Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia Rakúskej Spolkovej vlády pre umelú inteligenciu

Súčasná stratégia Rakúska v oblasti umelej inteligencie s názvom „Misia umelej inteligencie Rakúsko 2030“ (AIM AT 2030) je výsledkom širokého procesu zainteresovaných strán, do ktorého bolo zapojených viac ako 160 odborníkov z rôznych odborov.                                                                                                  

Pokiaľ ide o implementáciu, koordinácia s rôznymi odbornými disciplínami, zainteresovanými oddeleniami, spoločnosťami a zapojenie širšej populácie bude taktiež tvoriť jadro (AIM AT 2030).

„Umelá inteligencia (AI) je súhrnné označenie pre výkonné počítačové technológie, ktoré majú potenciál zmeniť mnohé oblasti spoločnosti.“

Využitie (AI) otvára nové dimenzie v personalizácii služieb, optimalizácii procesov či manažmente zdrojov a to naprieč všetkými ekonomickými a sociálnymi oblasťami.                                                                                                                  

Umelá inteligencia (AI) môže spoločnostiam poskytnúť rozhodujúce konkurenčné výhody a zároveň podporiť dôležité sociálne a ekologicky nevyhnutné transformačné procesy v širokej škále oblastí.                                                                                                                                          

Umelá inteligencia je prierezová technológia, ktorej bezpečné a cielené používanie môže významne prispieť k obmedzeniu klimatických zmien a k oživeniu hospodárstva po pandémii korony.

Okrem týchto príležitostí je používanie (AI) spojené aj s veľkými výzvami a možnými problémovými oblasťami. O to dôležitejšie je preto zabezpečiť, aby sa spolu s európskymi partnermi vytvoril bezpečný rámec na používanie aplikácií umelej inteligencie (AI), ktorý pokrýva aj témy, ako sú základné ľudské  práva, etické otázky umelej inteligencie (AI), ochrana údajov, práva na rodovú rovnosť a zákaz diskriminácie.

Aby bolo možné realizovať príležitosti  umelej inteligencie (AI) pre Rakúsko a minimalizovať potenciálne riziká, bola súčasná stratégia Rakúskej Spolkovej vlády vyvinutá pod názvom „Misia umelej inteligencie Rakúsko 2030“ (AIM AT 2030).

„Stratégia (AIM AT 2030)“ sleduje tri hlavné ciele: 

1. Hľadať sa bude široké využitie  umelej inteligencie (AI) orientované na spoločné dobro, ktoré sa vykonáva zodpovedným spôsobom, na základe základných a ľudských práv, európskych základných hodnôt a pripravovaného európskeho právneho rámca.

2. Rakúsko by sa malo definovať ako miesto výskumu a inovácií pre umelú inteligenciu (AI) v kľúčových a silných oblastiach.

3. Vývojom a používaním  umelej inteligencie (AI) sa má zabezpečiť konkurencieschopnosť rakúskej technológie ako obchodného miesta.

Na základe koordinovaného akčného plánu pre umelú inteligenciu (AI) definuje (AIM AT 2030) nevyhnutné základné princípy a piliere pre dôveryhodnú (AI).                                                                                                                           

Za účelom rozvoja potenciálu dôveryhodnej (AI) sa zaznamenávajú konkrétne opatrenia pre fungujúci ekosystém (AI).                                                                                                                                                                                                      

Okrem týchto pilierov sú kroky k realizácii potenciálu znázornené v prílohe vo veľmi špecifických oblastiach aplikácie (AI), ktoré siahajú od ochrany klímy až po využitie v priemysle, alebo vo vzdelávaní.                                                                 

Technológie (AI) a ich aplikácie sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Z tohto dôvodu (AIM AT 2030) stanovuje usmernenia, v rámci ktorých sa používanie (AI) v Rakúsku môže rozvíjať.                                                                                                    

(AIM AT 2030) sa zároveň spolieha na agilnú, interdisciplinárnu a participatívnu implementáciu a ďalší dynamický rozvoj. Pre nadchádzajúce roky nie je vnímaná ako jedineční a konečná, ale je otvorená zmenám a doplneniam a ďalšiemu objasňovaniu, učí sa vo vzťahu k implementáciám, ktoré už prebehli a v dôsledku toho sa môžu a mali by sa neustále vyvíjať.  

Rakúska „Stratégia (AIM AT 2030)“ je:

a/ Interdisciplinárna

Má potenciál ovplyvniť mnohé oblasti použitia. Pri navrhovaní (AI) pre budúcnosť je preto nevyhnutné zaujať interdisciplinárny prístup. Na príprave „Stratégie (AIM AT 2030)“ sa podieľali odborníci z rôznych odborov (technológie, ekonómie, prírodných vied až po právo, spoločenské vedy a pedagogické vedy).                                                               

Tento široký prístup sa odráža aj v početných zapojených Spolkových ministerstvách.

b/ Participatívna

Na tvorbe „Stratégie (AIM AT 2030)“ sa podieľali odborníci a ďalšie zainteresované strany. Stratégia tiež zabezpečuje širokú účasť organizácií občianskej spoločnosti, sprostredkovateľov a občanov na implementácii opatrení.

c/ Európska

Rakúska Spolková vláda sa snaží formulovať svoje ciele v úzkej koordinácii a komplexnej zhode so základnými hodnotami a cieľmi Európskej únie a spoločnými opatreniami.                                                                                                                                                        

Touto stratégiou Rakúsko tiež pomáha propagovať priemyselnú a technickú výkonnosť Európy a podporuje šírenie umelej inteligencie v rámci hospodárskeho života v celej Európe.“

d/ Medzinárodná

Rakúska Spolková vláda sa bude na medzinárodnej úrovni aktívne podieľať na posilňovaní a spresňovaní medzinárodného právneho rámca (najmä ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva) pre digitálny priestor a prispeje k rozvoju štandardov pre etické používanie (AI) v súlade s ľudskými právami.

„Stratégia (AIM AT 2030“) obsahuje jasné ciele a opatrenia, ktoré sú v prílohe  rozdelené do všeobecných oblastí pôsobenia a výberu prvých relevantných oblastí použitia.                                                                                                                                           

Aplikačné polia (AI), uvedené v prílohe, sú široké a pokrývajú množstvo sektorov vrátane oblasti priemyslu, ochrany klímy, poľnohospodárstva a lesníctva, energetiky, zdravotníctva, vzdelávania, práva a kultúry. Sú pravidelne aktualizované a dopĺňané v závislosti od predmetnej oblasti.

Viac informácií:

„Stratégia (AIM AT 2030)“ v anglickej verzii

„Stratégia (AIM AT 2030)“ v nemeckej verzii

Zdroj: https://www.bmk.gv.at, zverejnené: 10. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa