Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia výskumu, technológií a inovácií Rakúska 2030

Výskum, technológie a inovácie  sú stredobodom lokalizačnej politiky osídlenia hospodárskej aglomerácie Rakúska, ktorá je zameraná na výzvy budúcnosti, konkurenciu a inovácie. Sú to atribúty nevyhnutné pre udržateľný rast a rozvoj a zvýšenú odolnosť celého ekonomického systému Rakúska. Spoločnosti, ktoré sú náročné na výskum a vývoj (F&E), nevytvárajú iba viac pracovných miest, ale sú aj úspešnejšie a odolnejšie voči konkurencii a krízam.                                                                                                                                 

V novej stratégii výskumu „FTI-Strategie2030“, ktorá vytvára rámec pre výskumnú politiku Rakúska pre najbližšie obdobie, sa predovšetkým kladie dôraz na vplyv a výstupy výskumu, ako aj na excelentnosť a otvorenosť. Tieto ambiciózne ciele sú podčiarknuté analýzami silných a slabých stránok Rakúska, v porovnaní s postavením v medzinárodnom rebríčku, ktoré síce určuje pozíciu Rakúska v pomerne dobrom, vyššom, globálnom strednom pásme, nie však na jeho vrchole.   

„FTI Strategie 2030“ počíta so zapojením zainteresovaných strán

Stratégia odráža medzirezortné riadenie politiky výskumu, technológií a inovácií. „Task Force FTI“ prebieha v Rakúsku na vysokej riadiacej úrovni a tvoria ju reprezentanti z Úradu Spolkového kancelára, Spolkového ministerstva financií, Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu, Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a hospodárstvo a Spolkového ministerstva pre ochranu podnebia, životného prostredie, energetiky, mobility, inovácií a technológií. Počas prípravy tejto stratégie bolo možné čerpať z viacerých odborných expertíz širokého spektra zainteresovaných strán. Stratégia nadväzuje na úlohu koordinácie rakúskej politiky výskumu, technológií  a inovácií na spolkovej úrovni, sprevádza a kontroluje jej realizáciu.

FTI-Strategie 2030 –  vytvára rámec pre smerovanie politiky výskumu, technológií a inovácií

Podľa vládneho programu Rakúska „Stratégia FTI 2030“ definuje hlavné ciele a oblasti činnosti politiky oblasti výskumu, technológií a inovácií na nadchádzajúce desaťročie. Ústredné piliere politiky určujú ďalší vývoj Rakúska, ktorý smeruje na poprednú priečku svetových krajín v oblasti výskumu, technológií a inovácií. „Stratégia FTI 2030“ zaisťuje pre tento cieľ stabilný a dlhodobý rámec.

Je však veľmi dôležité dobre zvládnuť centrálne výzvy, ktoré sú výsledkom analýzy v komplexnom procese. Na tento účel, ako súčasť operatívnej stratégie FTI musia byť primárne definované opatrenia v paktoch FTI, ktoré vychádzajú z cieľov stanovených v stratégii.

Stratégia smerovania výskumu, technológií a inovácií do roku 2030 v Rakúsku sleduje tri základné ciele:

Cieľ 1

Posilniť a otvoriť Rakúsko ako miesto pre FTI a dobehnúť špičkové medzinárodné pole a to si vyžaduje :

 • zlepšiť poradie v medzinárodných indexoch hodnotenia (European Innovation Scoreboard (EIS), Digital Economy & Society Index (DESI), Global Innovation Index (GII)
 • prijať  do Rakúska 5 – 10 nových vlajkových spoločností intenzívne využívajúcich FTI a rozšíriť súčasné spoločnosti     
 • zvýšiť počet spoločností zaoberajúcich sa kontinuálnym výskumom a vývojom o 20 %;
 • posilniť postavenie Rakúska v európskych hodnotových reťazcoch prostredníctvom účasti  najmenej na 3 ďalších „dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu“ (IPCEI)
 • využiť pre Rakúsko nové príležitosti  digitálnej transformácie pre spoločnosť, hospodárstvo, ochranu podnebia a verejnú správu.

Cieľ 2

Dôraz na účinnosť a excelentnosť

 • postupne zvyšovať výdavky na výskum a vývoj merané oproti HDP, (momentálne  je Rakúsko na 7. mieste v rebríčku OECD) s cieľom dobehnúť globálne pole (top 5)
 • rozšíriť fond rizikového kapitálu v Rakúsku s cieľom zvýšiť výdavky rizikového kapitálu z 0,02 % na 0,1 % v porovnaní s HDP
 • o 100 % zvýšiť úspešnosť ekonomických dopadov akademických vedľajších produktov
 • dosiahnuť 10 najlepších umiestnení ( v prepočte na obyvateľa) v grantoch Európskej rady pre výskum (ERC)
 • posilniť účasť v programe Horizon Europe a konsolidovať prvé 3 umiestnenia z hľadiska úspešnosti
 • zvýšiť úspešnosti podnikového sektora v Horizon Europe z 18,2 % na najmenej 20 %.

Cieľ 3

Vsadiť na vedomosti, talenty a zručnosti

 • zvýšiť podiel absolventov matematiky, informatiky, prírodných vied a technológií (MINT) o 20 %, zvýšiť podiel žien medzi absolventmi technických predmetov o 5 %
 • získať 3. miesto v rebríčku top svetových talentov Institute for Management Development (IMD) (momentálne je Rakúsko na 4. mieste)
 • vytvoriť stimuly pre podnikateľskú kariéru vedcov
 • zaradiť dve rakúske univerzity do Top 100. Podľa svetového rebríčka (Times Higher Education World University Ranking) sa súčasnosti nachádza iba jedna univerzita v Top 200
 • zvýšiť podiel akademických a výskumných pracovníkov prijatých zo zahraničia, najmä na univerzitách, na 45 %
 • zvýšiť o 100 % podiel rakúskych študentov, ktorí získali financovanie v rámci programu MINT.

Konkrétne cieľové hodnoty charakterizujú rakúsku orientáciu stratégie FTI a uľahčujú meranie dosiahnutia strategických cieľov.

Viac informácií

„FTI- Strategie 2030“ – Stratégia výskumu, technológií a inovácií Rakúska 2030

Zdroj: https://www.bmk.gv.at, zverejnené: 10.2.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa