Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V4 granty na rok 2023 pre neziskové zámery a spoluprácu (najbližší termín 1. jún)

V4 granty 2023. Zdroj: https://grantup.sk

Vyšehradský fond sa pomocou grantov snaží rozvíjať inovatívne nápady zamerané na spoločné výzvy a to prostredníctvom vysoko kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Či už sa venuješ umeniu, cestovnému ruchu, pracuješ so zraniteľnými skupinami alebo sa zameriavaš na inovatívne podnikanie, regionálna spolupráca môže priniesť pozitívnu zmenu v tvojom odbore alebo komunite. Vyšehradský fond poskytuje tri druhy grantov a pre každý z nich platia osobitné podmienky. Z týchto grantov si môže akákoľvek právnická osoba s neziskovým zámerom žiadať až o 100 % financií. Termíny uzávierky v roku 2023 sú stanovené na začiatok februára, júna a októbra.

Vyšehradské granty

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a aktívnu účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4

 • Cezhraničná spolupráca najmenej 2 organizácií z 2 susedných krajín V4 je spôsobilá na podporu aj pri projektoch prebiehajúcich v okruhu 40 km od hranice.

 • Maximálna doba realizácie projektu je 18 mesiacov

 • Granty môžu pokryť až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijné náklady

 • Projekty musia riešiť aspoň jeden z cieľov siedmich oblastí zamerania grantového programu

Vyšehradské granty+

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívne zapojenie minimálne 3 krajín V4 a 1 subjektu z regiónu Východného partnerstva alebo krajín západného Balkánu (minimálne) bez ohľadu na žiadateľa.

 • Maximálna doba realizácie projektu je 18 mesiacov

 • Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu, maximálne 15 % požadovanej sumy za režijné náklady

 • Projekty musia jasne riešiť jeden z cieľov siedmich oblastí zamerania programu a musia sa realizovať v regióne Východného partnerstva EÚ alebo na západnom Balkáne.

Strategické granty

 • Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívnu účasť organizácií zo všetkých krajín V4

 • Trvanie projektov od 12 do 36 mesiacov

 • Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu a 15 % na režijné náklady

 • Projekty musia jednoznačne riešiť jednu z výročných strategických priorít Vyšehradskej skupiny

Kto môže požiadať o granty?

Akákoľvek právnická osoba, ktorá podáva žiadosť v mene oprávneného konzorcia projektových partnerov, je oprávnená na financovanie. Všeobecne sa uprednostňujú skupiny mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, verejných vzdelávacích, kultúrnych, výskumných a vedeckých inštitúcií, samospráv a miestnych samospráv.

Fyzické osoby (jednotlivci, súkromní podnikatelia) alebo inštitúcie pod správou štátu (ministerstvá, vládne agentúry, veľvyslanectvá atď.) nemôžu podať žiadosť ani nemôžu byť platnými partnermi projektu. V prípade vysokých škôl je žiadateľ povinný uviesť názov fakulty poverenej realizáciou projektu.

Oprávnený žiadateľ môže byť:

 • konzorcium organizácií, z ktorých najmenej tri majú sídlo v rôznych krajinách V4

 • všetky typy mimovládnych organizácií, občianských združení; samosprávy; škôl a vysokých škôl; výskumných a vedeckých orgánov a verejných inštitúcií sú oprávnené byť vedúcim partnerom (žiadateľom) ako aj partnerom v konzorciách

 • účastníci trhu, napr. oprávnené sú aj spoločnosti – najmä subjekty v oblasti inovácií a startupov – právnické osoby, ale iba ak je ich projekt neziskového charakteru

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Pre Vyšehradské granty a Vyšehradské granty+ sú to nasledovné oblasti:

 • Kultúra a spoločná identita: Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a cezhraničný medzikultúrny dialóg

 • Vzdelávanie a budovanie kapacít: Vylepšené tvrdé / mäkké zručnosti pre lepší prístup na trh práce, celoživotné vzdelávanie a stáže

 • Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie: Nárast B2B sietí s dôrazom na rozvoj malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov

 • Demokratické hodnoty a médiá: Zvýšená účasť občanov na demokratickom systéme

 • Verejná politika a inštitucionálne partnerstvo: Zvýšené povedomie a aktívne zapojenie občianskej spoločnosti do procesov tvorby politiky

 • Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch: Zvýšený počet partnerských iniciatív medzi mestami a obcami

 • Sociálny vývoj: Podpora tolerantného a inkluzívneho myslenia v spoločnosti, ochrana menšín

Pre Strategické granty sú to nasledovné oblasti:

 • Výskum, vývoj a inovácia; Digitalizácia: Projekty zdôrazňujúce význam mobility, vytvárania sietí, zdieľania znalostí a kapacity

 • Obnova po COVID: Projekty zamerané na podporu odolnosti a obnovy V4 z hľadiska zdravia, hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom inovatívnych riešení

 • Výzvy a perspektívy mladej generácie vo Vyšehradskom regióne: Podpora občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva mládeže; podpora technického, umeleckého a remeselného umenia

Kedy a ako môžem požiadať o grant?

Existujú tri pravidelné obdobia, určené na predkladanie žiadostí, ktoré sú otvorené 30 dní pred konečnými termínmi na predkladanie žiadostí. Tieto termíny sú 1. júna a 1. októbra v priebehu roka 2023, vždy do poludnia (12:00 hod). Mimo tohto obdobia nie je možné požiadať o financovanie.

Bez ohľadu na to, odkiaľ tvoja organizácia pochádza, môžeš požiadať o granty, ak tvoj projekt rozvíja aktívnu spoluprácu s organizáciami najmenej z 3 krajín V4.

Naraz je možné predložiť iba jednu projektovú žiadosť na jedného žiadateľa, ale môžeš znova podať žiadosť, keď budú ukončené všetky tvoje predchádzajúce projekty financované z fondu.

Žiadosť sa podáva cez elektronický systém My visegrad na webe výzviev.

Všetky pravidlá poskytovania grantu sa uvádzajú v príručke grantu. Pozri si aj webové sídlo Vyšehradského fondu.

Dôležité odkazy

Zdroj: https://grantup.sk, zverejnené: 23. 5. 2023, autor: rpa