Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spustenie nových projektov INFRAEOSC z programu Horizont Európa

V roku 2024 bude spustených sedem nových projektov INFRAEOSC z programu Horizont Európa, ktoré budú zamerané na rozvoj iniciatívy EOSC. Ich cieľom bude prispieť k implementácii EOSC a k rozvoju výskumných a inovačných akcií v programe Horizont Európa.

Zdroj: eosc.eu

Všetky tieto projekty sú financované z programu HORIZON.1.3 – Výskumné infraštruktúry v rámci konsolidácie a rozvoja podmienok európskych výskumných infraštruktúr. Projekty sa konkrétne zameriavajú na tieto témy:

  • Vychádzať z prístupu vedeckých zoskupovaní s cieľom zabezpečiť prevzatie EOSC výskumnými infraštruktúrami a výskumnými komunitami (OSCARS);
  • Plánovanie, sledovanie a hodnotenie tvorby vedeckých poznatkov (OSTrails);
  • Rozvoj komunitných prístupov na zabezpečenie a zlepšenie kvality vedeckého softvéru a kódu (EVERSE);
  • Služby novej generácie pre prevádzkovú a udržateľnú infraštruktúru EOSC Core (EOSC Beyond);
  • Dôveryhodné prostredie pre manažment citlivých dát v EOSC (SIESTA, TITAN, EOSC ENTRUST).

Podrobnejšie informácie o nových INFRAEOSC projektoch:

[expand title=”OSCARS – Akcia klastrov otvorenej vedy pre výskumu a spoločnosť“]

Trvanie projektu: 1. január 2024 – 31. december 2027

Koordinátor projektu: CNRS

Rozpočet projektu: 25 miliónov EUR

Popis projektu: Projekt OSCARS spája ESFRI a výskumné infraštruktúry organizované v piatich vedeckých klastroch EOSC. Sú to ENVRI-FAIR (veda o životnom prostredí), EOSC-Life (veda o živote), ESCAPE (astronómia a časticová fyzika), PaNOSC (veda o neutrónoch a svetelných zdrojoch) a SSHOC (spoločenské a humanitné vedy). Cieľom projektu OSCARS je spojiť jednotlivé kľúčové aktivity založené na klastroch a nové spoločné strategické cesty smerom ku konsolidácii výsledkov týchto projektov do trvalých interdisciplinárnych služieb a pracovných postupov, ako aj viesť a podporovať zapojenie výskumných komunít do EOSC prostredníctvom rozvoja nových projektov otvorenej vedy. Spoločne budú poháňať zavádzanie výskumu náročného na FAIR dáta v celom Európskom výskumnom priestore (ERA).

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”SIESTA – Bezpečné interaktívne prostredie pre senzitívnu analýzu dát“]

Trvanie projektu: 1. január 2024 – 31. december 2026

Koordinátor projektu: CSIC

Rozpočet projektu: 5 mil. EUR

Popis projektu: Projekt SIESTA poskytne používateľsky prívetivé nástroje s cieľom podporiť rozšírenie zdieľania a spracovania citlivých dát v EOSC. Projekt poskytne dôveryhodné cloudové prostredie na správu a zdieľanie citlivých dát, ktoré je vytvorené reprodukovateľným spôsobom, spolu so súborom služieb a nástrojov na uľahčenie bezpečného zdieľania citlivých dát v EOSC prostredníctvom najmodernejších techník anonymizácie. Celkovým cieľom projektu je rozšíriť služby EOSC Exchange poskytnutím súboru dôveryhodných cloudových prostredí na analýzu citlivých dát v EOSC, ktoré demonštrujú realizovateľnosť princípov FAIR dát nad nimi.

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”OSTrails – Otvorený vedecký plán – sledovanie a hodnotenie smerovania“]

Trvanie projektu: 1. február 2024 – 31. január 2027

Koordinátor projektu: OpenAIRE 

Rozpočet projektu: 7 mil. EUR

Popis projektu: Cieľom projektu OSTrails je pokročiť v procesoch a nástrojoch plánovania, sledovania a hodnotenia tvorby vedeckých poznatkov nad rámec súčasného stavu. Úlohou je tiež pracovať s rôznymi národnými a tematickými kontextmi, zlepšiť existujúcu infraštruktúru a prepojiť kľúčové komponenty. To má byť docielené zvýšením účinnosti plánov riadenia dát a ich premenou zo statického použitia na plnohodnotné „strojovo použiteľné“ zdroje. Pre etapu sledovania je projekt OSTrails nastavený na vytvorenie otvoreného, interoperabilného a vysokokvalitného ekosystému vedeckých znalostných grafov, ich obohatenie, aby sa stali dôkazom implementácie FAIR dát vo vedeckých komunitách. V procese hodnotenia je cieľom projektu poskytovať modulárne a rozšíriteľné testy FAIR dát smerom k akcieschopným metrikám, doplnených o používateľské pokyny.

