Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ustanovujúce valné zhromaždenie EDIH Cassovium

Valné zhromaždenie konzorcia EDIH CASSOVIUM. Zdroj: https://www.upjs.sk

V stredu 8. februára 2023 sa za účasti štatutárnych zástupcov konzorcia EDIH CASSOVIUM – rektora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., výkonnej riaditeľky Košice IT Valley Mgr. Miriamy Hučkovej, generálneho manažéra projektu doc. Ing. Františka Jakaba, PhD. a pozvaných hostí konalo v UVP TECHNICOM ustanovujúce Valné zhromaždenie konzorcia EDIH CASSOVIUM.

Zasadnutie malo za cieľ oficiálne odštartovať činnosť riadiacich orgánov konzorcia a zhodnotiť aktuálny stav riešenia projektu. Valné zhromaždenie schválilo zloženie Riadiacej rady projektu a diskutovalo o nomináciách do Strategického poradného zboru.

Zástupcovia všetkých troch partnerov konzorcia na záver zasadnutia ocenili doterajší postup v riešení projektu a vyzdvihli unikátne zloženie konzorcia.

EDIH CASSOVIUM

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley

EDIH CASSOVIUM bude sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Pomôže svojim klientom získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podpori budovanie digitálneho inovačného ekosystém v regióne, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 23. 2. 2023, autor: rpa