Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU uspela s projektami na podporu internacionalizácie

STU úspešná v dvoch výzvach z Plánu obnovy a odolnosti orientovaných na podporu internacionalizácie univerzít. Zdroj: https://www.stuba.sk

 

Slovenská technická univerzita bola úspešná v dvoch výzvach z Plánu obnovy a odolnosti orientovaných na podporu internacionalizácie univerzít. Po Výzve na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí získala podporu aj na audit úrovne internacionalizácie a implementácie projektov internacionalizácie.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejnilo výsledky ukončenej výzvy 10I04-20-V01 z Plánu obnovy a odolnosti, týkajúcej sa Auditu úrovne internacionalizácie a implementácie projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií.

Po dôkladnom posúdení trinástich predložených projektov panel expertov rozhodol o výbere desiatich úspešných projektov, ktoré dostanú podporu vo výške 600 000 EUR (+ 12 000 EUR DPH) v dvoch tranžiach určených na Čiastkový projekt 1 a Čiastkový projekt 2. Projekty boli vybrané na základe ich konzistentnosti, súladu dokumentu so strategickými dokumentami, udržateľnosti a pridanej hodnoty projektu v oblasti podpory internacionalizácie v akademickom prostredí v súlade s výzvou. Medzi úspešnými je aj projekt STU.

„Cieľom nášho projektu je posúdiť úroveň internacionalizácie našej univerzity cez identifikáciu jej silných a slabých stránok. Zameria sa na zvýšenie kvality a efektívnosti existujúcich internacionalizačných aktivít a na stratégiu a plánovanie aktivít internacionalizácie do budúcnosti,“ priblížila prorektorka STU pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková.

Audit sa bude realizovať formou samohodnotenia a hodnotenia externých expertov.

Prvý projekt v oblasti internacionalizácie, na ktorý získala STU podporu z Plánu obnovy a odolnosti, bol z Výzvy na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí. Jeho cieľom je propagácia STU v zahraničí prostredníctvom účasti na významných veľtrhoch vzdelávania ako je EAIE, NAFSA, APAIE a na regionálnych veľtrhoch zameraných na krajiny v Ázie, Afriky a Európy. Projekt súčasne podporí synergiu univerzity so strategickými partermi a umožní skvalitnenie webovej stránky STU v angličtine. STU naň získala podporu vo výške 455 000 EUR a už ho realizuje.

 

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 11.6.2024, autor: rup