Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa UNESCO o správe otvorenej vedy

Začiatkom roka 2024 bola zverejnená správa UNESCO, ktorá predstavuje prvý pokus o zhodnotenie stavu otvorenej vedy na globálnej úrovni v súlade s odporúčaním UNESCO.

Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede bolo prijaté v novembri 2021 na 41. zasadnutí Generálnej konferencie. Podporilo ho všetkých 193 členských štátov. Hlavný cieľ tvorí zadefinovanie spoločných hodnôt a princípov otvorenej vedy, a zároveň identifikácia konkrétnych opatrení a stanovenie návrhov, ktoré by mali uľahčiť implementáciu otvoreného prístupu a šírenie vedeckých poznatkov. V priamej nadväznosti UNESCO ešte minulý rok vydalo aj sadu nástrojov na podporu zavedenie odporúčaní do praxe.

V súčinnosti s týmito krokmi UNESCO aktívne mapuje stav „otvorených“ postupov vo vede a výskume, výsledkom čoho je aj nedávno zverejnená správa vo forme 74 stranového dokumentu.

Tento prehľadový dokument je prvým spomedzi série plánovaných výstupov, ktorými chce UNESCO prispieť k čo najpresnejšiemu monitoringu otvorenej vedy. Ako v úvode dokumentu konštatuje generálna riaditeľka UNSECO, Audrey Azoulay, jeho cieľom je ponúknuť prehľad o stave nových postupov neustále sa vyvíjajúcej otvorenej vedy.

Zdroj: unesdoc.unesco.org

Hlavné zistenia správy

  • Počet vedeckých publikácií v rámci otvoreného prístupu, kolaboratívnych výskumných platforiem, otvorených repozitárov a softvéru i hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom vo všeobecnosti rastie, ale s rozdielmi v jednotlivých disciplínach a regiónoch.
  • Na základe indexovania vo voľne dostupných bibliometrických databázach je len tretina vedeckej literatúry publikovanej v rokoch 2000 až 2021 v otvorenom prístupe. Trend je však pozitívny: polovica vedeckých článkov publikovaných v roku 2021 bola vydaná v niektorej z foriem otvoreného prístupu.
  • Počet otvorených vedeckých infraštruktúr sa v súčasnosti počíta na tisíce, čo zvyšuje potrebu interoperability a dbania na ich udržateľnosť.

Dokument poskytuje ucelený a aktuálny prehľad o implementácii odporúčania UNESCO, identifikuje tiež osvedčené postupy v tejto oblasti, čím umožňuje členským štátom navrhnúť politiky a opatrenia, ktoré môžu priniesť reálnu zmenu.

Hoci zistenia poukazujú na nárast prijímania postupov otvorenej vedy v rôznych regiónoch a disciplínach, tento nárast je nerovnomerný. Rozdiely medzi krajinami pretrvávajú vzhľadom na existujúce sociálnoekonomické, technologické a digitálne rozdiely. Nedostatok rovnosti v prístupe k financovaniu, odborným zručnostiam a otvoreným nástrojom preto bráni plnému využitiu potenciálu otvorenej vedy.

Autori správy UNESCO zdôrazňujú, že osvojenie si princípov otvorenej vedy vyžaduje určitú zmenu kultúry a partnerstiev v oblasti vedy. V tomto zmysle prízvukujú, že prechod na skutočne globálnu a spravodlivú otvorenú vedu môžu urýchliť iba kolektívne, spoločné a koordinované kroky a investície.

Hlavným poznatkom, a zároveň apelom, ktorý vyplýva z dokumentu je potreba iniciovania krokov, ktoré docielia, aby otvorená veda naplnila svoj potenciál, a to tým, že sa stane skutočne globálnym a spravodlivým fenoménom.

 

Zdroj: otvorenaveda.cvtisr.sk; unesdoc.unesco.org; zverejnené: 22.2.2024; autor: onz