Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Verejné pripomienkovanie štúdie superpočítača

Počítač Leonardo v Bologni, na ktorom sa malým dielom podieľa aj Slovensko
Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti zameranej na investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému. Zdroj: MIRRI

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému a vyzýva verejnosť na jej odborné pripomienkovanie. Štúdia aj so sprievodnými dokumentmi sú zverejnené nižšie na konci tohto textu.

Téma bude podrobnejšie predstavená na online verejnej prezentácii 9. 12.2022 o 10:00, kde predstavíme kľúčové zistenia štúdie aj ďalšie zámery MIRRI SR v oblasti HPC, ktoré sú uvedené v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026. Pripojenie na prezentáciu bude možné prostredníctvom platformy Webex na tomto linku, číslo udalosti 2365 915 8062, prístupový kód 4mtS8Mdrup3).

Následne 5.1.2023 o 10:00 MIRRI SR organizuje verejné podujatie v priestoroch Centra spoločných činností SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava, s online prenosom), kde rámcovo vyhodnotíme pripomienkovací proces a dáme expertom priestor na diskusiu. Na toto podujatie budú pozvaní aj experti, ktorí sa venujú využitiu a rozvoju vysokovýkonných výpočtov na Slovensku a v EÚ. V prípade vašej osobnej účasti sa registrujte e-mailom na adresu hpc@mirri.gov.sk, prípadne sa budete môcť pripojiť online rovnakými pripájacími údajmi ako je uvedené vyššie pre prezentáciu 9.12.2023.

MIRRI SR sa podujalo v roku 2020 zaradiť do slovenského Plánu obnovy a odolnosti investíciu na vybudovanie superpočítača novej generácie. Cieľom investície je vybudovanie udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača, ktorý umožní výskumníkom aj iným používateľom naplno využívať možnosti spracovania veľkého objemu údajov. Využitie predpokladáme napríklad na trénovanie systémov umelej inteligencie, v zdravotníctve na hromadné spracovanie databáz zdravotníckych údajov, v materiálovom výskume na hľadanie nových supravodičov, či v klimatológii na modelovanie vplyvov zmeny klímy na rôzne zložky životného prostredia.

Ministerstvo v spolupráci so SAV založilo v roku 2020 Národné superpočítačové centrum na podporu používateľov HPC na Slovensku nielen medzi tradičnými výskumníkmi, ale aj v ďalších oblastiach, vrátane verejnej správy a podnikateľského sektora. Zároveň je problematika vysokovýkonných výpočtov zaradená v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026, kde je záväzok podporiť rozvoj prostredia HPC na Slovensku.

Uvedomujeme si, že na Slovensku máme tímy, ktoré sa týmto technológiám venujú. Náš rezort je presvedčený, že ich prácu je nevyhnutné podporiť manažérsky, finančne aj inštitucionálne. MIRRI SR si na rozvoj HPC na Slovensku objednalo podrobnú štúdiu uskutočniteľnosti investície do superpočítača, ktorú vypracovala konzultačná spoločnosť KPMG.

Samotná štúdia je dokončená a dnes ju MIRRI predkladá na verejné pripomienkovanie. Zámerom je, aby bolo možné vylepšiť a sprecizovať štúdiu uskutočniteľnosti vďaka relevantným pripomienkam odbornej verejnosti, ktoré sa budú zaoberať realizovateľnosťou samotnej investície ako aj jej udržateľnosťou v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na komplexnosť tohto projektu bude možné zvážiť zapracovanie pripomienok, ktoré budú mať doložené overiteľné referencie na zdrojové údaje. Pripomienky je potrebné uviesť v priloženom formulári na uplatnenie pripomienok a následne odoslať na emailovú adresu hpc@mirri.gov.sk, a to v termíne do 21.12.2022. Veríme, že vďaka tomuto participatívnemu procesu budeme schopní sprecizovať investičný zámer v oblasti rozvoja HPC ekosystému na Slovensku.

Viac informácií:

Štúdia uskutočniteľnosti

Formulár na pripomienky

Kalkulácia nákladov a prínosov investície (CBA)

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 9. 12. 2022, autor: rpa