Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Sympózium ERA-Viedeň 2023

Je potrebné zosúladiť rámcové podmienky v systéme vedy. Zdroj: https://science.apa.at

„Keď sa vedci pohybujú v rámci USA, môžu napríklad posúvať svoju prácu tisíce kilometrov, no stále zostávajú v tom istom organizačnom systéme v najširšom slova zmysle. V Európe môže takáto zmena priniesť množstvo administratívnych záležitostí, počnúc od pracovnoprávnych problémov až po málo kompatibilné dôchodkové fondy“.

Organizačné systémy EÚ budú priechodnejšie

„Jednou z myšlienok Európskeho výskumného priestoru (ERA) je spriechodniť tieto systémy tak, aby boli atraktívnejšie pre medzinárodne prepojenú výskumnú komunitu, a to aj v celosvetovej súťaži o najlepšie mozgy“, uviedla v rozhovore pre APA Ylva Huber.

Expertka, ktorá pracuje pre Rakúsku agentúru na financovanie výskumu (FFG) sa v rozhovore s APA venuje témam týkajúcim sa Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Odborníčka je presvedčená o tom, že od roku 2020 je i v Rakúsku badať novú dynamiku. Koncom novembra 2021 sa objavil revidovaný „Pakt pre výskum a inovácie“, ktorého výsledkom je „Agenda politiky ERA 2022 – 2024“ pod názvom „Nová ERA“. Existuje mnoho ďalších, prioritných oblastí, v ktorých sa má táto myšlienka premietnuť ďalej a to napríklad pri podpore „Open Science – otvorenej vedy“, v čo najvoľnejšej prístupnosti  k výsledkom výskumu, ktoré boli dosiahnuté väčšinou z verejných finančných prostriedkov a tiež v opatreniach pre rýchlejšiu výmenu poznatkov a údajov, alebo v  spolupráci medzi výskumnými inštitúciami a univerzitami.

Cieľom je posilniť dôveru vo vedu

Podľa Ilvy Huber sa snažilo Rakúsko prevziať aktívnejšiu úlohu v zložitých procesoch. Vznikol „Národný akčný plán ERA“ (NAP) s predĺžením do roku 2025, ktorý zahŕňa napríklad aj dôležitý cieľ, ktorým je „posilnenie dôvery vo vedu“, či lepšie využívanie vedeckých zdrojov, o ktorých sa veľa diskutuje v posledných rokoch. Cieľom je poskytnúť aj odborné znalosti pre „zelenú zmenu“, o ktorej sa tiež často hovorí.

Súčasťou „Národného akčného plánu ERA“ (NAP) sú aj každoročné „ERA-sympóziá“, ktorých cieľom je analyzovať myšlienku ERA s dopadmi pre Rakúsko. Sympóziá ERA sú súčasťou implementácie rakúskeho „Národného akčného plánu ERA“ (2022 – 2025), ktorý vychádza z „Politickej agendy EÚ pre ERA“ (2022 – 2024).

Prvé rakúske sympózium ERA sa uskutočnilo 9. novembra 2023 v hoteli Savoyen  vo Viedni.

Celodenná prezenčná akcia sa niesla pod mottom „Unlocking the Value of Knowledge a spojila dve dôležité aktuálne oblasti politiky výskumu a inovácií otvorenú vedu a valorizáciu vedomostí. Podujatie znamenalo začiatok novej série každoročných sympózií v Rakúsku, ktoré sa zaoberajú novým Európskym výskumným priestorom (ERA).

Na podujatí pod názvom sa zúčastnilo približne 300 účastníkov, medzi ktorými boli aj spolkový minister školstva, vedy a výskumu Martin Polaschek (BMBWF) a spolková ministerka ochrany klímy Leonore Gewessler (BMK).

Sympózium ERA prizvalo široké spektrum aktérov z rakúskej vedeckej, výskumnej a inovačnej komunity, početných vysokých predstaviteľov Európskej komisie (EK) a zainteresovaných hostí z iných krajín ERA.

Myšlienkový obsah ERA  

Je to o nových kritériách vo výskume, ktoré sa často vyžadujú pri hodnotení vedeckej práce. Mnoho ľudí pracujúcich vo vedeckom systéme kritizuje často vynútenú orientáciu na počet publikovaných prác, kontrolovaných odbornými kolegami a ich citácie inými výskumníkmi, čo značne zaostáva za vedeckým trendom a zbytočne obmedzuje výskumnú kariéru vedcov.

Sympózium ERA 2023 vo Viedni

Bolo organizované spolu s „Tour des Capitales“ Európskej komisie (EK) o hlavných princípoch zhodnocovania vedomostí a zároveň vytvorilo rámec pre prvú participáciu „Open Science Austria (OSA) Community Day“OSA je platforma „Open Science Plattform“ rakúskej „Univerzitnej konferencie“ (uniko).

Podujatie ponúklo ideálnu príležitosť pre zainteresované strany z vedy, obchodu a občianskej spoločnosti zapojiť sa do dvoch ústredných iniciatív rakúskeho „Akčného plánu ERA“: „Na ceste k otvorenej vede“ a „Opatrenia na zhodnotenie vedomostí.“ Sympózium ERA tak vytvorilo aj fórum pre spätnú väzbu k počiatočným výsledkom týchto iniciatív a návrhy na ďalší postup pri ich implementácii.

Viac informácií:

Unlocking the Value of Knowledge: ERA SYMPOSIUM 2023/ OSA Community Day 2023

Unlocking the Value of Knowledge: ERA Symposium 2023

Österreichischer Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum (ERA-NAP) 2022-2025

ERA portál Austria

European Research Area Policy Agenda

Zdroj: https://science.apa.at, zverejnené: 28. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa