Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita Komenského aktívne hľadá spôsoby využitia umelej inteligencie vo vzdelávaní

Zriadenie pracovnej skupiny na UK v Bratislave pre využitie AI vo vede a vzdelávaní. Zdroj: https://uniba.sk

Pracovnú skupinu vedie prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci Eva Viglašová a skladá sa z odborníkov na rôzne oblasti. Prvýkrát sa zišla 29. novembra 2023 a nastavila si systém spolupráce a rozsah oblastí a procesov, v ktorých sa AI na univerzite uplatňuje.

Významnou úlohou novovytvorenej pracovnej skupiny je identifikácia konkrétnych oblastí, v ktorých môže študentom a pedagógom AI výrazne pomôcť. Z krátkodobého hľadiska si skupina plánuje zadefinovať jasné etické a právne zásady vhodného používania AI vo vede a vzdelávaní. Etická, ale aj právna otázka využívania AI sú kľúčové pre nastavenie systému jej využitia. Univerzita chystá aj ďalšie proaktívne kroky, ktoré majú pomôcť účinnej implementácii AI do výskumu a vzdelávacieho procesu. Už v súčasnosti organizuje napríklad workshopy a školenia, ktorých cieľom je informovať študentov a pedagógov o fungovaní, výhodách a obmedzeniach využívania AI.

Z dlhodobého hľadiska sa UK bude zaoberať najmä legislatívnou otázkou v oblasti záverečných prác a využívania AI. „V súčasnom nastavení systému záverečné práce v mnohých odboroch, resp. študijných programoch, strácajú význam a relevanciu. Zmena nastavenia tvorby záverečných prác je veľkým krokom pre vysokoškolské prostredie a vyžaduje si rozsiahlejšiu diskusiu a tiež prípadnú zmenu vysokoškolskej legislatívy. Univerzita Komenského je v každom ohľade otvorená moderným a inovatívnym nástrojom nielen na poli vzdelávania, ale aj vedeckej práce,“ dopĺňa v tejto súvislosti rektor univerzity Marek Števček.

Univerzita Komenského vníma umelú inteligenciu ako podnet, ktorý by mohol byť spúšťačom dôležitých zmien vo vzdelávaní – za predpokladu, ak tento fenomén dokážeme správne uchopiť a prispôsobiť sa novým podmienkam.

Členmi pracovnej skupiny pre oblasť AI na UK sú:

• Eva Viglašová (prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci UK)

• Igor Farkaš (profesor FMFI UK) A • Marek Čiernik (študent PraF UK)

• Andrej Thurzo (člen Správnej rady UK)

• Pavel Beňo (riaditeľ Centra informačných technológií UK)

• Lucia Lichnerová (členka Etickej komisie UK)

• Eva Šutková (Útvar legislatívy a právnych služieb RUK)

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 14. 12. 2023, autor: rpa