Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Tri roky implementácie Horizontu Európa v číslach: Ako je na tom Slovensko?

Program Horizont Európa 2021 – 2027. Zdroj: EK

 

Program Horizont Európa bola spustený v apríli 2021 s celkovým rozpočtom 95,5-mld. EUR, vrátane 5,4-mld. EUR z nástroja Next Generation Europe, najmä na podporu ekologickej a digitálnej obnovy po COVID kríze.

Horizon Európa má široké geografické pokrytie, ale nízky počet projektových žiadostí z „wideningových“ krajín, aj napriek vyššej miere úspešnosti ako v rámci programu Horizont 2020, financovanie je koncentrované v malom počte krajín s vysokou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií.

 

 

3 roky implementácie programu Horizont Európa v SR

Aká je úspešnosť Slovenska v doterajších výzvach po troch rokoch európskeho rámcového programu Horizont Európa? Koľko finančných prostriedkov slovenské organizácie dosiaľ žiadali a ktoré typy organizácií boli najúspešnejšie v projektových návrhoch a projektoch? Pozrite sa na najnovšie štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Jedným z ukazovateľov, ktorý sa pravidelne a dlhodobo v súvislosti s rámcovými programami EÚ sleduje, je zapojenie riešiteľských tímov z jednotlivých krajín do procesu prípravy projektov rámcového programu a následná úspešnosť projektových návrhov s ich účasťou.

 

 

Základné hodnotenie účasti SR v programe Horizont Európa

Projektové návrhy (2021-4/2024)

 • 1 493 projektových žiadostí
 • 1 103 oprávnených projektových návrhov (247 navrhnutých na financovanie)
 • 514 mil. EUR čistý príspevok EÚ
 • 22,39 % úspešnosť projektových návrhov

 

Projekty (2021-4/2024)

 • 240 financovaných projektov
 • 318 počet účastí v projektoch
 • 149 účastníkov
 • 82,31 mil. EUR čistý príspevok EÚ

 

 

Účasť v projektových návrhoch

Z údajov Európskej komisie vyplýva (stav k aprílu 2024), že v rámci programu Horizont Európa sa organizácie v SR podieľali na príprave 1 103 oprávnených projektových návrhov (eligible proposals) v programe Horizont Európa (HE), ktoré boli predložené prostredníctvom 243 výziev k podaniu projektových návrhov. Celkový požadovaný príspevok pre slovenské výskumné tímy v týchto projektových návrhoch dosiahol 514-mil. EUR.

Schválených bolo 247 projektových návrhov so slovenskou účasťou. Úspešnosť Slovenska v programe Horizont Európa, teda pomer počtu podaných oprávnených návrhov a počtu financovaných projektov so slovenskou účasťou dosiahla 22,39 % (graf 1) a je výrazne vyššia ako celková priemerná úspešnosť projektových návrhov v programe HE (16,88 %). Celková nižšia účasť Slovenska v programe tak nie je spôsobená neúspešnosťou podaných návrhov, ale tkvie v nízkom počte podaných návrhov.

 

Graf 1: Oprávnené projektové návrhy v programe HE – porovnanie SR v EÚ-27. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

 

Hodnotenie účasti podľa tematických oblastí programu

Podrobnejší prehľad úspešnosti predložených oprávnených projektových návrhov so slovenskou účasťou v jednotlivých tematických prioritách programu HE prináša nasledujúci graf 2.

Najvyššia miera úspešnosti projektových návrhov so slovenskou účasťou v HE bola zaznamenaná v tematických oblastiach: Európsky inovačný a technologický inštitút (100 %), Výskumné infraštruktúry (61 %), Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií (41 %), MSCA (31 %), KL6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (29 %), Európske inovačné ekosystémy (29 %), %), Zdravie (24 %), KL5: Klíma, energetika a mobilita (23 %), Widening (23 %), atď.

