Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland a partneri spúšťajú Európsku univerzitu biohospodárstva (EBU)

Európska univerzita biohospodárstva (EBU). Zdroj: https://european-bioeconomy-university.eu

Európska univerzita biohospodárstva (EBU) plne podporuje kľúčové ciele Európskej univerzitnej iniciatívy a počas posledných troch rokov aktívne prispieva k ich realizácii. Spojením síl s Európskou komisiou v tematickej oblasti biohospodárstva, ako aj pri rozvoji európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, môže EBU zvýšiť svoj dosah a pomôcť presadiť mechanizmy na vytvorenie silnejšej Európskej únie. Členstvo univerzity v niektorej z európskych univerzitných aliancií ju v súčasnej situácii vylučuje z účasti v tematicky špecifickejších alianciách. Tu ponúkame alternatívny prístup k poskytovaniu štrukturálnej dlhodobej spolupráce medzi univerzitami v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. V tomto dokumente uvádzame dôvody, prečo by mala byť EBU začlenená do Európskeho univerzitného spoločenstva ako uznávaná aliancia.

1. EBU a jej ciele

Šesť partnerských inštitúcií Aliancie EBU1 sa prostredníctvom spoločného záväzku voči EBU dohodlo prevziať zodpovednosť ako popredná intelektuálna inštitúcia za riešenie obrovských environmentálnych, ekonomických a spoločenských výziev 21. storočia. Ako kľúčový aktér pre zelenú transformáciu a pre udržateľnejší svet sa EBU spája s európskymi silami pri uskutočňovaní výskumu s cieľom nájsť v spolupráci s priemyslom a spoločnosťou riešenia zhoršovania životného prostredia a zmeny klímy. EBU tiež zabezpečuje zabezpečenie klimatickej a environmentálnej gramotnosti pre študentov na všetkých úrovniach a odboroch, ako aj pre širokú verejnosť prostredníctvom zapojenia komunity.

S cieľom dosiahnuť ambicióznu víziu inovatívneho, globálne konkurencieschopného a atraktívneho európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 si EBU od svojho začiatku v júli 2019 uvedomuje, že európska excelentnosť v biohospodárstve si vyžaduje silnejšiu a širšiu spoluprácu ako bežné dohody o spolupráci univerzít. Spojením zdrojov na politickej a operačnej úrovni a prepojením s ďalšími akademickými a obchodnými partnermi (príloha 1) má EBU v úmysle zmeniť hru v oblasti biohospodárstva v Európskej únii (EÚ) a podporiť plné nasadenie biohospodárstva.

2. Uznanie EBU ako jednej z hlavných iniciatív Európskej univerzitnej stratégie

V nadväznosti na novú Európsku stratégiu pre univerzity EBU zviditeľňuje svoj záväzok voči iniciatíve European University Alliances. Radi by sme veľmi jasne zdôraznili, že EBU je pripravená plne prispieť k budúcnosti vysokoškolského vzdelávania v Európe. Štatút EBU ako „Uznanej“ európskej univerzity postaví alianciu do pozície

  • zlepšiť naše procesy pre spoločné strategické rozhodnutia,

  • ďalej rozvíjať alianciu a naše aktivity

  • uľahčiť združovanie zdrojov, činností a údajov

  • prispievať k zavádzaniu európskej stratégie realizáciou jej vízie a zdieľaním našich najlepších postupov.

Takýto štatút by uľahčil hlbšiu, dlhodobú a flexibilnú nadnárodnú spoluprácu, umožnil by zdieľanie kapacít, výmenu pracovníkov a realizáciu viacerých spoločných programov s cieľom udeľovať spoločné diplomy na úrovni aliancie a prispieť k rozvoju spoločného európskeho titulu a portfólia európskych diplomov pre všetkých (nepretržitých) študentov.

Po takmer troch rokoch EBU dospela do bodu, keď rozvíja krátkodobé aktivity a dlhodobejšiu stratégiu a model riadenia. Hoci je plne v súlade s víziou Európskej univerzitnej aliancie, ochrana jej integrity sa javila ako priorita pre jej zakladajúcich členov. Keďže súčasné konzorcium EBU zahŕňa tri univerzity, ktoré sú už členmi existujúcich aliancií2, ktoré nezdieľajú toto zameranie na biohospodárstvo s EBU, rozhodli sme sa nepožiadať o to, aby sme sa stali vybranou Európskou univerzitnou alianciou. EBU naďalej podporuje svoj vlastný inovatívny a flexibilný režim a usiluje sa o uznanie ako Európska aliancia univerzít. Sme presvedčení, že naša spolupráca bude aj naďalej úspešná, keďže začala zo spoločného záujmu posilniť obehové hospodárstvo v Európe. Aliancia zostáva otvorená pre začlenenie ďalších kompetencií prostredníctvom našej stratégie spolupráce. V nasledujúcom texte vysvetlíme poverenia EBU na uznanie skutočnej európskej univerzity.