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”EVERSE – Európsky virtuálny inštitút pre excelentný výskumný softvér“]

Trvanie projektu: 1. marec 2024 – 28. februára 2027

Koordinátor projektu: Centrum pre výskum a technológie Hellas (CERTH)

Rozpočet projektu: 7 mil. EUR

Popis projektu: Cieľom projektu EVERSE je vytvoriť rámec pre excelentný výskumný softvér a kód. Tieto sú spoločne navrhnuté a presadzované výskumnými komunitami v piatich vedeckých klastroch EOSC a národnými expertnými centrami pre výskumný softvér. Usilujú sa o vybudovanie európskej siete kvality výskumného softvéru a vytvorenie základov budúceho Virtuálneho inštitútu pre excelentnosť výskumného softvéru.

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”TITAN – Dôveryhodné prostredie pre počítačové a bezpečné zdieľanie dát“]

Trvanie projektu: 1. február 2024 – 31. január 2027

Koordinátor projektu: Univerzita v Murcii

Rozpočet projektu: 5 mil. EUR

Popis projektu: Projekt TITAN obohatí rámec interoperability EOSC-u o riešenie softvérovej platformy na spoluprácu v oblasti dôverných a citlivých dát. Jeho cieľom je ďalej rozvíjať bezpečné spracovanie dát so zachovaním súkromia. Platforma umožní prístup k súborom dôverných dát od verejných subjektov a vládnych agentúr a bude dizajnovo kompatibilná s rámcom interoperability EOSC na technickej, sémantickej, organizačnej a právnej úrovni. Na podporu prijatia softvérových artefaktov TITAN s otvoreným zdrojovým kódom komunitou sa riešenie prakticky predvedie v niekoľkých vertikálnych cezhraničných scenároch – najmä v sektore verejnej správy a zdravotníctva.

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”EOSC ENTRUST – Európska sieť dôveryhodných výskumných prostredí“]

Trvanie projektu: 1. marec 2024 – 28. február 2027

Koordinátor projektu: Európske laboratórium molekulárnej biológie (EMBL)

Rozpočet projektu: 4 mil. EUR

Popis projektu: Cieľom projektu EOSC ENTRUST je vytvoriť európsku sieť dôveryhodných výskumných prostredí pre citlivé dáta a podporiť európsku interoperabilitu spoločným vývojom plánu pre federatívny prístup k dátam a ich analýzu. Tento plán interoperability je zakotvený v rámci interoperability EOSC-u, ktorý zahŕňa štyri dimenzie: právnu, organizačnú, technickú a sémantickú interoperabilitu. Projekt EOSC-ENTRUST určil štyri hnacie projekty, ktoré sa týkajú genomiky, klinických štúdií, sociálnych vied a verejno-súkromných partnerstiev s cieľom porovnať schopnosti, informovať o návrhu plánu a demonštrovať bezpečnú analýzu údajov pomocou federatívnych pracovných postupov.

Viac informácií TU.

[/expand]


[expand title=”EOSC Beyond – Podpora inovácií a spolupráce v oblasti výskumu“]

Trvanie projektu: 1. apríl 2024 – 31. marec 2027

Koordinátor projektu: EGI

Rozpočet projektu: 10 mil. EUR

Popis projektu: Celkovým cieľom projektu EOSC Beyond je podporiť otvorenú vedu a inovácie vo výskume v kontexte Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) poskytnutím nových základných funkcií EOSC, ktoré umožnia vedeckým aplikáciám vyhľadávať, vytvárať a sprístupňovať viaceré zdroje otvorenej vedy a ponúkať ich výskumníkom ako integrované funkcie. Cieľom projektu je urýchliť nové vedecké aplikácie pomocou softvérových adaptérov a umožniť presadzovať princípy otvorenej vedy so strojovou skladateľnosťou a dynamickým nasadením zdieľaných zdrojov. Cieľom projektu je tiež podporiť inovácie iniciatívy EOSC pomocou testovacieho a integračného prostredia, ako aj zosúladiť architektúru a špecifikácie jadra EOSC s cieľom integrácie s európskymi dátovými priestormi.

Viac informácií TU.

[/expand]

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 17.1.2024; autor: onz