Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia výskumu, vývoja a inovácií je schválená

Schválenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Zdroj: VAIA

Vláda SR na svojom rokovaní 28. marca 2023 schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030, čím zároveň splnila jeden z míľnikov Plánu obnovy.

Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou investícií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu.

Ako uviedol predseda vlády Eduard Heger: „Model hospodárskeho rastu, na ktorý sa Slovensko spoliehalo posledné dve dekády, je vyčerpaný. Vo svojom vývoji sa prestávame približovať k vyspelým krajinám. Naša ekonomika je v súčasnosti závislá od zahraničných investorov, čo so sebou prináša množstvo rizík a neistoty v dlhodobom horizonte. Slovensko preto potrebuje prejsť z modelu nákladovo efektívnej krajiny na model inovatívnej krajiny. Avšak momentálne sa nachádzame na spodku inovačných rebríčkov. Máme nedostatočné financie a systémy, ktoré originálne myšlienky brzdia, namiesto toho aby ich rozvíjali. Týmto strategickým dokumentom ukazujeme, ako to chceme zmeniť.“

Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a predvídateľnosť financovania posilní nový efektívne nastavený systém. Do roku 2030 sa budú výdavky na tieto oblasti postupne navyšovať na úroveň 1-miliardy EUR zo štátneho rozpočtu, čo spolu so súkromnými investíciami znamená výdavky na úrovni 2 % HDP. Cieľom je zvýšiť výdavky štátu a mobilizovať investície zo súkromného sektora. V dlhodobom horizonte sa tieto investície slovenskej spoločnosti vrátia viac ako dvojnásobne.

Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti:

  • viac finančných zdrojov do jednoduchšieho systému
  • investícia do talentu
  • zjednotenie priorít

Ako uviedla Michaela Kršková, prvá Chief Innovation Officer slovenskej vlády a generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), ktorej tím Národnú stratégiu vypracoval: „Národná stratégia sa úprimne usiluje o systémovú zmenu podpory vedy a inovácií na Slovensku. Na jej vzniku sa podieľalo viac ako sto kľúčových subjektov a množstvo jednotlivcov z vedecko-výskumného a inovačného prostredia. Veríme, že v oblasti vedy a inovácií dosiahneme posun, ktorý priláka talenty a zlepší kvalitu života na Slovensku.“

Súčasťou Národnej stratégie je Akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami, ktorý sa už sčasti napĺňa. V súčasnosti prebieha revízia verejných výdavkov na vedu a výskum a rozsiahla analýza kompetencií v tejto oblasti, ktorá má viesť k výraznému zjednodušeniu štátnej podpory vedcov a inovátorov.

O VAIA 

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. 

Viac informácií:

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Vláda: Národná stratégia určí priority a ciele SR v oblasti výskumu a vývoja

Zdroj: VAIA; https://www.vlada.gov.sk, zverejnené: 29. 3. 2023, autor: rpa