Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia EÚ pre dunajský región (EUSDR) – komunikačná príručka

STRATÉGIA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE PODUNAJSKÝ REGIÓN (EUSDR) spolupráca naozaj  viditeľná by Dsp Eusdr - issuu

Nedávno schválená komunikačná stratégia EUSDR vyžaduje sprievodcu jej implementáciou. Dunajský strategický bod (DSP) preto pripravil súbor nástrojov a opatrení na lepšie vykonávanie komunikačnej stratégie a účinnejšiu propagáciu a komunikáciu EUSDR. Sú opísané v priloženej komunikačnej príručke EUSDR.

Sprievodca komunikáciou EUSDR obsahuje aj podrobnosti o používaní nového loga a sloganu EUSDR a príbeh o EUSDR relevantný pre všetky zainteresované strany EUSDR (používanie loga a sloganu na stranách 28 – 35). Jednotlivé logá prioritných oblastí (PA) sa nezmenia, pretože už obsahujú jednotlivé nároky relevantné pre každú prioritnú oblasť. S cieľom propagovať novo dohodnutý slogan EUSDR a prispieť k spoločne dohodnutej propagácii EUSDR navrhuje DSP, aby PA umiestnili slogan EUSDR do materiálov a dokumentov v spodnej časti stránok (listy, pozvánky, šanóny, programy, plagáty, brožúry, letáky. atď.) spolu s príslušnými grafickými prvkami. Týmto spôsobom je umožnené inteligentné a jemné prepojenie príslušného dokumentu s EUSDR ako celkom.

Vyššie popísaný slogan, ako aj šablóny vrátane sloganov (.pptx a .docx) pre každú PA sú k dispozícii na www.danube-region.eu v sekcii venovanej komunikačnej stratégii a vizuálnej identite EUSDR: https: // danube- region.eu/communication-tools/eusdr-comm-strategy-visual-identity/

Pokiaľ ide o naratív EUSDR, DSP vypracovala naratív založený na diskusiách s hlavnými zainteresovanými stranami, ktoré sa začali v septembri 2019 (prostredníctvom webinárov, workshopu, e-mailovej korešpondencie), spolu s odborníkmi na komunikáciu, na ktorú DSP uzavrela zmluvu. Ďalej, v spolupráci s podporou DG REGIO, založila pracovnú skupinu pre budovanie kapacít makroregionálnych stratégií (MRS) vrátane podskupiny pre komunikáciu. Pracovná skupina pre komunikáciu pozostáva z komunikačných pracovníkov a odborníkov zo všetkých MRS, DG REGIO a externého odborníka. Pred letnou prestávkou pracovala pracovná skupina pre komunikáciu na všeobecnej naratívnej šablóne použiteľnej pre všetky MRS, po ktorej nasledovali vzorky kľúčových správ a možné príbehy na podporu týchto správ. V nadväznosti na to DSP prispôsobil šablónu osobitostiam podunajského regiónu, pričom zohľadnil všetky informácie poskytnuté NC a PAC počas spoločných komunikačných aktivít v rokoch 2019 a 2020. Nakoniec bol zahrnutý príbeh EUSDR poskytujúci jedinečné rozprávanie o Podunajsku v komunikačnej príručke EUSDR. Príbeh (a vybrané časti podľa individuálnych potrieb) je možné použiť pri vysvetľovaní jadra EUSDR pre rôzne cieľové skupiny vrátane verejnosti. Sprievodca komunikáciou tiež poskytuje príklady kľúčových správ spolu s návodom na rozprávanie príbehov, aby vytvorili zvukový, plastický a príťažlivý príbeh, ktorý komunikuje kľúčové správy zamerané na ciele zahrnuté v komunikačnej stratégii (techniky rozprávania a informácie o príbehoch nájdete na stranách 12 – 16. príbehu EUSDR, kľúčové posolstvá a príklad rozprávania).

Pre efektívnejšie využitie vyššie opísaných nástrojov poskytuje Sprievodca komunikáciou tiež niekoľko šablón (prílohy k Sprievodcovi pozri na str. 36-45), ktoré je možné použiť pri rôznych príležitostiach (napr. Pri budovaní vzťahov s médiami a organizovaní podujatí, súčasťou stretnutia (riadiacej skupiny – SG atď.).

Táto prvá verzia komunikačného sprievodcu EUSDR bude následne aktualizovaná v nadväznosti na ďalší vývoj a potreby zainteresovaných strán EUSDR. Poskytnutý dokument slúži ako komplexný praktický sprievodca s množstvom podrobností a informácií pre používateľov, ktorý je pripravený na konzultáciu a použitie.

Pre vaše ďalšie plánované aktivity poskytuje Sprievodca komunikáciou komunikačné nástroje s užitočnými vysvetleniami a odporúčaniami. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte úradníka pre komunikáciu DSP, Andru Stoenescu, andreea.stoenescu@eusdr-dsp.eu.

DSP vám veľmi pekne ďakuje za všetku vašu podporu a úsilie investované do konzultácií a spoločného vypracovania komunikačných nástrojov pre EUSDR!

EUSDR Communication Guide

Zdroj: EUSDR, zverejnené: 14.12.2020, autor: rpa