Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tartu získala 30-miliónov EUR na rozvoj centra excelentnosti pre personalizovanú medicínu

Personalizované medicínske výskumné a vývojové centrum medzinárodnej excelentnosti v Estónsku. Zdroj: https://genomics.ut.ee

V priebehu nasledujúcich šiestich rokov konzorcium vedené Univerzitou v Tartu a Univerzitnou nemocnicou v Tartu založí v Estónsku personalizované medicínske výskumné a vývojové centrum medzinárodnej excelentnosti. Projekt podporí Európska komisia sumou 15-miliónov EUR, rovnakú sumu investuje aj Estónsko.

Podľa Mait Metspalu, profesora evolučnej genomiky na Univerzite v Tartu, údaje Estónskej biobanky umožnili urobiť dôležité vedecké objavy o prepojeniach medzi génmi a zdravím, no stále nás delí niekoľko krokov od implementácie zdravotných služieb založených na genetike. To si bude vyžadovať užšiu spoluprácu medzi rôznymi výskumnými disciplínami, od klinickej medicíny a verejného zdravia až po sociálne a dátové vedy. Ako uviedol Metspalu: „Od svojho založenia sa Estónska biobanka zameriava na pokrok v estónskom zdravotníctve prostredníctvom rozvoja personalizovanej medicíny. Investícia prijatá do centra je uznaním univerzity za roky výskumu a rozvoja infraštruktúry na jednej strane a estónskemu štátu za vybudovanie digitálne databázy, služieb a právneho rámca umožňujúceho rozvoj personalizovanej medicíny na druhej strane.“

Vytvorenie najvýkonnejšieho odborného centra v regióne umožní študovať všetky stupne implementácie personalizovanej medicíny prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami. Ako uviedol Sander Pajusalu, vedúci Oddelenia genetiky a kliniky personalizovanej medicíny v univerzitnej nemocnici v Tartu: „Hoci hlavnou úlohou Univerzity v Tartu je vyvíjať vedecké metódy a nové dátové nástroje, Univerzitná nemocnica v Tartu bude vykonávať klinické skúšky na štúdium a overenie aplikácií vyvinutých výskumnými partnermi v spolupráci s pacientmi.“ Okrem klinických skúšok je dôležité posúdiť aj vplyv personalizovaných medicínskych služieb na spoločnosť, ekonomiku a verejné zdravie.

Počas projektu sa konzorcium zameriava na to, aby boli údaje o zdravotnom stave ľudí v Estónsku lepšie digitálne použiteľné, čím by sa podporili inovácie v zdravotníctve. Jaak Vilo, profesor bioinformatiky na Univerzite v Tartu, považuje Estónsko za priekopníka vo vytváraní systému elektronických zdravotných záznamov, no niektoré údaje sú stále neštruktúrované a vo formáte voľného textu. Ako dodal Vilo: „Potrebujeme systém zdieľania a analýzy dát, ktorý sa bude dať použiť na výskum, ale aj na vytváranie personalizovaných medicínskych nástrojov a klinických odporúčaní. Umožníme tak lepšie využitie elektronických zdravotných záznamov pre výskum aj liečbu.“ Dobre organizovaná infraštruktúra údajov o zdraví a silné estónske prostredie pre start-upy podporia start-upy v oblasti zdravotníckych technológií, čo následne urýchli tok výskumu do spoločnosti.

Jedným z cieľov projektu je sekvenovať celý genóm 10 000 obyvateľov Estónska, čo je nevyhnutné na poskytovanie personalizovaných medicínskych služieb celej estónskej populácii. Predchádzajúce výskumné projekty sa zamerali na testovanie nástrojov personalizovanej medicíny na menšej populácii s homogénnejším genetickým pozadím. Ako uviedol Metsaslu: „Musíme sekvenovať viac úplných genómov, aby sme rozšírili náš dosah a zahrnuli genetické informácie od estónskych obyvateľov rôzneho pôvodu.“ Rôznorodý súbor údajov podporí aj iniciatívu Európskej únie 1+ milión genómov, ktorá podporí inovácie v zdravotníctve v celej Európe.

Výskumno-vývojové aktivity v centre zahŕňajú Inštitút genomiky, Inštitút výpočtovej techniky, Inštitút klinickej medicíny, Inštitút rodinného lekárstva a verejného zdravia a Inštitút politických štúdií Johana Skytteho Univerzity v Tartu. Externými partnermi sú Helsinská univerzita a Erasmus University Medical Center v Rotterdame, najlepšie inštitúcie rozvíjajúce personalizovanú medicínu v Európe. Partneri môžu zdieľať skúsenosti a zapojiť sa do užšej spolupráce, aby posunuli personalizovanú medicínu vpred.

Teaming for Excellence je finančná akcia v rámci Horizont Európa, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, ktorá podporuje spoluprácu medzi európskymi výskumnými inštitúciami s cieľom zlepšiť výskumnú a inovačnú kapacitu a zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky regiónu. Projekt sa začne v roku 2023 a bude trvať šesť rokov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://genomics.ut.ee, zverejnené: 19. 1. 2023, autor: rpa