 

Graf 2: Oprávnené a financované projektové návrhy podľa tematických oblastí programu HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

 

Účasť SR v HE podľa typu organizácie

Z hľadiska porovnania účasti SR v HE podľa typu organizácie (graf 3), najvyšší podiel na príspevku v projektových návrhoch zo slovenských organizácií mali VŠ al. SŠ (35,0 %), nasledovali súkromné organizácie (33,5 %), výskumné organizácie (18,8 %), ostatné (8,1 %) a verejné organizácie (4,6 %).

 

Graf 3: Príspevok EÚ v projektových návrhoch SR programu HE podľa typu organizácie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

 

Účasť SR v projektoch HE

Analýza účasti SR v programe Horizont Európa (HE) ďalej ukázala, že slovenské organizácie sa zapojili do 240 projektov (signed grants) s celkovými 318 účasťami slovenských organizácií. Z hľadiska počtu účasti v projektoch sa SR v umiestnila na 25. mieste v rámci EÚ-27 (graf 4).

 

Graf 4: Účasť SR v projektoch v programe HE – porovnanie (EÚ-27). Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

Z analýzy hodnotenia účastí SR v HE ďalej vyplýva, že z 318 účastí slovenských organizácií v projektoch bolo len 24 účastí v úlohe koordinátora. Najvyššiu účasť v úlohe koordinátora dosiahla Univerzita Komenského v Bratislave (5), Pedal Consulting (2), STU v Bratislave (2). K organizáciám s najvyššou účasťou v projektoch HE (tabuľka 1) patria: Pedal Consulting (18 účastí), CVTI SR (16 účastí), UK v Bratislave (13 účastí), STU v Bratislave (11 účastí), SPU v Nitre (10 účastí), Biomedicínske centrum SAV (10 účastí), ), Bioeconomy cluster (8 účastí),  UPJŠ v Košiciach (7 účastí), Žilinská univerzita (7 účastí), Kempelenov inštitút inteligentných technológií (6 účastí), SAV (6 účastí), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (6 účastí), Národné lesnícke centrum (5 účastí), Ústav informatiky SAV (5 účastí), atď.

 

Tabuľka 1: Top slovenské organizácie v projektoch HE. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

Z hľadiska účasti v projektoch HE podľa typu akcie (graf 5), najvyššiu účasť sme zaznamenali v projektoch zameraných na Koordinačné a podporné akcie – CSA (116), ďalej Výskumné a inovačné akcie – RIA (76), Inovačné akcie – IA (51), atď.

 

Graf 5: Účasť v projektoch HE podľa typu akcie. Zdroj: EK, Horizon Dashboard, 24.4.2024

 

 

Čo vyplýva z analýzy doterajšej slovenskej účasti v programe HE?

 • Nízky počet podaných projektových návrhov SK organizáciami.
 • Projektov sa zúčastňuje obmedzený počet výskumníkov a výskumných tímov.
 • Nižšia účasť SK výskumných organizácií v projektových návrhoch (18,8 % SK, priemer za HE 23,1 %).
 • Vyššia účasť v projektoch zameraných na spoluprácu (CSA) ako vo výskumných projektoch (RIA, IA).
 • Nadpriemerná úspešnosť SK organizácií pri uchádzaní sa o granty – EIT (100 %), Výskumné infraštruktúry (61 %), Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií (41 %), MSCA (31 %), CL6: Potraviny, Biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (29 %),  Európske inovačné ekosystémy (29 %), Zdravie (24 %), KL5: Klíma, energetika a mobilita (23 %), Widening (23 %).
 • Nízka úspešnosť slovenských žiadateľov o grant Európskej rady pre výskum (ERC).
 • Nízky podiel koordinátorov výskumných projektov (z 318 účastí slovenských organizácií v projektoch iba 24 účastí v úlohe koordinátora.
 • V prípade úspešného členstva v konzorciu slovenským organizáciám často prislúchajú menšie úlohy s nižším rozpočtom.
 • Výzvou zostáva zvyšovať povedomie a pripravovať nové subjekty pre účasť v projektoch alebo ich koordináciu.

 

Zdroj: EK; Horizon Dashboard, https://sciencebusiness.net, zverejnené: 30.4.2024, autor: rup