3. Spôsob EBU napĺňania cieľov európskych univerzít

S už pôsobivým súborom projektov a iniciatív (príloha 2) EBU významne prispieva k dvom hlavným cieľom európskych univerzít a bude v tom pokračovať. Týmito hlavnými cieľmi sú (1) podpora spoločných európskych hodnôt a (2) posilnenie európskej akademickej konkurencieschopnosti. V nasledujúcom texte bude ilustrovaný príspevok EBU k plneniu týchto cieľov.

(1) Podpora spoločných európskych hodnôt

V časoch viacerých kríz udržateľnosti sú základné európske hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva, doplnené silným záväzkom k zelenému prechodu na udržateľnejší svet. V neposlednom rade to odzrkadľujú ciele Európskej zelenej dohody alebo päť misií EÚ, ktoré nedávno oznámila Európska komisia (EK), ktoré sa zaoberajú mnohými problémami udržateľnosti. EBU plne schvaľuje tento prístup.

Ako jeden silný motor pre zelenú transformáciu bolo biohospodárstvo zdôraznené už v minulosti zo strany EÚ prostredníctvom oznámení a opatrení komisie na vysokej úrovni. EBU, zameraná na kolaboratívne napredovanie biohospodárstva, ktoré je svojou povahou multidisciplinárne a nevyhnutne si vyžaduje spoluprácu, tak poskytuje ideálne miesto pre inovatívne modely medzinárodnej spolupráce a interdisciplinárny tréning zručností. V súlade s tým si šesť aliančných partnerov vypracovalo spoločnú dlhodobú víziu a poslanie odrážajúce hodnoty zdieľané EBU (príloha 3). Ich integrovaná stratégia určuje úlohy a zodpovednosti na zabezpečenie dosiahnutia ich cieľov smerom k rozvoju udržateľného a konkurencieschopného biohospodárstva založeného na vedomostiach v Európe.

Od svojho spustenia EBU úspešne zlepšila akademickú mobilitu, zlepšila vedeckú výmenu a vytvorila programy a štruktúry, ktoré podporujú a uľahčujú mobilitu študentov (príloha 3, konkrétnejšie opatrenia uvedené v prílohe 5). Všetky tieto akcie prispievajú k budovaniu európskeho pocitu spolupatričnosti a identity.

(2) Kvalita a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania

Okrem svojho obrovského potenciálu pre trvalo udržateľný rozvoj a zmierňovanie zmeny klímy biohospodárstvo výrazne prispieva k sociálno-ekonomickému blahobytu v celej EÚ. Je to osvedčený prostriedok na ochranu dodávok potravín, poskytuje „náraznícku úlohu“ pre zamestnanosť – čo sa dá realizovať v čase krízy – a poskytuje dôležitý potenciál pre prechod na inovatívne, zdrojovo efektívne a konkurencieschopné hospodárstvo3. Cieľom EBU je poskytnúť medzinárodne jedinečný a konkurencieschopný model pre tematicky založenú, systémovo a na budúcnosť orientovanú univerzitu, ktorá sa zameriava na inter- a transdisciplinárnu, ako aj sektorovú a európsku spoluprácu, ktorá by podporila rozvoj bioekonomiky v Európe a posilní európske akademické vedúce postavenie a príťažlivosť v tomto sektore na celom svete.

EBU sa tak stala referenčným bodom pre európske štúdie bioekonomiky na medzinárodnej úrovni a vyvíja sa na centrum vedomostí pre všetky otázky týkajúce sa transformácie na udržateľnú znalostnú a obehovú bioekonomiku. Povýšenie štúdia európskej bioekonómie na vysoko relevantnú a atraktívnu disciplínu orientovanú na budúcnosť bude inšpirovať mladých ľudí, aby vstúpili do akademickej kariéry v oblasti bioekonomiky.

EBU ponúka požadovanú rozmanitosť a potrebný záväzok na zjednotenie relevantných disciplín, ako aj dynamický model spolupráce na prepojenie nadnárodných vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít. Geografická rozmanitosť partnerských inštitúcií zároveň uľahčuje jej dosah na národné a miestne spoločnosti a ekonomiky. EBU tak poskytuje spoločnosti komplexnú ponuku založenú na excelentnosti, vrátane vzdelávania, výskumu, inovácií, podnikania, vedy a spoločenských aktivít (konkrétnejšie príklady v prílohe 4, konkrétnejšie akcie uvedené v prílohe 5).

4. Kontakt

Ak sa chcete spojiť s EBU, kontaktujte prosím sekretariát: ebu@uni-hohenheim.de

Viac informácií:

European Bioeconomy University (EBU) – an alternative and innovative European University Alliance model

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://european-bioeconomy-university.eu, zverejnené: 4. 4. 2022, autor: rpa