Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

UK rozdelila štvrť milióna na vedu mladých

Aj v roku 2021 udelila Univerzita Komenského v Bratislave Granty UK na podporu výskumu mladých vedcov. Na vedecké, pedagogické i umelecké projekty 257 doktorandov UK rozdelila 249 210 EUR. Aktivita podpory mladých vedcov má na Univerzite Komenského už 25-ročnú tradíciu; druhý rok sa pre pandémiu obišla bez slávnostného podujatia.

Zo 441 podaných projektov doktorandov podporila UK 257 z nich, pričom priemerne každý grant získal 970 EUR. Najväčší záujem o Granty UK tradične prejavili doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Lekárskej fakulty UK.

Medzi podporenými grantmi je aj výskum koncentrácie toxických kovov a polokovov v pôdach bratislavských komunitných záhrad, ktorému sa venuje Zuzana Pilková z Prírodovedeckej fakulty UK. Skúmať bude napríklad prítomnosť arzénu, medi, olova, zinku či ortuti. Ich zdrojmi sú v mestskom prostredí prevažne ľudské aktivity ako doprava, vykurovanie, spaľovanie odpadu a priemysel. Výskum bude hodnotiť vplyv týchto aktivít na komunitné pestovanie zeleniny a riziká z toho vyplývajúce. Ako uviedla Zuzana Pilková: „Na Slovensku ide o prvý výskum tohto druhu, navyše s poznatkami okamžite uplatniteľnými v praxi.“

Nové didaktické materiály najmä pre učiteľov dejepisu základných škôl tvorí doktorand Jaroslav Durec z Pedagogickej fakulty UK. Pomocou životných príbehov slovenských osobností by chcel prispieť k inovácii vyučovania dejepisu. Sú medzi nimi slovenské osobnosti 20. storočia ako A. Hlinka, M. Hodža, A. Dubček, M. R. Štefánik, ale aj menej známe osobnosti zo slovenského prostredia. Ako priblížil Jaroslav Durec: „Výsledkom bude krátky súbor niekoľkých didakticko-metodických materiálov o slovenských osobnostiach 20. storočia dostupný online.“

Práci z domu a výzvam, ktoré takáto forma práce prináša zamestnancom, sa výskumne venuje Monika Vojteková, doktorandka na Fakulte managementu UK. Ako uviedla doktorandka: „Očakáva sa, že aj po odznení pandémie bude táto forma práce rozšírená vo väčšej miere.“ Zaujímajú ju najmä otázky manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie výkonov zamestnancov či faktory vplývajúce na spokojnosť, motiváciu a výkonnosť zamestnancov pracujúcich z domu.

Oľga Duraníková z Lekárskej fakulty UK bude skúmať vplyv migrény na kvalitu života zdravotníckych pracovníkov. Migréna je neurologické zneschopňujúce ochorenie, ktoré má aj závažné socioekonomické dôsledky. Okrem nákladov súvisiacich s liečbou má aj nepriame dopady v dôsledku straty pracovnej produktivity. Ako dodala doktorandka: „Pomocou dotazníka vyhodnotíme dopad migrény na pracovné aktivity zdravotníckych zamestnancov za posledné tri mesiace.“

Sociálnu dôstojnosť ľudí s roztrúsenou sklerózou v kontexte pandémie COVID-19 skúma Lucia Podolinská z Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Obmedzenia, ktoré priniesla pandémiu, robia ľudí s roztrúsenou sklerózou ešte zraniteľnejšími. Ako opísala Lucia Podolinská: „Výskum realizujem prostredníctvom rozhovorov a zameriava sa na prežívanie dôstojnosti, na spôsob, akým ju pacienti strácajú alebo sa ju snažia udržať.“ Výsledok by mal umožniť zdravotníkom zamerať sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj na túto stránku pacienta.

Ako uviedol rektor UK Marek Števček: „Grant UK je pre mnohých mladých vedcov a vedkyne ich prvá skúsenosť so žiadosťou o grantové prostriedky na výskum. Chceme im dať možnosť vyskúšať si, aké to je a zároveň poskytnúť štartovacie zdroje na rozbehnutie dizertačných výskumov. Tento rok bola konkurencia naozaj silná. Som presvedčený, že investícia sa nám vráti v podobe kvalitných vedeckých výstupov a v podobe mladých ľudí pripravených obstáť v náročných podmienkach súťaže o zdroje na akademický výskum.“

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 20. 7. 2021, autor: rpa