Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

V Bratislave chcú vytvoriť Centrum vedy, výskumu a inovácií

V znamení spolupráce dvoch najlepších slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK) a Slovenskej akadémie vied (SAV) sa už úspešne rozvíja niekoľko významných projektov. Nový spoločný zámer všetkých troch inštitúcií spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora má potenciál vytvoriť v našom hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu. Zhodli sa na tom vedenia STU, UK a SAV, manažéri fakúlt a ústavov, mienkotvorní vedci a projektoví manažéri na dnešnom online stretnutí.

Zámer vytvoriť Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov. Ako zdôraznil pri prezentácii zámeru rektor STU Miroslav Fikar: „Musíme zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a inovácií, odstrániť roztrieštenosť systému správy a riadenia, ktorá obmedzuje rozvoj a spoločné využívanie vedomostí a zručností.“

Ako zdôraznil rektor UK Marek Števček: „Som rád, že spolupráca našich inštitúcií naďalej nie je len formálna, ba práve naopak, rozrastá sa o ďalšie projekty či aktivity. Eskalovaním ľudského potenciálu, medziodborovou spoluprácou a vytvorením vhodných podmienok a nových príležitostí pomáhame napredovaniu vedy, výskumu a inovácií nielen na Slovensku.“ 

Ako spresnil predseda SAV Pavol Šajgalík: „Slovenská akadémia vied sa v rámci CEVIS rozhodla prioritne orientovať na klimatickú časť vedeckého výskumu, pretože zmena klímy sa prejavuje aj v mestskej aglomerácii, akou je Bratislava a výrazne ovplyvňuje súčasný život jej obyvateľov. Preto navrhujeme témy zamerané na vodu a krajinu; zelené technológie; zmeny v spoločnosti, vyvolávané zmenou klímy a v neposlednom rade aj energie a nové materiály, ktoré s klimatickou zmenou súvisia.“

Centrum by vďaka koncentrácii a efektívnejšej spolupráci špičkových vedecko-výskumných kapacít s praxou dokázalo  zosúladiť ponúkané a požadované zručnosti na regionálnej úrovni a využívať výhody vyplývajúce z inteligentnej špecializácie. Jeho súčasťou by mal byť podnikateľsko-akademický inkubátor, podporovalo by startupové spoločnosti a vytváralo spin-off firmy výskumných klastrov.

Vďaka orientácii na riešenie konkrétnych regionálnych výziev a najmodernejším podmienkam pre prácu a výskum by malo prilákať študentov a mladých výskumníkov zo Slovenska i zahraničia a dosahovalo by aj ďalšie efekty súvisiace s transferom poznatkov a technológií.

CEVIS by sa podľa predbežných plánov rozprestieral v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou Studienkou po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií. Väčšinou by tvorili takmer kompaktné celky s perspektívou prepojenia a ďalšieho dobudovania. Koordinátorom projektu je Slovenská technická univerzita. Projekt centra je otvorený spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi univerzít, štátnych i samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov.

Koncept Centra vedy, inovácií a spolupráce vychádza z možností financovania z iniciatívy REACT-EÚ, Plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021 – 2027. Ten počíta s jedným Operačným programom Slovensko a jeho implementovaním v regiónoch podľa ôsmich Integrovaných územných stratégií (IÚS). Kľúčové slovo v každom regióne bude mať Rada partnerstva, ktorá schvaľuje aj IÚS. Bratislavská regionálna platforma pre územnú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov má päť komôr a šesť tematických komisií. Súčasťou komory sociálno-ekonomických partnerov sú aj STU, UK a SAV. Predsedom Rady partnerstva Bratislavského samosprávneho kraja je župan Juraj Droba, podpredsedom primátor Bratislavy Matúš Vallo. Lídrom komisie pre vedu, výskum a inovácie, kde sú STU, UK a SAV takisto zastúpené, je Rastislav Igliar z STU.

Viac ako šesťdesiat predstaviteľov vedenia STU a UK a ich fakúlt spolu s vedúcimi predstaviteľmi SAV na online stretnutí vyhodnotili aj priebežné plnenie programov spolupráce ACCORD (STU a UK), TEAMING (SAV a STU), SASPRO II (SAV) a CNIC (SAV). Skonštatovali ich prínos pre výrazné zlepšenie podmienok pre vedu, výskum, inovácie a vzdelávanie.

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 28.1.2021, autor: rpa