Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Startup Cyrkl bude pomáhať podnikom v cestovnom ruchu na ceste k udržateľnosti

Cyrkl dostal grant od EU ECO-TANDEM Biz Programme. Zdroj: https://cyrkl.prowly.com

Riešenia pre hospodárenie s bioodpadom v historickom kaštieli, úspora CO2-eq pre cestovnú kanceláriu či akčný plán pre úsporu energie hotelov. Cyrkl bude vďaka projektu EU ECO-TANDEM prispievať k budovaniu udržateľného turizmu na Slovensku aj v zahraničí.

Výsledky výberového konania EU ECO-TANDEM Biz Programme boli zverejnené. Cyrkl, green-tech startup zameraný na odpadové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku bol zvolený ako inovátor hneď v 7 schválených projektoch, v ktorých bude pomáhať malým a stredne veľkým podnikom (MSP) v oblasti turizmu dosiahnuť ich udržateľné ciele so zameraním na odpady a minimalizáciu uhlíkovej stopy.

Všetky akčné plány schválené odbornou komisiou

Cyrkl bol vybraný ako inovátor v oblasti odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky na spoluprácu hneď s niekoľkými MSP na Slovensku. Na základe špecifických požiadaviek vypracovali experti aj v spolupráci s externými špecialistami takzvané akčné plány, v ktorých definovali ďalšie kroky pri prechode na udržateľnejšie podnikanie a úsporu energií. Išlo konkrétne o:

Ekologické inovácie pre národnú kultúrnu pamiatku Chateau Gbeľany:

Luxusný hotel sídli v pamiatkovo chránenej budove s historickým parkom. Toto malebné prostredie však predstavuje vďaka statusu národnej pamiatky značnú výzvu pre implemtáciu akýchkoľvek inovácií, keďže všetky zmeny musia byť schválené pamiatkarmi. To však nezastavilo vedenie hotela pri hľadaní riešení optimalizácie odpadového hospodárstva, predovšetkým čo sa týka zavedenia systému pre kompostovanie bioodpadu a zvýšenie miery separácie ostatných odpadov produkovaných klientmi zariadenia.

Hotel ponúka okrem ubytovania aj príležitosť využiť priestory na súkromné akcie, akými sú napríklad svadby, hostiny či konferencie, ktoré idú často ruka v ruke s tvorbou väčších množstiev bioodpadu.

Dôležitejšiu výzvu však predkladá historický park, ktorého zeleň  je zdrojom kompostovateľného materiálu. V rámci projektu bude predložený plán na umiestnenie nádob na separovaný zber odpadu tak, aby nenarušil vzhľad a celkový dizajn parku. Toto opatrenie by malo zároveň zlepšil prístup návštevníkov parku ku možnosti odpad triediť.

Cyrkl sa bude teda venovať návrhu riešení pre zvýšenie miery separácie odpadov, minimalizáciu a optimalizáciu tvorby bioodpadu, a zavedeniu systému kompostovania bioodpadu berúc v úvahu špecifiká vychádzajúce z klasifikácie objektu ako národnej kultúrnej pamiatky.

Budovanie infraštruktúry a organizácia školení pre Šport Hotel Donovaly:

Zavedenie efektívnej separácie odpadov a obehového odpadového hospodárstva je v ubytovacích zariadeniach častým orieškom. Nestačí totiž zabezpečiť len technickú stránku procesov ale aj dostatočnú edukáciu zamestnancov aj klientely. 

Odborníci Cyrkl budú adresovať oba tieto aspekty a predstavia nie len návrh systému pre separáciu odpadov, ale aj sériu školení pre zamestnancov zariadenia v jednom z naobľúbenejších stredísk na Slovensku.

Ekologickejšie cestovanie aj administratíva pre Elegance Travel:

Túžba predstaviť nové príležitosti pre ekologickejšie cestovanie priviedla do projektu aj cestovnú kanceláriu z Banskej Bystrice. V spolupráci s Cyrkl sa rozhodli zamerať na dve hlavné oblasti, a to optimalizáciu emisií CO2-eq vznikajúcich pri samotnom cestovaní a zároveň aj ich kancelárskej činnosti.

Cyrkl sa bude teda venovať objektu podnikateľskej aktivity a to samotnému cestovaniu s cieľom vyčísliť a optimalizovať či kompenzovať vzniknuté emisie CO2-eq, berúc v úvahu aj finančnú stránku takéhoto kroku. 

Kancelárske potreby, darčekové poukážky či katalógy. Všetky tieto a mnohé ďalšie produkty v kanceláriách zanechávajú environmentálnu stopu, ktorú je možné eliminovať výberom či správnym nakladaním s nimi. V tomto bode sa preto odborníci zamerajú na eko-dizajn a analýzu ekologických alternativ dostupných na trhu.

Transformácia City Penzión Košice na zelený hotel:

City Penzión Košice má v oblasti udržateľnosti ambiciózne a inšpiratívne ciele. Prvým krokom k ich naplneniu je optimalizácia odpadového hospodárstva so zameraním na zníženie množstva produkovaného odpadu.

Špecialisti sa pozrú na možnosti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov pochádzajúcich od hostí, aj z kuchyne. Cieľom je tiež vypracovať systém pre efektívnu separáciu odpadu, zavedenie kompostovania ako aj zníženie množstva odpadu z obalových materiálov.

Ako uviedla Lucia Cedzo (rod. Škulcová), PhD., vedúca slovenského a maďarského konzultingového tímu spoločnosti Cyrkl: „Výzvy, ktorým vybrané MSP čelia, sú skutočne rôznorodé a komplexné. Teší ma, že im v rámci tímu alebo v spolupráci s ďalšími odborníkmi budeme môcť pomôcť. Už samotný záujem o udržateľnejšie podnikanie je inšpiratívnym krokom a verím, že naše odporúčania budú v budúcnosti štandardom či už v zahraničí alebo na Slovensku.”

Cyrkl sa angažuje aj za hranicami

EU ECO-TANDEM Biz Programme prebieha vo viacerých európskych krajinách, v ktorých nechýba ani zastúpenie odborníkov na odpadové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku Cyrkl. Okrem 4 akčných plánov, ktoré boli predložené pre MSP na Slovensku vypracoval taliansky tím pod vedením Federicy Savini ďalšie 3 akčné plány, ktoré rovnako úspešne prešli schvaľovacím procesom.

Zdroj: https://cyrkl.prowly.com, zverejnené: 3. 2. 2023, autor: rpa