Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SPU v novom výskumnom projekte. Na zlepšenie národných strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Projekt Horizont Európa na SPU v Nitre. Zdroj: https://www.uniag.sk

Technická fakulta SPU v Nitre je jedným z 21 partnerov zapojených do nového výskumného projektu Inovatívne nástroje a metódy pre hodnotenie tvorby a podporu monitorovania a implementácie efektívnych Strategických plánov SPP (Tools4CAP).

Projekt odštartoval 13. a 14. februára 2023 v Bruseli, financovaný je Európskou komisiou cez nástroj Horizont Európa.  

Ako informovala prof. Zuzana Palková, štvorročný výskumný projekt koordinovaný francúzskym ECORYS je zameraný na vyhodnotenie mnohých noviniek v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) spojených s prípravou národných strategických plánov, ako aj nových monitorovacích nástrojov pre dosahovanie konkrétnych a efektívnych výsledkov.

Ako uviedla prof. Zuzana Palková: „Hlavným cieľom nie je vyvíjať nové nástroje, ale hľadať možnosti vylepšenia existujúcich nástrojov a metód, ktoré boli použité pri tvorbe národných strategických plánov. Vyhodnotiť silné a slabé stránky celého procesu. Osobitná pozornosť bude venovaná tomu, ako boli SWOT analýzy, analýzy potrieb a ex-post hodnotiace správy skutočne využité ako podklad pri tvorbe strategických plánov, prípadne či boli iné nástroje pre tvorbu politík uplatnené a či členské štáty spolupracovali a do akej miery. Aj keď nová SPP sa uplatňuje od začiatku tohto roka, už teraz je potrebné myslieť na jej novú podobu. Výstupy z tohto projektu budú slúžiť Európskej komisii ako podklad na jej návrh.“

Ambíciou projektu je vytvoriť set vhodných nástrojov a metód pre tvorcov politík, ktoré môžu využívať pri navrhovaní a implementácií politík na základe vyhodnotenia fungovania doterajších politík. Výstupom bude aj príručka („kuchárka“) najlepších praktík, ktoré sa budú testovať. Dôležitou aktivitou je aj organizácia školení pre konečných užívateľov so zámerom budovať a posilniť kapacity v členských štátoch EÚ.

Vytvoria sa aj participatívne a mnohoúrovňové nástroje riadenia celého procesu prijímania rozhodnutí, s cieľom vytvoriť konzistentný proces tvorby strategických plánov vrátane robustnej intervenčnej logistiky a funkčného zapojenia aktérov na všetkých relevantných úrovniach.

Celkovou ambíciou je zlepšiť transparentnosť, relevantnosť a adresnosť strategických plánov SPP.

Projekt Tools4CAP na posilnenie efektívneho riadenia SPP smerom k ambíciám EÚ podporí implementáciu národných strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023 – 2027 a položí základy pre dôkladnú prípravu plánov po roku 2027. Zdroj: https://twitter.com

Zdroj: https://www.uniag.sk; https://twitter.com, zverejnené: 20. 2. 2023, autor: rpa