Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia výskumu FTI Rakúsko 2020

Rakúska vláda vo svojej „Stratégii výskumu FTI (Forschung, Technologie und Innovation) 2020“ poukazuje, okrem iného, na rastúci význam internacionalizácie. Analýza „Austrian  Council  Rakúsko“ –  Rada pre výskum a technologický rozvoj      ukazuje na jednej strane potrebu vypracovať a rozšíriť koncepcie, ako možno čo najlepšie podporiť základný výskum v rámci programov (štruktúry, financovanie, infraštruktúra), na druhej strane odporúča, ako musia byť definované a dohodnuté ciele a v ktorých oblastiach sa rakúska strana aktívne angažuje na európskych úlohách (vrátane financovania).

Zahraničnú vedecko – výskumnú politiku Rakúska možno rozdeliť do viacerých prioritných oblastí:

  • Integrácia do Európskeho výskumného priestoru

  • Susedská spolupráca v rámci EÚ a s juhovýchodnou Európou

  • Bilaterálna spolupráca s vybranými tretími krajinami (globálnymi priekopníkmi, ako aj najdynamickejšími vedeckými a hospodárskymi regiónmi)

  • Spolupráca s globálnymi „priekopníkmi“

Na úrovni Európskej únie došlo v posledných rokoch k zmene v politike výskumu. Rakúska cesta výskumu si vyžaduje strategickú orientáciu v činnostiach zameraných na medzinárodnú integráciu. Rakúsko vstupuje do „Európskeho výskumného priestoru (EVP)“ ako aktívny a silný partner s cieľom rozvinúť krajinu do centrálneho, sieťového uzla, najmä v strednom-a východoeurópskom výskumnom priestore. K tomu je potrebné vypracovať a rozšíriť koncepcie, ako možno lepšie podporiť základný výskum v rámci európskych krajín. Zriadením „European Research Council (ERC)“ sa spoločné financovanie výskumu rozšírilo aj na základný výskum, čím sa posilnila konkurencia aj v tejto oblasti. Rakúsko sa pri začlenení do „Európskeho výskumného priestoru (EVP)“ zameralo na spoločné smerovanie národných investícií do RTI. Vytvorenie silnej a konkurencieschopnej „Európskej výskumnej infraštruktúry“ však naďalej zostáva úlohou, ktorú je potrebné vyriešiť na úrovni . Cieľovo zameraná koordinácia národných programov so „7. rámcovým programom EÚ“ bude mať za následok kvalitnejšie vytváranie medzinárodných sietí rakúskych výskumných pracovníkov a zintenzívnenie výskumnej spolupráce s EÚ a ďalšími krajinami. Je v záujme vedeckej a hospodárskej konkurencieschopnosti Rakúska prehĺbiť existujúcu spoluprácu s „globálnymi hráčmi“ a hľadať nové spôsoby spolupráce v oblasti RTI s najdynamickejšími vedeckými a hospodárskymi regiónmi na svete. Nemenej dôležitá je taktiež „multilaterálna spolupráca s tretími krajinami“ v rámci vybraných sietí spolupráce, posilnenie medzinárodných záväzkov v dôsledku procesov riadenia globalizácie a medzinárodných dohôd.

                                                                                     

Viac informácií:

Stratégia výskumu FTI 2020

Zdroj: https://www.rat-fte.at, zverejnené: 20.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa