Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia JRC: Príspevok sociálnych inovácií k transformácii energetiky

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 122289_190599.jpg

Podľa analýzy prípadových štúdií v publikovanej štúdii JRC prispievajú sociálne inovácie spojené s energiou k úsporám energie a k väčšiemu využívaniu systémov obnoviteľnej energie (OZE), k boju proti energetickej chudobe, k podpore iniciatív obehového hospodárstva a k posilneniu postavenia občanov.

Cieľ a metodika

Cieľom štúdie JRC je poskytnúť prehľad sociálnych inovácií v energetickom sektore, diskutovať o ich potenciálnom prínose k energetickému prechodu a identifikovať ich širšie alebo lokálne účinky v rôznych sférach na základe prehľadu literatúry a analýzy 21 empirických prípadoch.

Čo je to sociálna inovácia v energetickom sektore?

Napriek absencii jedinečnej definície bol identifikovaný súbor prvkov, ktoré sú spoločné pre projekty sociálnej inovácie v energetickom sektore: objavujú sa zdola nahor, prispievajú k posilneniu občianstva a zlepšenej spolupráci, podporujú prechod na nízkouhlíkovú energiu, prispôsobujú sa miestnym požiadavkám a usilujú sa o všeobecné blaho spoločnosti.

Je potrebné poznamenať, že to, čo sa v jednej krajine alebo regióne považuje za inovatívne, môže byť inde zavedenou praxou.

Podľa analýzy sú hlavné dopady projektov sociálnej inovácie nasledujúce:

 • zmena spôsobov výroby a / alebo spotreby energie
 • zníženie odpadu z energie / zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií
 • znižovanie chudoby
 • miestne energetické riešenia vytvárajúce zamestnanosť
 • rodová rovnosť (napr. miestne energetické riešenia, ktoré posilňujú postavenie žien ako investorov)
 • posilnenie a zapojenie miestnej komunity
 • zvýšenie úrovne dôvery
 • vytvorenie akceptácie technologických inovácií
 • sociálno-priestorový rozvoj

Aké sú kľúčové faktory úspechu a hlavné prekážky?

Podľa štúdie sú spoločnými znakmi úspešných sociálnych inovácií:

 • jasná vízia a organizačné schopnosti
 • projektové plány alebo obchodné plány sú pripravené vopred
 • flexibilita prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam alebo využiť príležitosti
 • tolerancia komunity zapojenej do omeškania s pokrokom v realizácii projektu
 • spolupráca medzi partnermi projektu a miestnymi tvorcami politík, obcami a inými zainteresovanými stranami
 • silné zameranie na mäkké zručnosti, ako sú komunikačné a marketingové schopnosti, ako aj na odborné znalosti v technickej, ekonomickej a právnej oblasti
 • príslušné technické, ekonomické a právne kompetencie

Hlavné prekážky úspechu sociálnych inovácií majú právnu, politickú alebo spoločenskú povahu a súvisia s konkrétnym kontextom, v ktorom sa inovácie realizujú.

Okrem toho regionálne alebo miestne zameranie inovácií, ktoré sú ich hlavnou výhodou, je tiež veľkou nevýhodou, pretože rozširovanie rozdrobených iniciatív so širším dosahom je procesom náročným na zdroje.

Viac informácií:

JRC report: Social innovations for the energy transition

Zdroj: EK, zverejnené: 2.2.2021, autor: rpa