Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Strategický plán Horizont Európa na roky 2025 – 2027 pre výskum a inovácie s cieľom podporiť cestu k zelenej, digitálnej a odolnej budúcnosti

Strategický plán pre program Horizont Európa. Zdroj: EK

 

Komisia 20. marca 2024 prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne, ktorý bol ohlásený na podujatí Research and Innovation Days, sa stanovujú tri kľúčové strategické smery pre financovanie výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027):

 

  • Zelený prechod;
  • Digitálny prechod;
  • Odolnejšia, konkurencieschopnejšia, inkluzívnejšia a demokratickejšia EurópA.

 

Tieto orientácie sú zamerané na riešenie kľúčových globálnych výziev, akými sú zmena klímy, strata biodiverzity, digitálny prechod a starnutie obyvateľstva.

Otvorená strategická autonómia a zabezpečenie vedúcej úlohy Európy pri vývoji a zavádzaní kritických technológií sú zastrešujúce princípy, ktoré platia vo všetkých troch kľúčových strategických smeroch.

Strategický plán zvyšuje ambície Horizontu Európa v oblasti biodiverzity a zaväzuje sa k cieľu, že 10 % celkového rozpočtu Horizontu Európa na roky 2025 – 2027 bude venovaných témam súvisiacim s biodiverzitou. Tento nový záväzok dopĺňa existujúce ciele v oblasti výdavkov na klímu (35 % počas životnosti programu Horizont Európa) a hlavných digitálnych činností (13-miliárd EUR za rovnaké obdobie).

Strategický plán identifikuje deväť nových európskych spolufinancovaných a koprogramovaných partnerstiev: Zdravie mozgu, Lesy a lesníctvo pre udržateľnú budúcnosť, Inovatívne materiály pre EÚ, Suroviny pre zelenú a digitálnu transformáciu, Odolné kultúrne dedičstvo, Sociálne transformácie a odolnosť, Solárna fotovoltaika, Textil budúcnosti a Virtuálne svety.

Strategický plán poskytuje aj prehľad výsledkov misií EÚ počas ich prvých rokov. Ako novinku strategický plán zavádza iniciatívu Nový európsky Bauhaus (NEB). Nový európsky Bauhaus je priekopnícke hnutie, ktoré spája občanov, samosprávy, odborníkov, podniky, univerzity a inštitúcie s cieľom pretvoriť a spoločne dosiahnuť udržateľný a inkluzívny život v Európe aj mimo nej. Vzhľadom na prierezový charakter NEB a jej obsahu v oblasti výskumu a inovácií sa NEB bude implementovať ako medziskupinová otázka v pracovných programoch Horizont Európa na roky 2025 – 2027. Táto zložka výskumu a inovácií bude doplnená o zavádzaciu zložku, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom synergií s inými programami EÚ. Spoločne sa tieto dve zložky budú označovať ako „nástroj NEB“.

Plán sa zaoberá množstvom špecifických otázok, ako je rovnováha výskumu a inovácií a integrácia spoločenských a humanitných vied. V prvom prípade sa strategický plán zaväzuje poskytovať vyváženú podporu činnostiam s rôznym stupňom vyspelosti a technologickej pripravenosti, od generovania znalostí a počiatočného výskumu po inovácie, až po demonštračné činnosti a činnosti prvého nasadenia, ako napr. regióny, živé laboratóriá a majáky. Zaväzuje sa tiež posilniť spoločné výskumné projekty s nízkou úrovňou technologickej pripravenosti a úrovne vyspelosti v rámci piliera II.

Kľúčovým princípom programu je efektívna integrácia spoločenských a humanitných vied do všetkých zoskupení vrátane všetkých misií a partnerstiev. Prejavuje sa to označovaním konkrétnych tém a požadovaním hodnotenia ich spoločenského vplyvu. Spoločenské a humanitné vedy budú integrované do relevantných projektov od ich vypracovania až po výber a vyhodnotenie.

 

Ďalšie kroky

Kľúčové strategické orientácie sú hlavnými princípmi pre Horizont Európa a budú sa realizovať prostredníctvom pracovných programov. Pracovné programy stanovujú možnosti financovania výskumných a inovačných činností prostredníctvom tematických výziev na predkladanie návrhov a tém.

Hlavný pracovný program Horizontu Európa na rok 2025 sa vypracuje v súlade so zameraním novoprijatého strategického plánu. V apríli 2024 Komisia spustí možnosť spätnej väzby k pracovnému programu na rok 2025, ktorá bude otvorená pre všetky zainteresované strany.

 

Pozadie

Strategický plán Horizont Európa na roky 2025 – 2027 vychádza z rozsiahlej analýzy vykonanej útvarmi Komisie vrátane analýzy nedostatkov v oblasti chýbajúcich tém a potenciálnych medzier v oblastiach intervencie poskytnutých v právnom základe Horizontu Európa. Strategický plán spoločne vytvorili útvary Komisie a navrhli ho spolu s Európskym parlamentom, členskými štátmi a pridruženými krajinami, ako aj viac ako 2 000 zainteresovanými stranami a občanmi, ktorí prispeli v rôznych fázach procesu strategického plánovania pre Horizont Európa, ako napr. doteraz najväčšia verejná konzultácia o európskych rámcových programoch pre výskum a inovácie.

 

 

Viac informácií:

More information on the Horizon Europe strategic plan

Horizon Europe strategic plan 2025-2027

Factsheet

Horizon Europe strategic plan 2025-2027 analysis

European Partnerships

EU Missions

Research and Innovation Days 2024

Paper on the Added Value of European investments in research and innovation

Paper on Why Investing in R&I Matters – A rationale for public and private investments

European Funding and Tenders portal

 

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 21.3.2024, autor: rup