a CNIC v Košiciach bola posilnená návštevou Bruselu

Sprava P. Miškovský, P. Sovák, M. Bideau Repčíková a I. Pezlár pred hlavnou budovou Európskej komisie. Autor: Tomáš Zavatčan.

***

V dňoch 6. až 8. decembra 2022 sa v Bruseli uskutočnila návšteva delegácie zloženej zo zástupcov a zástupkýň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Organizačnú stránku návštevy zabezpečila Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli s podporou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. „Súčasťou návštevy boli aktivity a stretnutia, medzi ktoré patrí prezentačné podujatie UPJŠ, Science Evening – popularizačná vedecká prednáška pre širšie publikum, ako aj viaceré bilaterálne stretnutia na vysokej úrovni. Našim spoločným cieľom bolo prezentovať UPJŠ a CNIC ako atraktívnych partnerov do programu Horizont Európa alebo iných programov EÚ relevantných pre sektor vzdelávania, výskumu a inovácií“, priblížila M. Bideau Repčíková, vedúca kancelárie SLORD.  

Prezentačné podujatie, ktoré bolo realizované dňa 7. decembra 2022 v priestoroch SZ SR pri EÚ, nieslo názov „Šafárik University meets Brussels“. Krátko pred ním bola delegácia UPJŠ privítaná veľvyslankyňou M. Malovou a diplomatickými zástupcami SZ SR pri EÚ A. Kuruczom, J. Crol a M. Brozmanovou.

Cieľom samotného podujatia bolo predstavenie UPJŠ a CNIC odbornému publiku.  „Každý túži byť excelentným a rovnako aj my, na Slovensku. Slovensko je v oblasti výskumu a inovácií menej výkonnou krajinou. Dôvody sú mnohé – niektoré historické, niektoré súvisia s objemom investícií do výskumu a vývoja. Avšak jedným z dôvodov je aj slabšia viditeľnosť našich aktérov v Európskom výskumnom priestore. Pretože keď niečo nie je viditeľné, je ťažké objaviť jeho krásu alebo kvalitu. Veríme, že každý región má čo ponúknuť…“, uviedol A. Kurucz, II. tajomník pre výskum, inovácie, vesmír a atómové otázky na SZ SR pri EÚ vo svojom úvodnom slove.

Podujatie svojou prezentáciou otvoril P. Sovák, rektor UPJŠ, ktorý spoločne s P. Jarčuškom, prorektorom UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku, predstavili štruktúru, potenciál univerzity a úspešne riešené európske projekty. Po úvodných prezentáciách nasledovali 3 prezentácie ukazujúce excelentný výskum realizovaný na pôde UPJŠ:

  • Prezentácia J. Uličného z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ o vývoji najrýchlejšieho 3D mikroskopu na svete. Výskum sa realizuje aj v rámci projektu MHz-TOMOSCOPY financovaného v rámci programu Horizont 2020 v medzinárodnom konzorciu partnerov pod vedením nemeckého výskumného centra Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

  • Prezentácia M. Rabajdovej z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ o hľadaní nových biomarkerov použiteľných pre personalizovanú medicínu. Prezentácia bola zameraná na expertízu v oblasti reprodukčnej medicíny.

  • Prezentácia J. Sedláka z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ o výskume v oblasti proteínov zameraná na predstavenie pracovísk a prebiehajúcich projektov Centra interdisciplinárnych biovied zo svojej pozície vedúceho tohto centra.

Prezentačnú časť uzatvoril P. Miškovský, riaditeľ Košického klastra nového priemyslu (CNIC) a Technologického Inovačného Parku UPJŠ, ktorý publiku predstavil ambície CNIC. Projekt CNIC je založený spoluprácou partnerov CNIC ktorými sú UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ústavy Slovenskej akadémie vied (Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Cassovia Discovery Park (združenie partnerov súkromného high-tech priemyslu), mesto Košice a Košický samosprávny kraj. CNIC si želá byť aktérom regionálnej excelentnosti, garantovanej spoluprácou s osobnosťami, organizáciami a high-tech firmami z oblasti vedy, techniky a priemyslu s medzinárodnou reputáciou.

Ako priamy výstup na základe účasti na tomto podujatí vydal redaktor asociácie Science Business F. Zubașcu článok zameraný na predstavenie Košického klastra nového priemyslu (CNIC) a problematiku budovania znalostnej ekonomiky vo východných regiónoch Slovenska.

Podujatiu nasledovala neformálna vedecká prednáška v podaní M. Rabajdovej a E. Sedláka, ktorá niesla názov “Medicine of the future: How to outsmart infertility and cancer?”. Tento typ aktivity popularizujúcej úspešných slovenských vedcov a vedkýň pod hlavičkou „Science Evening“ (Večer s vedou) organizuje kancelária SLORD v Bruseli už viacero rokov. Témou prednášky a diskusie s publikom boli najnovšie zistenia a poznatky vyplývajúce z vedecko-výskumnej činnosti M. Rabajdovej v oblasti reprodukčnej medicíny a oplodnenia in vitro, a zároveň E. Sedláka v oblasti využitia terapeutických proteínov pri liečbe rakoviny. Cieľom podujatia je sprostredkovať širšiemu publiku príležitosť stretnúť sa s vedeckou osobnosťou a získať poznatky o jej výskume pre laika prijateľnou formou. Benefitom pre vystupujúcich vedcov a vedkyne je posilnená viditeľnosť v prostredí Bruselu a priblíženie svojho výskumu bežným obyvateľom.

Okrem uvedených prezentačných aktivít sa rektor UPJŠ a jeho delegácia v Bruseli taktiež predstavili M. Šefčovičovi, podpredsedovi Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, ako aj M. Wiezikovi a I. Štefancovi, poslancom Európskeho parlamentu. Vedecká časť delegácie sa taktiež stretla s K. Stoeckelom, zástupcom francúzskej univerzity Aix-Marseille v Bruseli, aby spoločne prerokovali možnosti spolupráce v oblasti zdravia s výhľadom na aktuálne príležitosti pracovného programu Horizont Európa v oblasti zdravia na roky 2023-2024.

Viac informácií:

Zverejnené 19.12.2022, slord