Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia Nemecka v Európskom výskumnom priestore

Deutschland – Motor des Europäischen Forschungsraums - BMBF

Pripravovaná „Stratégia Nemecka v Európskom výskumnom priestore“ umožní ďalší rozvoj „Európskeho výskumného priestoru“ (ERA), s cieľom posilniť vedecký výkon Európy ako celku a rozšíriť schopnosti inovovať v súlade s cieľmi „Stratégie Európa 2020“.

V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, sú vedomosti, výskum a inovácie kľúčové pre udržanie si medzinárodnej konkurencieschopnosti, umožnenie rastu a úspešné zvládnutie hlavných spoločenských výziev.   S svojím, takmer 30 % podielom na globálnom generovaní poznatkov,  má Európa  dobré  predpoklady na zabezpečenie svojej budúcej životaschopnosti ako kontinentu na udržanie svojej vedúcej pozície v oblasti vedy, výskumu a technológií. Nemecko, ako európsky líder v oblasti výskumu, k tomu významnou mierou prispieva. Globálna konkurencia v oblasti znalostí a inovácií sa však rýchlym tempom stupňuje, dôležité vedecké a technologické centrá a inovačné kapacity, najmä v Ázii, sa rozširujú veľmi dynamicky a v tomto regióne sveta rapídne narastajú výdavky na výskum (2012: 561 mld. USD; 2014: 632 mld USD) čo je podľa aktuálneho odhadu oveľa rýchlejšie ako v Európe (2012: 350 mld. USD; 2014: 351 mld. USD). Okrem zvýšenia konkurencie prináša tento vývoj  aj nové príležitosti pre spoluprácu, ktoré sa musia využiť v záujme oboch strán.

Na tomto pozadí potrebuje Európa vysoko výkonný a otvorený spoločný výskumný priestor, ktorý je atraktívny pre najlepšie talenty z celého sveta a v ktorom národné vedecké systémy, ktoré ho podporujú,  efektívnejšie spolupracujú a posilňujú vzájomné prepojenia. To si  však vyžaduje jednotnú politiku výskumu a inovácií členských štátov EÚ, ktorá dômyselne spája národné aktivity s európskymi a medzinárodnými iniciatívami. Najlepšiu možnú účinnosť a súdržnosť možno dosiahnuť iba prostredníctvom partnerstva medzi politikou, vedou a podnikaním na vnútroštátnej a európskej úrovni. Okrem vedy financovanej z verejných zdrojov, sú to predovšetkým spoločnosti so svojimi značnými finančnými záväzkami  voči výskumu a vývoju, ako aj k implementácii nápadov a výsledkov výskumu do nových výrobkov, služieb a procesov, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú k zabezpečeniu pozície Európy na svetových trhoch prostredníctvom inovácií, tvorbe a trvalému udržaniu pracovných miest v Európe.

Nemecká Spolková vláda považuje ďalší rozvoj ERA za dôležitú hybnú silu pre posilnenie vedeckého výkonu Európy ako celku a pre rozšírenie jej schopnosti  inovovať v súlade s cieľmi „Stratégie Európa 2020“. Centrálne rozhodnutia sa musia prijímať na vnútroštátnej úrovni, aby sa ERA a spoločný vnútorný trh stali vnímanou realitou aj pre obyvateľov Európy. Najdôležitejším nástrojom na európskej úrovni je nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie „Horizont 2020“, ktorý ako ústredná súčasť ERA poskytuje na obdobie rokov 2014 – 2020 financovanie vo výške približne 77-miliárd EUR. Toto podporuje činnosti v celom inovačnom reťazci – od základného, priekopníckeho výskumu cez aplikačne orientovaný výskum až po prípravu predajných produktov a služieb. Ako najväčší, svetovo integrovaný štruktúrovaný program pre výskum a inovácie, umožňuje program „Horizont 2020“ realizovať ďalšie zvýšenie investícií, ako aj väčšiu spoluprácu a cezhraničnú výmenu.Týmto spôsobom sú vnútroštátne opatrenia účinne prepojené s európskymi iniciatívami.

Európska komisia („Posilnené partnerstvo v ERA v mene excelentnosti a rastu“ z júla 2012) a členské štáty EÚ (závery Rady z decembra 2012) označili za prioritné oblasti na vytvorenie silného ERA nasledujúce oblasti činnosti.

Priority ERA:

1) Účinnejšie národné výskumné systémy

2) Optimálna cezhraničná spolupráca a zodpovedajúca konkurencia (plánovanie a implementácia nadnárodnej  spolupráce a výskumných infraštruktúr)

3) Otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov

4) Rodová rovnosť a zohľadňovanie rodovej rovnosti vo výskume

5) Optimálna výmena, prístup a prenos vedeckých poznatkov

6) Posilnenie medzinárodného rozmeru Európskeho výskumného priestoru

Nemecko má už teraz veľmi dobré postavenie vo väčšine oblastí činnosti ERA. Vysoký politický význam, ktorý sa prisudzuje výskumu a inováciám, sa vypláca. Nemecká Spolková vláda je odhodlaná zabezpečiť si túto pozíciu a prispieť k aktívnej podpore prehlbovania ERA na vnútroštátnej a európskej úrovni ako aj k ​​realizácii konkrétnych opatrení v spolupráci s rôznymi aktérmi. Smernice pre toto opatrenie Nemeckej Spolkovej vlády sú načrtnuté v kapitole II. a Národný plán výskumu a inovácií je podrobnejšie vysvetlený v kapitole III. Spoločne vytvárajú stratégiu pre ERA na nasledujúcich niekoľko rokov. Nemecká Spolková vláda pri tom sleduje ciele, ktoré boli dohodnuté spoločne na európskej úrovni, ako aj mandát z koaličnej dohody, ktorý zdôrazňuje zodpovednosť Nemecka za ERA a za posilnenie európskeho systému vedy a inovácií ako celku.                                                                                

Vďaka svojej hospodárskej sile a vysokej vedeckej a technologickej výkonnosti dostalo Nemecko osobitnú úlohu, ako hnací motor a generátor impulzov pre ďalší rozvoj ERA založeného na excelentnosti a európskej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií.

Nemecká Spolková vláda čelí tejto zodpovednosti a bude aktívne podporovať prehlbovanie ERA ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. Pritom sa spolieha najmä na inteligentné prepojenie vnútroštátnych, dvojstranných a európskych výskumných a inovačných politík, ako aj na zvýšenú účasť nemeckých subjektov v príslušných európskych programoch a iniciatívach.

Strategie der Bundesregierung zum Europäischen Forschungsraum (EFR)

Strategy of the Federal Government on the European Research Area (ERA)

Zwei Forscherinnen im Labor

Zdroj: BMBF; zverejnené: 27.10.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa