Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vedenie EOSC rokovalo o pôsobení iniciatívy EOSC po roku 2027

28. novembra 2023 hostilo španielske Ministerstvo pre vedu a inovácie v Madride 4. európske Tripartitné podujatie EOSC. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie (GR RTD a GR CNECT), EOSC asociácie a Riadiaceho výboru EOSC. Tripartitné podujatie EOSC sa venovalo prebiehajúcim diskusiám o navrhovaných modeloch riadenia a financovania EOSC po roku 2027. 

Zdroj: eosc.eu

Výsledky verejného obstarávania

Stefan Hanslik, rakúsky zástupca v Riadiacom výbore EOSC, podal krátku správu o októbrovom podujatí EOSC Lustrum vo Viedni, ktoré sa konalo pri príležitosti piateho výročia vzniku iniciatívy EOSC. Gustav Kalbe, zastupujúci riaditeľ oddelenia pre digitálnu excelentnosť a vedeckú infraštruktúru na GR CNECT, a Peter Szegedi, programový pracovník GR CNECT, ďalej predstavili výsledky verejného obstarávania na riadené služby pre platformu EOSC. V decembri sa v Luxemburgu uskutoční stretnutie s víťazmi verejného obstarávania, na ktorom sa bude diskutovať o ďalších krokoch.

Zdroj: eosc.eu

V diskusii o verejnom obstarávaní sa zdôraznili tieto otázky:

  • Kto sú očakávaní používatelia obstarávaných služieb?

Je potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby uzol EÚ dopĺňal vnútroštátne a tematické zdroje, a nie duplikoval existujúce zdroje.

  • Kto dohliada na kvalitu poskytovaných služieb?

Okrem zmluvných záväzkov je potrebné zodpovedať aj širšie otázky týkajúce sa kvality poskytovaných služieb a posúdenia dopytu.

Iniciatíva EOSC po roku 2027

Na stretnutí sa následne pozornosť sústredila na hlavný bod diskusie: navrhované modely riadenia a financovania EOSC po roku 2027. V uplynulých mesiacoch bol vypracovaný dokument Prevádzka a vývoj EOSC po roku 2027, ktorý podrobne opisuje sedem potenciálnych možností riadenia po roku 2027. Dokument, ktorý zostáva dôverný, bol v októbri 2023 poskytnutý delegátom Riadiaceho výboru EOSC, aby národné vlády mohli začať formulovať svoje preferencie vo vzťahu k siedmim možnostiam.

Hlavným výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie znížiť počet potenciálnych možností, ktoré sa majú ďalej skúmať, zo siedmich na tri. Tieto tri možno stručne opísať takto:

  1. Spoločný záväzok EÚ podľa článku 187, ktorý integruje všetky aspekty EOSC pod jednotnú správu a financovanie;
  2. Spoločne programované alebo spolufinancované partnerstvo EÚ, ktoré by rozdelilo špecifické zodpovednosti za prevádzku a údržbu EOSC (zverené externému subjektu) od úloh na strane politiky súvisiacich s rozvojom európskej otvorenej vedy vo všeobecnosti v kombinácii s úlohami zameranými na ďalší technický rozvoj EOSC (zverenými partnerstvu);
  3. Externý právny subjekt so zvereným rozpočtom EK, ktorý by prevzal zodpovednosť za prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj EOSC, ale širšie úlohy súvisiace s otvorenou vedou by ponechal na špecializovaný program EÚ pre otvorenú vedu.

Druhá a tretia možnosť sa označujú ako „hybridné“ modely, pretože rozdeľujú špecifické zodpovednosti medzi dve samostatné strany. Líšia sa tak rozdelením zodpovednosti, ako aj typom navrhovaného právneho subjektu. Posledný hybridný návrh, ktorý vychádza z modelu riadenia a financovania GÉANT, sformulovala EOSC asociácia a začiatkom tohto roka ho predložilo ako svoju preferovanú možnosť.

Prvé mesiace roku 2024 sa využijú na získanie hlbších poznatkov o potenciálnych modeloch a na pokračovanie konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami v rámci tripartitnej spolupráce.

Piate európske Tripartitné podujatie EOSC sa uskutoční 16. apríla 2024 v Bruseli počas belgického predsedníctva Rady EÚ.

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 13.12.2023; autor: onz